Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Uchwałą Nr 1117/91/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015 roku zmieniono status Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020, z wyłączeniem załączników nr 4, 9 i 13 do tego dokumentu, które pozostają wytycznymi programowymi w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, oraz przyjęto tekst jednolity niniejszego dokumentu. Treść Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 wraz z pozostałymi załącznikami zyskały charakter poradnika dla wnioskodawców i beneficjentów RPO WP. Z uwagi na powyższe niezbędne jest wprowadzenie stosownych zmian do treści Regulaminu Konkursu z Poddziałania 3.2.1, jak też uszczegółowienie i doprecyzowanie wybranych zapisów Regulaminu konkursu.

Przedmiotowa zmiana Regulaminu Konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Regulamin konkursu z dnia 26.11.2015

Rejestr zmian z dnia 26.11.2015