Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020

Zakończony 29.01.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach konkursu zamkniętego
nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej po proteście od wyniku oceny formalnej

 

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 30 listopada 2015 roku do 29 stycznia 2016 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
do 13 września 2016 roku
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz
z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków
o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.8 regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, przy czym wsparcie w ramach tych projektów kierowane jest do minimum 60% podległych szkół/placówek. Organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu, przy czym organ prowadzący wykonujący zadania powiatu składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach każdego etapu edukacyjnego.
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty obejmujące co najmniej 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół, w szczególności poprzez:

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, obejmujące m.in.:
 • organizację dodatkowych zajęć nastawionych na kształtowanie ww. kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w szczególności z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz poprzez realizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu, m.in. w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów,
 • realizację dodatkowych zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,
 • indywidualne lub grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, w szczególności dla uczniów zagrożonych wcześniejszym wypadnięciem z systemu edukacji, 
 • zajęcia uzupełniające ofertę nauczania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju oraz uczniem młodszym, w tym z uwzględnieniem działań towarzyszących w postaci prowadzenia psychoedukacji opiekunów, lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, 
 • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym,
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) uczniów (w szczególności nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć), prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym, wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt. 1), obejmujące m.in.:
 • kursy i szkolenia doskonalące, 
 • studia podyplomowe,
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami,
3. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. 1), obejmujące m.in.:
 • zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 
 • wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w celu prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
 • doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację (prace remontowo – wykończeniowe) budynków i pomieszczeń wyłącznie
 • w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. 1).
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 3.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych  projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w konkursie nie została określona.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota alokacji środków finansowych (środki EFS) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 207 544 400,00 PLN.
Inne ważne informacje
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie z dnia 18.08.2016
Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dnia 18.08.2016

 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe
Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe  z dnia 18.08.2016
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w podrozdziale 4.1 regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej op3.rpo@pomorskie.eu  lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego z dnia 10.11.2015 

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego z dnia 18.11.2015

Pytania i odpowiedzi według kategorii 

DOKUMENTY

1. W regulaminie konkursu w pkt 1.7 (str.7) jest zapis mówiący, że: „...Organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu, przy czym organ prowadzący wykonujący zadania powiatu składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach każdego etapu edukacyjnego". W związku z tym mam pytanie… Jeżeli powiat jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych oraz dla gimnazjum i szkoły podstawowej dla ośrodków szkolno-wychowawczych, to znaczy że powinien złożyć 3 wnioski o dofinansowanie?

Odp.: Sformułowanie zastosowane w pkt 1.7 Regulaminu konkursu, tj.: „organ prowadzący wykonujący zadania powiatu składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach każdego etapu edukacyjnego" należy traktować łącznie z treścią przypisu w cytowanym punkcie 1.7 (przypis numer 2, s. 7), tj.: „zastrzeżenia nie dotyczą projektów realizowanych przez organy prowadzące będące miastami na prawach powiatu (…)". 
Zatem zwrot ten dotyczy wyłącznie miast na prawach powiatu, tj., Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska. Tym samym organ prowadzący będący powiatem składa jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu (obejmujący wszystkie etapy edukacyjne). 

2. Diagnoza musi odnosić się do trzech lat szkolnych poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie. Czy to oznacza lata 14/15, 13/14, 12/13?
Czy w takim układzie pomijamy rok szkolny 15/16?

Odp.: Tak, w diagnozie pomijamy rok szkolny 2015/16 a odnosimy się do lat szkolnych 2014/15, 2013/14, 2012/13.

3. Czy szkoła może być podmiotem realizującym projekt ? Jeśli tak, to jak od strony formalnej powinno to zostać zrobione dla potrzeb projektu i czy są jakieś obostrzenia tego dotyczące?

Odp.: Tak, szkoła może być podmiotem realizującym projekt. Ustalenie zasad na jakich będzie się zajmowała tym zadaniem leży w gestii organu prowadzącego. Przy czym należy pamiętać, że do konkursu jako wnioskodawcy mogą przystąpić organy prowadzące szkoły/placówki systemu oświaty.

4. Czy diagnozy muszą być zatwierdzone przez organ prowadzący? Jeśli tak, to w jaki sposób i czy ma to wpływ na ocenę?

Odp.: Diagnoza powinna być sporządzona w formie pisemnej i zatwierdzona przez organ prowadzący np. w formie uchwały organu stanowiącego jst, zarządzenia organu wykonawczego jst, oświadczenia złożonego w innej formie przez osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania organu prowadzącego w czynnościach związanych z realizacją projektu. Sposób zatwierdzenia diagnozy nie ma wpływu na ocenę projektu, a wnioski z diagnozy powinny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie. Ponadto organ prowadzący na wezwanie Instytucji Zarządzającej jest zobowiązany do udostępnienia diagnozy  (załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu, pkt. 1.2).

5. Czy w projekcie można objąć wsparciem uczniów szkół niepublicznych i słuchaczy liceów ogólnokształcących dla dorosłych?

Odp.: Tak, w ramach konkursu można objąć wsparciem uczniów szkół niepublicznych oraz słuchaczy liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Należy jednak pamiętać, że do konkursu może przystąpić organ prowadzący szkołę. Ponadto objęcie wsparciem uczniów wskazanej szkoły musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy i musi być kierowane do minimum 60% podległych szkół/placówek systemu oświaty.

6. Szkoła prywatna istnieje od wielu lat, natomiast jej aktualny organ prowadzący - fundacja - przejął ją dopiero od 1 września 2014r. Czy w związku z tym przy opacowywaniu diagnozy powinniśmy uwzględnić dane od momentu przejęcia, czy za pełne 3 lata - niezależnie od tego kto był organem prowadzącym?

Odp.: W diagnozie należy uwzględnić dane z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, niezależnie od tego jaki podmiot jest aktualnym organem prowadzącym szkołę.

7. Proszę o wyjaśnienie dotyczące punktu 1.7 Regulaminu Konkursu określającego, iż wsparcie powinno być kierowane do minimum 60 % podległych szkół/placówek. Placówki oświatowe działające na terenie naszej gminy są dwie: Zespół Szkół Publicznych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole oraz Zespół Oświatowo-Wychowawczy, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Zakładamy objęcie projektem uczniów gimnazjum. Czy będziemy spełniać warunek, o którym mowa w pkt 1.7 Regulaminu?

Odp.: W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie musi być kierowane do min. 60% podległych placówek – należy tu jednak brać pod uwagę osobno szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne a nie zespoły szkół. Państwa gmina jest organem dla 2 SP i 1 GM dlatego też objęcie wsparciem tylko gimnazjum nie spełni warunku, o którym mowa w pkt. 1.7. W Państwa przypadku warunek ten zostanie spełniony w sytuacji objęcia wsparciem min. 2 szkół. Ponadto objęcie wsparciem uczniów wskazanych szkół musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy.

8. Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, przy czym wsparcie w ramach tych projektów kierowane jest do minimum 60% podległych szkół/placówek. Jeżeli osoba fizyczna jest organem prowadzącym Licea Ogólnokształcące, Szkoły Zawodowe oraz Szkoły Policealne działające w kilku powiatach, a nawet poza województwem pomorskim to:
a) Czy zapis 60% podległych placówek należy rozumieć, jako 60% placówek z terenu danego powiatu, jeżeli projekt obejmuje wyłącznie jeden powiat.
b) Czy zapis 60% podległych placówek należy rozumieć, jako 60% placówek z terenu województwa pomorskiego, gdyż tylko te mogą zostać objęte projektem?
c) Czy zapis 60% podległych placówek należy rozumieć, jako 60% tylko tych placówek, które mogą zostać objęte projektem (prowadzą nauczanie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego)? (Czyli bez szkół policealnych - prowadzących nauczanie w oparciu wyłącznie o podstawę programową kształcenia zawodowego).

Odp.: W odniesieniu do pytania a) i b): Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, przy czym wsparcie w ramach tych projektów kierowane jest do minimum 60% podległych szkół/placówek. Zapis ten nie różnicuje wymogów co do liczby szkół obejmowanych wsparciem w projekcie w zależności od statusu prawnego wnioskodawcy (będącego osobą fizyczną bądź prawną). Wymaga on, by dany podmiot – organ prowadzący – objął wsparciem w ramach projektu co najmniej 60% wszystkich podległych mu szkół i placówek. Istotnym zawężeniem w tym zakresie jest reguła, zgodnie z którą wsparcie w ramach danego Regionalnego Programu Operacyjnego musi być realizowane na terenie danego województwa. W omawianym przypadku wsparciem powinno zostać objętych co najmniej 60% szkół podległych danemu organowi prowadzącemu (będącemu osobą fizyczną) spośród wszystkich, mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Zaznaczyć jednak należy, że niezależnie od opisanego powyżej minimalnego limitu 60% szkół lub placówek planowanych do objęcia wsparciem, diagnoza powinna obejmować wszystkie szkoły lub placówki podległe danemu podmiotowi, prowadzące kształcenie ogólne.   
W odniesieniu do pytania c): Zgodnie z zapisami rozdziału 1 standardów realizacji wsparcia (…) wsparcie w ramach konkursu może być kierowane do: 
1) szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć),
2) szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Tylko tego rodzaju szkoły/placówki powinny zostać objęte diagnozą i , w dalszej kolejności, wsparciem w ramach projektu. Szkoły prowadzące kształcenie wyłącznie w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego nie są objęte zakresem niniejszego konkursu.

9. Czy diagnozę trzeba robić dla wszystkch szkół z gminy czy tylko dla tych, którę będą brały udział w projekcie ?
 
I jak wygląda sprawa z obowiązkowy  udziałem 60% szkół z gminy. Mianowice czy Zespół Szkół jest liczony jako dwie placówki czy jako jedna. Jeżeli mamy w gminie: SP, SP, Zespół szkół (GIM i SP) to czy ten zespół szkół to będzie 50% szkół w gminie czy 33,3 %?

Odp.: Diagnozę należy zrobić dla wszystkich szkół z gminy. Wynik diagnozy wskaże nam szkoły które należałoby  objąć wsparciem. -  zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez organy prowadzące szkoły lub placówki systemu, przy czym wsparcie w ramach tych projektów kierowane jest do minimum 60% podległych szkół/placówek . Zaznaczyć jednak należy, że szkoły połączone organizacyjnie w zespół traktowane są w ramach niniejszego konkursu, jako odrębne szkoły. W powyższym przypadku, wygląda to  więc następująco:
SP -25% / SP-25% / Zespół szkół (GIM i SP) – 50%.

10. Czy po aktualizacji regulaminu zmieni się kwestia ilości składanych projektów przez Gminę? Czy to, że Gmina składa jeden wniosek pozostanie bez zmian ?

Odp.: Ta kwestia nie ulegnie zmianie. Po zmianie regulaminu Organ będzie mógł złożyć w dalszym ciągu  jeden wniosek.

11. W gminie znajduje się 11 szkół. 60% z 11 wychodzi 6,6 %. Jaką liczbę przyjąć szkół do projektu by spełnić kryterium 60%-6 czy 7?

Odp. Zgodnie  z matematycznym  wyliczeniem powinno zaokrąglić się to liczbę w górę  czyli   7 szkół.

12. Zgodnie z wytycznymi rozumiem, że nie ma przeciwwskazań, aby gmina wyłoniła wykonawcę - oczywiście wszystko musi się odbyć zgodnie z prawem. To, co mnie martwi to informacje, których domniemanym źródłem jest Ministerstwo Edukacji, że raczej będą zalecali zatrudnianie nauczycieli w ramach Karty Nauczyciela, co automatycznie wyklucza wykonawcę. Czy takie informacje dotarły również do Państwa? Czy wytyczne mogą się zmienić po 15-tym stycznia kiedy już zakończy się konkurs?

Odp. Informuję, że bazujemy na zatwierdzonych wytycznych i posługujemy się aktualnym stanem prawnym , natomiast  w przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować/o ile takie zmiany będą miały miejsce/. Nadmieniam , że nabór wniosków  rozpoczyna się 30 XI 2015według zasad i przepisów obowiązujących na dany  dzień .Na chwile obecna nie mamy informacji , że będą  następować  wskazane przez Państwa  zmiany.

13. Czy podmiotem realizującym projekt 3.2.1 RPO WP może być tylko i wyłącznie jednostka organizacyjnie powiązana nieposiadająca osobowości prawnej? Co oznacza powiązanie organizacyjne? Jesteśmy instytucją – spółką akcyjną o charakterze non-profit, która głównym akcjonariuszem jest Gmina. Cele statutowe wpisują się w zakres przewidziany w działaniu 3.2.1. Posiadamy długoletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w koordynacji i finansowej obsłudze projektów. Czy moglibyśmy pełnić rolę podmiotu realizującego projekt?

Odp.: Zgodnie z zapisami pkt. 5 rozdz. 1 Standardów realizacji wsparcia (…) organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego  może wyznaczyć jako podmiot realizujący projekt swoją jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. PUP, GOPS, MOPS, PCPR, zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy itp.). W kontekście tego zapisu nie ma możliwości powierzenia tej roli w projekcie spółce prawa handlowego, która funkcjonuje poza strukturą organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego. Co do zasady możliwe jest powierzenie w ramach projektu spółce prawa handlowego roli partnera projektu. Zaznaczyć przy tym należy, że zawarcie przez gminę umowy o partnerstwie ze spółką prawa handlowego i powierzenie jej określonych zadań w ramach projektu  nie zdejmuje z niej pełnej odpowiedzialności finansowej za projekt wobec IZ PO WP 2014-2020.  Ponadto należy w tym zakresie mieć na względzie ograniczenia istniejące na gruncie przepisu art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. Stanowi on, iż porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). W tym przypadku istnieje obawa występowania relacji powiązania, o której mowa w art. 3 ust. 3 Załącznika. Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że istnieje istotna różnica pomiędzy podmiotem realizującym projekt, a partnerem projektu. Podmiotem realizującym projekt, wskazywanym w sekcji B4 wniosku o dofinansowanie jest w omawianym przypadku jednostka funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, której powierzono realizację zadań projektowych, w tym w szczególności jego sferę zarządczą. Partnerem jest zaś zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej podmiot przystępujący do projektu, na podstawie umowy o partnerstwie celem wspólnej jego realizacji.

14. W  "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020"  (str. 22) czytamy: "IZ RPO zapewnia, że realizacja wsparcia, o którym mowa w pkt 4 lit. a i b, jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania OWP, szkół lub placówek systemu w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez OWP, szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący."
Natomiast w dokumencie "Standardy realizacji wsparcia ..." obowiązujących w województwie pomorskim str.7 czytamy: "1.2 ZASADY PRZEPROWADZANIA DIAGNOZY 1. Podstawą zaplanowania przez organ prowadzący działań w ramach kompleksowego wspomagania szkół lub placówek systemu oświaty jest przeprowadzenie diagnozy odnoszącej się do trzech lat szkolnych poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie i obejmującej następujące etapy: 1) etap I (przygotowany i przeprowadzany przez szkoły i placówki systemu oświaty), tj.: analiza sytuacji każdej szkoły i placówki systemu oświaty, służąca identyfikacji zarówno problemów, jak i potencjałów tych szkół i placówek systemu oświaty w obszarze kształcenia ogólnego...," Na podstawie powyższych zapisów krąg podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia diagnozy został w województwie pomorskim ograniczony.  Proszę o odpowiedź na pytanie czy zapisy "Standardów realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020" są zgodne z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020" Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 czerwca 2015 r. we wskazanym powyżej zakresie ?

Odp.: Zapisy "Standardów realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020" są zgodne z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020" Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 czerwca 2015 r. we wskazanym przez Pana zakresie. Przygotowywanie diagnozy przez szkołę i placówkę systemu oświaty nie wyklucza wsparcia ze strony innego podmiotu prowadzącego działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym - na str. 8 i 9 jest zapis mówiący o tym, że „analizę I etapu mogą wspierać instytucje wspomagające m.in.: placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne. W analizę mogą być włączone osoby przygotowane do prac w zakresie wspomagania szkoły i placówki systemu oświaty (np. w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół"). Ponadto, z uwagi na powierzenie województwom roli Instytucji Zarządzającej w zakresie interwencji EFS w obecnym okresie programowania, dopuszczalne są różnice założeń dokumentów wdrożeniowych opracowywanych na poziomie centralnym oraz regionalnym.

15. Czy diagnozą powinny zostać objęte wszystkie szkoły dla których Powiat jest organem prowadzącym, które prowadzą nauczanie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego?  czyli technika, licea. Czy też tylko te szkoły, które chcą brać udział w projekcie?  Czy możemy zrobić np. samą diagnozę dla liceów ogólnokształcących ?

Odp.: Zgodnie z wymogami Standardów realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia diagnozą wszystkich podległych mu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne. W odniesieniu do szkół prowadzących kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe, ze względu na wyłączenie wymogu, dotyczącego liczby szkół/placówek objętych wsparciem (minimum 60 % szkół/placówek podległych pod dany organ prowadzący), nie ma konieczności przeprowadzenia diagnozy wszystkich szkół/placówek prowadzących kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe.

16. Jak należy rozumiem placówki systemu oświaty (przykłady takich beneficjentów)

Odp.: Zgodnie z definicjami zawartymi w Standardach realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 (załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu):
Placówka systemu oświaty – placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne oraz placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie zawodowe. 
Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne – placówka w rozumieniu art. 2 pkt  5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj.: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty , a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

17. Czy z diagnozy wynikać ma szczegółowo, iż w danej szkole prowadzonej przez jst np. 30% uczniów potrzebuje wsparcia w zakresie podniesienia kluczowych w zakresie posługiwania się językiem obcym, a 20% w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych? Czy raczej diagnoza powinna być skonstruowana na pewnym poziomie ogólności, tzn. iż dostrzegamy potrzebę realizacji dodatkowych zajęć (bez wskazania liczby osób nawet procentowo)?

Odp.: Diagnoza powinna być przeprowadzona w sposób jak najbardziej szczegółowy, co pozwoli wnioskodawcy we właściwy sposób zaplanować wsparcie w ramach projektu. Podkreślam, iż diagnoza nie ma ograniczeń objętości  i nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie, niemniej jednak wnioski z diagnozy powinny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu, z przywołaniem danych wynikających z diagnozy oraz źródeł ich pozyskania . We wniosku  o dofinansowanie projektu należy przywołać główne konkluzje z analizy I etapu przeprowadzonej we wszystkich szkołach i placówkach systemu oświaty ze szczególnym uwzględnieniem tych szkół lub placówek systemu oświaty, które zaplanowano do objęcia wsparciem w ramach projektu. We wniosku o dofinansowanie należy również uzasadnić wybór szkół lub placówek systemu oświaty planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu.

18. W ramach projektu chcielibyśmy przeszkolić nauczycieli i zakupić materiały dydaktyczne z nauczania matematyki metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Czy wykorzystanie tej metody musi być na zajęciach poza lekcyjnych? Czy mogę wpisać, że te umiejętności dotyczące metody Gruszczyk- Kolczyńskiej będą wykorzystywane na lekcjach matematyki.

Odp.: Zgodnie z zapisami „Standardów realizacji (…)" w ramach składanego projektu mogą Państwo zakupić wskazane materiały i przeszkolić nauczycieli w celu realizacji projektu edukacyjnego. Należy przy tym pamiętać, że powyższe działania muszą wynikać z przeprowadzonej diagnozy. Ponadto jeśli zakupione materiały będą wykorzystywane przez przeszkolonych nauczycieli na lekcjach prowadzonych w ramach podstawy programowej to wówczas wykorzystanie doposażonych sal oraz wynagrodzenia tych nauczycieli nie mogą być finansowane w projekcie, zarówno jako dofinansowanie, jak i w ramach wkładu własnego.
Jednocześnie zwracam uwagę, iż projekt edukacyjny został zdefiniowany w Standardach realizacji wsparcia i w tym znaczeniu termin ten jest stosowany. Tzn. przez projekt edukacyjny nie należy rozumieć całego przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta, ale jedynie metodę stosowaną w projekcie. Zgodnie z definicją projekt edukacyjny to indywidualne lub zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 
a)            wybranie tematu projektu edukacyjnego, 
b)           określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 
c)            wykonanie zaplanowanych działań,
d)           przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

19.  W jaki sposób weryfikowane będzie spełnienie przez gminę kryterium dotyczącego wyników egzaminów zewnętrznych w przypadku, gdy projekt skierowany będzie (na podstawie wyników diagnozy) tylko do gimnazjów?

Odp.:

a) W przypadku gdy organem prowadzącym szkoły lub placówki systemu oświaty, jest gmina, kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli gmina ujęta jest w Wykazie obszarów o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji – Gminy o najsłabszych wynikach sprawdzianu szóstoklasisty lub testu gimnazjalnego.

b) W przypadku gdy organem prowadzącym szkoły lub placówki systemu oświaty, realizującym projekt, jest powiat, kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli powiat ujęty jest w Wykazie obszarów o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji – Powiaty o najsłabszych wynikach egzaminu maturalnego.

c) W przypadku gdy organem prowadzącym szkoły lub placówki systemu oświaty jest gmina, będąca miastem na prawach powiatu, która realizuje odrębne projekty dla danego etapu edukacyjnego, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli gmina została ujęta w odpowiednim Wykazie, tj. sprawdzianu szóstoklasisty lub testu gimnazjalnego albo dla egzaminu maturalnego.

d) W przypadku gdy organem prowadzącym szkoły lub placówki systemu oświaty jest inny podmiot niż wskazany w pkt. a-c, np. gmina prowadząca szkołę ponadgimnazjalną, powiat prowadzący szkołę podstawową lub podmiot niepubliczny, kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli większość szkół lub placówek systemu oświaty podległych danemu organowi funkcjonuje na obszarze ujętym we właściwym dla danego etapu edukacji wykazie.

20. Jedną z zasad przeprowadzania diagnozy w szkołach jest „Wsparcie kierowane jest w szczególności do szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, których uczniowie uzyskują najniższe wyniki egzaminów zewnętrznych lub charakteryzują się ujemnym wskaźnikiem EWD, a także szkół i placówek systemu oświaty z niezadowalającym wynikiem ewaluacji zewnętrznej" (str. 9 Standardów realizacji). W związku z tym mam pytanie, czy z uwagi na użycie w powyższej zasadzie  sformułowania „w szczególności", możliwe jest rozszerzenie katalogu kryteriów kwalifikujących szkołę (która ma dobre wyniki egzaminów i dodatnie EWD) do wsparcia o inne, które wynikają z przeprowadzonych analiz szkół, np. najniższy poziom osób przystępujących do egzaminów lub  niski stosunek osób rozpoczynających naukę do kończących naukę? 

Odp. Wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu może otrzymać każda szkoła prowadząca kształcenie ogólne w zakresie, który wynika z przeprowadzonej diagnozy i jest zgodny z formami wsparcia określonymi w Regulaminie konkursu, w szczególności w załączniku nr 11 Standardy realizacji wsparcia. Jeśli działania, zaplanowane do realizacji  w ramach projektu pozwolą Państwu na zwiększenie liczby osób przystępujących do egzaminów, to jak najbardziej można je realizować. Należy przy tym zwrócić uwagę na zasady przeprowadzenia diagnozy, określone w Załączniku nr 11 m.in. w zakresie ustalania hierarchii potrzeb szkół podległych pod dany organ prowadzący, tj. uwzględnienie sytuacji danej szkoły/placówki na tle pozostałych i podjęcie na tej podstawie decyzji o objęciu wsparciem.

21. Czy w ramach projektu mogą być zatrudnieni  pedagodzy i psychologowie, którzy będą pracować z uczestnkami projektu, ale nie w formie skonkretyzowanych zajęć lecz według indywidualnych potrzeb?

Odp.: W ramach poddziałania 3.2.1. RPO WP 2014-2020 można zatrudnić pedagogów oraz psychologów wg. indywidualnych potrzeb, niemniej jednak powyższy fakt musi wynikać z  przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów. 

22. Proszę o doprecyzowanie sformułowania, które zwarte jest w dokumencie „Standardy realizacji wsparcia... „w  pkt. 1.3, ppkt 5  cyt. Działania ukierunkowane na rozwój u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkołę lub placówkę systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie).

Odp.: Niniejszy zapis został zaczerpnięty z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i ma on zastosowanie zarówno do projektów kierowanych do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych  (...). Zapis ten w swej konstrukcji nie jest zawiły niemniej jednak dla lepszego zobrazowania sytuacji posłużę się prostym przykładem tj Jeżeli szkoła/placówka/  finansuje zajęcia np. z języka niemieckiego , to po otrzymaniu dofinansowania unijnego nie może zaprzestać finansowania tych zajęć i pokryć ich środkami unijnymi. Szkoła może jedynie zwiększyć zakres zajęć, np. z jednej godziny niemieckiego  na np  dwie bądź więcej godzin niemieckiego w tygodniu. W tym przypadku dodatkowe godziny będą mogły być finansowane ze środków unijnych.
Oznacza to ze szkoła nie może zaprzestać kontynuacji dotychczasowych działań lecz iść w kierunku ich rozszerzenia ,wzbogacenia,  podwyższenia jakości/ tj. działania takie powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do form realizowanych przez organy prowadzące w ramach normalnego funkcjonowania szkoły/placówki systemu oświaty.

23. Proszę o uszczegółowienie sposobu udokumentowania „działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty" oraz sposobu monitorowania ewentualnego „zmniejszenia w stosunku do skali działań prowadzonych przez placówkę systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie)".

Odp.: Istotą wprowadzonego warunku dotyczącego braku możliwości zmniejszenia skali działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu w stosunku do okresu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu, było zachowanie dodatkowości wsparcia z EFS i wyeliminowania sytuacji, w których finansowanie unijne zastępuje finansowanie krajowe. 
Dokumenty programowe nie narzucają sposobu dokumentowania „działania prowadzonych  przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty" oraz sposobu monitorowania ewentualnego „zmniejszenia w stosunku do skali działań prowadzonych przez placówkę systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu". Beneficjent pewien posiadać takie dokumenty z których wynika, jakie działania (zajęcia dodatkowe, zakup pomocy dydaktycznych) były finansowane w szkole przed złożeniem projektu i jakie na to zostały przeznaczone środki finansowe, jak i również posiadać dokumenty potwierdzające zachowanie powyższej skali działań w okresie realizacji projektu.

24. Czy działania, których uzupełnieniem ma być realizacja projektu muszą być tożsame z tymi, które już były prowadzone (np. czy możemy realizować projekty zakładające realizację projektów edukacyjnych jeśli tego typu działania nie były w szkole w ogóle wcześniej realizowane, lub też były realizowane działania o charakterze podobnym?). Czy działania w ramach np. ukierunkowanie na rozwój u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności powinny być szczegółowo wymienione np. doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów, miesięczny koszt (wyliczony proporcjonalnie na miesiąc poniesiony w ciągu roku).

Odp.: W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, że wszystko zależy od przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej oraz zapotrzebowania szkół/y, które zostaną objęte wsparciem. Jeżeli  planujecie Państwo wprowadzić działania ukierunkowane na rozwój u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw wskazane byłoby szczegółowe opisanie zadań w których wyeksponowane może być np.   doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów. Należy przy tym  pamiętać by konstrukcja działań/zadań sprzyjała osiągnięciu odpowiednich wskaźników. 

25. Czy we wniosku o dofinansowanie należy zadania podzielić na typy projektu czy można zadania podzielić na szkoły biorące udział w projekcie?

Odp.: Zadania we wniosku należy podzielić w taki sposób aby wniosek był czytelny. Nie ma żadnych wytycznych dot. tej kwestii. Wszystko zależy od specyfiki projektu oraz wyników diagnozy. Należy pamiętać, że kwestie związane ze sporządzeniem wniosku o dofinansowanie znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku.

26. W dokumentacji konkursowej zapisane jest że miasta na prawach powiatu mogą napisać projekty dla każdego etapu oddzielnie. Czy błędem będzie napisanie projektu dla klas I-VI szkół podstawowych  czy musimy napisać 2 projekty-osobno dla klas I-III i osobno IV-VI.

Odp.: Zgodnie z zapisami Standardów wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 „organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu, przy czym organ prowadzący wykonujący zadania powiatu składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach każdego etapu edukacyjnego". Zapis ten upoważnia Wnioskodawców posiadających status miasta na prawach powiatu do złożenia odrębnych wniosków o dofinansowanie projektu w ramach następujących etapów edukacyjnych: 
• I etap edukacyjny (obejmujący klasy I-III w szkole podstawowej); 
• II etap edukacyjny (obejmujący klasy IV-VI w szkole podstawowej); 
• III etap edukacyjny (obejmujący gimnazjum) 
• IV etap edukacyjny (obejmujący szkołę ponadgimnazjalną)
Powyższe zapisy nie wyrażają obowiązku wnioskodawcy, a jedynie uprawnienie do złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu. 
Zaznaczyć również należy, że ze względów organizacyjnych (w szczególności znacznej liczby szkół różnego szczebla podległych tym organom prowadzącym - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) można w ramach niniejszego konkursu potoczne rozumienie pojęcia „etap edukacyjny", obejmujący etap szkoły: 
• podstawowej, 
• gimnazjalnej, 
• ponadgimnazjalnej.

DOŚWIADCZENIE

1. Projekty inne niż EFS z ostatnich trzech lat, jak rozumieć tę datę? Chciałbym opisać program realizowany do końca 2012 roku, czy on może być zawarty? Bo według tego co zrozumiałem, jeśli złożę wniosek 29 grudnia, to tak, jeśli 14 stycznia to nie.  

Odp. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku w ramach przedsięwzięć finansowanych z innych źródeł niż EFS  należy wykazać  przedsięwzięcia  realizowane w okresie  ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie. Wskazany program będzie można opisać w sytuacji złożenia wniosku w grudniu 2015 r, natomiast jeśli wniosek będzie złożony w styczniu 2016 to już niestety nie będzie można ująć go w składanym wniosku. 

2. Zakładam że chcę uzyskać max punktów za doświadczenie, czyli jeden wniosek musi zgadzać się, być podobny do tego, który chcę realizować wg obszaru, grupy docelowej oraz zadań=10 pkt? Czy wszystkie doświadczenia- czyli 3 projekty- mają zgadzać się z obecnym, czyli pierwszy będzie się zgadzał pod kątem obszaru i grupy docelowej, drugi zaś pod względem zadań a trzeci pod względem zadań i obszaru, czy za to też będzie 10 pkt? 

Odp. 2. Uzyskanie max liczby punktów za doświadczenie będzie możliwe w sytuacji gdy „wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie: projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007 i/lub projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego, którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów: grupa docelowa, zadania merytoryczne i obszar realizacji (terytorium)". Oznacza to, że min. 1 z wykazanych projektów/przedsięwzięć powinien być  zgodny ze składanym projektem pod kątem wszystkich 3 kryteriów – tzn. grupa docelowa, zadania merytoryczne i obszar realizacji.

KRYTERIA

1. Na spotkaniu informacyjnym dot. konkursu 3.2.1 RPO jedna z prezentacji zawierała informację, iż wsparcie udzielone 1 uczestnikowi projektu wynosi maksymalnie 3800 zł. Gdzie znajdę tę informację w dokumentach.

Odp. Kryteria obowiązujące w ramach konkursu zostały zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

2. Jak należy liczyć koszt na 1 uczestnika 3 800,00- czy jest to koszt przydzielony na cały okres realizacji projektu i czy jeden uczestnik projektu może brać udział w kilku zadaniach nie przekraczających tej wartości? Jak będzie przebiegała weryfikacja tego kryterium? Czy będzie to liczone dla każdego uczestnika z imienia i nazwiska czy koszt całkowity będzie dzielony tylko przez ilość grupy docelowej, czyli bez względu ile razy ktoś brał udział?

Odp.: Koszt na uczestnika  3800 zł obejmuje  cały okres realizacji projektu w przeliczeniu na  jednego uczestnika/ uczestnik = PESEL / Nadmieniam,  że jednym z kryteriów oceny formalnej jest koszt przypadający na uczestnika projektu. Oznacza to , że weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu/ bez względu na ilość udziału w zadaniach/, określony na maksymalnym poziomie 3 800 zł. Jest  to kryterium obligatoryjne które wynika  ze SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

3. Zgodnie z zapisami w załączniku nr 19 dokumentacji  konkursowej  „Na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku produktu lub rezultatu. Uczestnik, może być wykazany w kilku wskaźnikach (produktu i rezultatu) w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów. Dane dla wszystkich wskaźników odnoszących się do uczestników będących osobami fizycznymi są monitorowane w podziale na płeć." Czy  przykładowy uczeń X,  ze zdiagnozowaną potrzebą udziału w różnym rodzaju zajęć może w nich uczestniczyć. Przykładowo będzie uczęszczał na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „w zakresie X" oraz zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego. Czy takiego ucznia wskazujemy w ogólnej liczbie uczestników projektu raz czy dwa razy? Czy koszt, który na niego przypada to 3800, czy 7600?

Odp.: Uczeń może brać udział w kilku formach wsparcia ale w ogólnej liczbie uczestników jest wykazywany tylko raz.  Średni koszt przypadający na uczestnika projektu może wynieść max 3 800 zł, bez względu na to z ilu form wsparcia korzysta.

 

WNIOSKODAWCA

1. Czy wnioskodawcą może być stowarzyszenie?

Odp.: Zgodnie z zapisem regulaminu  konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić do konkursu organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, przy czym wsparcie w ramach tych projektów kierowane jest do minimum 60% podległych szkół/placówek. 
Oznacza to, że  stowarzyszenie  musiałoby być  organem  prowadzącym  szkoły lub placówki systemu oświaty. W przypadku, gdy nie jesteście Państwo ww. organem prowadzącym to istnieje  możliwość  udziału w projekcie jako parter . Wówczas konieczne jest nawiązanie z organem prowadzącym współpracy  w postaci zawiązania  partnerstwa.

2. W regulaminie dla konkurs 3.2.1 RPO wskazano " Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, przy czym wsparcie w ramach tych projektów kierowane jest do minimum 60% podległych szkół/placówek", czy to oznacza, że o dotację NIE mogą wystąpić szkoły niepubliczne? Jeśli tak, czy szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej może wystąpić jako Partner gminy?

Odp.: Powyższy zapis nie wyklucza udziału szkół niepublicznych w konkursie, a mówi jedynie o tym, że mogą do niego przystąpić organy prowadzące szkoły/placówki oświatowe a nie same szkoły – tj. do konkursu może przystąpić także szkoła niepubliczna  o ile projekt złoży jej organ prowadzący. Tak, szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej może wystąpić jako Partner gminy.

3. Czy do ogłoszonego konkursu 3.2.1 może przystąpić organ prowadzący niepubliczne punkty przedszkolne?

Odp.: Poddziałanie 3.2.1. ukierunkowane jest  przede wszystkim na działania związane z kompleksowym wspomaganiem szkół, służące wzmocnieniu u dzieci i uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwojowi form wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ww. działania wdrażane są w oparciu o wypracowane na poziomie regionalnym ramy dotyczące kompleksowego wspomagania szkół. Działania  dotyczące punktów przedszkolnych będą realizowane przy działaniu  3.1.  prawdopodobnie w przyszłym roku.

4. Czy ZSS (Gmina/ZSS) może złożyć wniosek aplikacyjny niezależnie od tego, czy Gmina złoży inne wnioski?

Odp.  ZSS nie może złożyć samodzielnie wniosku jeżeli Gmina na terenie której się znajduje będzie składała wniosek gdyż jest jedną z podległych mu placówek. Zgodnie z Regulaminem konkursu projekt składa organ prowadzący w ilości jednego wniosku. Należy rozważyć  czy ZSS prowadzi wyłącznie kształcenie ogólne , gdyż z punktu widzenia tego działania jest to kwestia kluczowa . Odbiorcami wsparcia wykazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie:

1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczniowie z zaburzeniami rozwoju) oraz uczniowie placówek systemu oświaty, 
2) nauczyciele (w tym nauczyciele-doradcy zawodowi), 
3) psychologowie i pedagodzy szkolni, 
4) opiekunowie prawni uczniów.

Wsparcie w ramach niniejszego konkursu może być również kierowane do szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe (kształcenia ogólnego i zawodowego), wyłącznie w  zakresie podstawy kształcenia ogólnego.

5. Podczas spotkania informacyjnego poinformowano, iż należy złożyć jeden wniosek na dany etap edukacyjny. W tym przypadku, gdy projekt będzie dotyczyć tylko jednej szkoły, gdyż organowi prowadzącemu podlega jedna szkoła podstawowa, jedno gimnazjum i jedno liceum. Każda ze szkół ma inne potrzeby, co wynika z prowadzonych diagnoz. Czy akceptowalnym jest złożenie trzech wniosków przez organ prowadzący? 

Odp. Odrębny wniosek na każdy etap edukacyjny może złożyć jedynie organ prowadzący będący miastem na prawach powiatu. 
W opisanej sytuacji można złożyć 1 wniosek o dofinansowanie obejmując wsparciem minimum 2 podległe szkoły, po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb wszystkich podległych szkół/placówek.

6. Czy w tym konkursie jako wnioskodawca może wystąpić Centrum Doskonalenia Nauczycieli  działające jako niepubliczna placówka? Czy takie centrum wpisuje się w kategorię placówki systemu oświaty?

Odp. W ramach konkursu beneficjentem może być wyłącznie organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty, przy czym bez znaczenia pozostaje typ: publiczny/niepubliczny. Zgodnie z przyjętą na potrzeby niniejszego konkursu definicją, placówką systemu oświaty jest placówka w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj.: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

7. Czy podmiotem uprawnionym do składania wniosków i realizowania projektu może być budżetowa jednostka organizacyjna jst tj. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół w Kobylnicy wypełniająca zadania gminy w zakresie oświaty?

Odp. Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu pkt. 1.7 "Do konkursu, jako wnioskodawcy mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty (...)". Oznacza to, że jedynie gmina może złożyć wniosek w ramach przedmiotowego konkursu. Wnioskodawca może wskazać jednostkę organizacyjną powiązaną z nim (tylko jedną), która będzie pełniła rolę/funkcję podmiotu realizującego projekt. Przykładowo gdy Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego (Gmina, Powiat, Województwo) to podmiotem realizującym projekt może być jednostka organizacyjnie powiązana, nieposiadająca osobowości prawnej (np. PUP, GOPS, MOPS, PCPR, zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy itp.). Podmiot realizujący projekt działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu.

8. Czy w ramach konkursu Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnego istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez placówki niepubliczne o rodzaju szkoły - placówka kształcenia ustawicznego, wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Odp.: Wnioski w ramach przedmiotowego konkursu mogą składać jedynie organy prowadzące szkoły/placówki prowadzące kształcenie ogólne oraz szkoły zawodowe/placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty "Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej" w związku z powyższym CKU nie może zostać objęte wsparciem w ramach przedmiotowego konkursu.

9. Czy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy
mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu składanego do ww. działania? Jeśli tak to czy te trzy szkoły powinniśmy traktować jako oddzielne placówki 
z punktu widzenia projektu?

Odp.: Wskazane placówki mogą zostać objęte wsparciem w ramach przedmiotowego konkursu. Szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy powinny być traktowane jako oddzielne szkoły. Należy pamiętać, że szkoła przysposabiająca do pracy może zostać objęta wsparciem w zakresie ogólnej podstawy programowej.

10. Czy starostwo powiatowe (powiat ziemski) zamierzając napisać projekt, który obejmie szkoły podstawową, gimnazjum i szkołę przysposabiającą do pracy wchodzące w skład SOSW, zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące składa oddzielne projekty dla każdego etapu edukacyjnego czy tylko jeden wspólny?

Odp.: Zasadnicze Szkoły Zawodowe mogą zostać objęte wsparciem w ramach przedmiotowego konkursu wyłącznie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Ponadto zgodnie z Regulaminem konkursu organ prowadzący składa w konkursie  jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu skierowanego do minimum 60% podległych szkół/placówek (nie dotyczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe realizujących projekt w zakresie prowadzącego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego).  

W związku z powyższym Powiat:
I. W odniesieniu do szkół/placówek prowadzących wyłącznie kształcenie ogólne może złożyć tylko 1 wniosek w ramach przedmiotowego konkursu ukierunkowany na wsparcie minimum 60 % szkół/placówek prowadzących kształcenie ogólne (po przeprowadzeniu diagnozy wszystkich szkół/placówek prowadzących kształcenie ogólne). 
II. W odniesieniu do szkół/placówek zawodowych istnieją następujące możliwości:
1) możecie Państwo złożyć odrębny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, ukierunkowanego na wsparcie wyłącznie szkół/placówek zawodowych realizujących projekt w zakresie prowadzącego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. W tym przypadku nie obowiązują Państwa limity zarówno w zakresie diagnozy, jak i liczby szkół/placówek objętych wsparciem. 
2) możecie Państwo przewidzieć wsparcie dla szkół/placówek zawodowych (wyłącznie w zakresie prowadzącego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego) we wniosku skierowanym do szkół/placówek prowadzących kształcenie ogólne. W tym przypadku Powiat składa jeden wniosek w konkursie.

 

GRUPA DOCELOWA

1. Wśród grup docelowych konkursu wymienia się opiekunów prawnych uczniów, natomiast wśród typów projektów wymienia się - przy okazji zajęć uzupełniających ofertę nauczania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju oraz uczniem młodszym - działania towarzyszące w postaci prowadzenia psychoedukacji opiekunów, lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych. W związku z powyższym pytamy, czy jest to jedyny typ projektu skierowany do opiekunów (w domyśle prawnych) w konkursie i czy na pewno można nim objąć rodziców wskazanych grup uczniów?

Odp.: Obecnie jest  to jedyny  typ projektu w ogłoszonym dla OP 3 konkursie, gdzie wsparcie kierowane do opiekunów prawnych.
Jednocześnie informuję  że interpretacja opiekuna/prawnego / ma zastosowanie do podmiotów, które są prawnie zobowiązane do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje (tj osoby małoletniej  lub osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. W związku z tym wsparcie może być kierowane również do  rodziców uczniów,  którzy stanowią  grupę docelową projektu. Należy jednak  pamiętać o komplementarności działań wspierających opiekunów prawnych z działaniami skierowanymi do uczniów.

2. Czy w zakresie rozwijania społecznych kompetencji kluczowych można utworzyć grupę uczniów złożoną zarówno z uczniów o stwierdzonych deficytach w tym zakresie, jak i uczniów w pełni radzących sobie społecznie w celu zapewnienia ich wzajemnej integracji i tym samym wzmocnienia kompetencji społecznych obu grup? Czy zajęcia prowadzone dla tak utworzonej grupy będą kwalifikowalne w odniesieniu do wszystkich uczniów, czy wyłącznie w odniesieniu do grupy uczniów o słabiej rozwiniętych kompetencjach?

Odp.: Rozwijanie kompetencji  społecznych może być prowadzony dla różnorodnie tworzonych grup niemniej jednak podstawą formowania takiej grupy powinna być diagnoza. Beneficjent zgodnie z III etapem diagnozy powinien określić zakres planowanego wsparcia w poszczególnych szkołach i placówkach systemu oświaty w stosunku do uczniów które podyktowane jest uzasadnieniem wyboru.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

1. Jaki jest maksymalny okres trwania projektu?

Odp.: Maksymalny okres trwania projektu nie został określony, jednak należy mieć na uwadze, że termin zakończenia realizacji projektu musi nastąpić nie później niż 31.10.2018 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

1. W taryfikatorze stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu wskazano na wynagrodzenia specjalistów i nauczycieli. Diagnoza w szkole wskazała na potrzebę organizacji zajęć z przedsiębiorczości - uczniowie jako formę prowadzenia zajęć wskazali grę biznesową. Na rynku istnieją gry symulujące prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, jednakże rozeznanie wskazało, że koszt wynagrodzenia trenerów przekracza stawkę maksymalną. Zajęcia mogliby prowadzić specjaliści, ale nie nauczyciele. Czy katalog osób prowadzących zajęcia jest zamknięty i czy mogą to być zewnętrzni trenerzy, czy stawki w taryfikatorze są obligatoryjne i czy mogą wystąpić (jeśli zostaną na poziomie wniosku odpowiednio uzasadnione) stawki wyższe? 

Odp.: Standardy  realizacji  wsparcia  w zakresie Poddziałania  3.2.1. Jakość  edukacji  ogólnej  RPO  WP  2014 -2020  /Załącznik nr 11 do regulaminu/ stanowią,  iż podstawą zaplanowania przez organ prowadzący działań w ramach kompleksowego wspomagania szkół lub placówek systemu oświaty jest przeprowadzenie diagnozy odnoszącej się do trzech lat szkolnych poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym każda krótsza diagnoza wymaga podjęcia działań skupionych na szerszej analizie. W związku z tym należy korzystać z doświadczeń  instytucji związanych z edukacją , które w tej materii posiadają wieloletnie doświadczenie i  nieustanie prowadzą rozeznanie rynku np. z Centrum Edukacji Nauczycieli. Jest to bardzo istotna kwestia z punktu widzenia podstaw programowych  i koncentracji  wsparcia  w obszarze kształcenia kompetencji kluczowych dla  rozwoju  edukacji. Ponadto należy pamiętać, że projekt powinien być racjonalny  w związku z czym powinna mu przyświecać zasada  minimalizacji nakładów przy założonych efektach. Ocena kosztów wynagrodzenia specjalistów/trenerów wymaga określenia szczegółowych parametrów dotyczących gry symulującej prowadzenie działalności gospodarczej. Jednakże  należy mieć  na względzie kwalifikowalność wydatku tzn musi  to być wydatek dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz krajowego, w tym prawem zamówień publicznych.
Niemniej jednak  należy mieć na uwadze, że minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN a wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Jednocześnie  informuję  iż taryfikator towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego.

2. Wszystkie szkoły z naszego miasta mają zamiar napisać wniosek. Złożony on będzie przez jednostkę nadrzędną. W każdej ze szkół zatrudniona jest główna księgowa na pełen etat. Jak później powinna wyglądać obsługa finansowa tego projektu? Czy księgowa projektu wyłoniona będzie w drodze konkursu? Czy też powinna być to księgowa z Urzędu Miasta? Czy główna księgowa jednej ze szkół może obsługiwać taki projekt?

Odp.: Odpowiedzialność za rozliczenie  projektu  spoczywa na organie prowadzącym,  dlatego też  organ prowadzący ma prawo wyznaczyć jednostkę np. daną szkołę, która będzie sprawować pieczę nad rozliczeniem całego projektu; może także wyznaczyć personalnie księgową np jednej ze szkól lub gminy do rozliczenia tego projektu. Niemiej jednak musi się to odbywać zgodnie z zapisami podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 wydatki związane z zaangażowaniem personelu projektu są kwalifikowalne jeśli m.in. są zgodne  z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami kodeksu pracy, kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych/. Zatem finansowa obsługa projektu powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zasady zatrudnienia personelu regulują zapisy wytycznych  rozdział 3 pkt 1 lit. s i q – definicja personelu projektu podrozdział 6.16 – koszty związane z angażowaniem personelu projektu i dodatkowe regulacje w zakresie EFS. Kwestie doboru personelu spoczywają  na wnioskodawcy i nie mogą stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Jeśli Gmina zatrudnia dyrektora, a z kolei dyrektor zatrudnia nauczycieli (nie Gmina) i to Gmina składa wniosek aplikacyjny - wtedy to ona zatrudnia nauczycieli w projekcie- czy Gmina może wtedy tych nauczycieli zatrudnić na umowę o zlecenie?

Odp.: W opisanym przypadku, Gmina może zatrudnić nauczycieli na podstawie umowy zlecenia, proszę tylko pamiętać, że wybór wykonawców powinien być dokonany zgodnie z zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:  w przypadku zamówienia powyżej 30 000 EURO – stosujemy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówienia mieszczącego się w przedziale od 50 000 PLN do 30 000 EURO należy stosować zasadę konkurencyjności.

4.

1. Czy w ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie elektronicznych dzienników?

2. Czy możliwe jest, aby etap I diagnozy został przygotowany przez podmiot zewnętrzny na podstawie informacji przekazanych przez Szkoły (ankietyzacja, wyniki egzaminów, raporty z ewaluacji wewnętrznej)?
3. W standardach realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1. jest taki zapis (str. 22):
„Dodatkowo należy mieć na uwadze zapisy Zasad wdrażania w zakresie angażowania personelu do projektu, które stanowią m.in., że wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowane,  z wyłączeniem umów o dzieło".

Organem prowadzącym szkołę, a zatem i beneficjentem jest Gmina. Czy możliwe jest zatrudnienie nauczycieli tej szkoły do realizacji np. zajęć dodatkowych na podstawie umowy zlecenia?

Odp.: Ad.1) W ramach poddziałania 3.2.1 można sfinansować dziennik elektroniczne, niemniej jednak ww. zakup musi wynikać z potrzeby realizacji projektu.
Ad.2) Diagnoza może zostać przygotowana przez podmiot zewnętrzny, jednakże powyższy koszt nie będzie kwalifikowalny. 
Ad.3) Możliwe jest rozszerzenie zakresu czynności nauczyciela w ramach jego umowy o pracę (zmiana warunków umowy o pracę np. aneksem) , a co za tym idzie możliwe  jest wypłacenie dodatku za poszerzony zakres czynności. 
Ponadto istotną kwestią  jest fakt, że nie ma możliwości bezpośredniego zatrudnienia na umowę zlecenia z podmiotem z którym podpisana jest umowa o pracę tj istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy zlecenia przez gminę, w sytuacji , gdy nauczyciele nie są pracownikami gminy tylko szkoły, gdyż w świetle przepisów prawa  KP pracodawcą z którym jest bezpośrednio podpisana umowa jest  tu szkoła a nie gmina  .
Dodatkowo należy rozważyć czy dana umowa cywilnoprawna  nie nosi znamion umowy o pracę. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż umowę o dzieło  określa art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła.

5. Na podstawie jakiej umowy można zatrudnić nauczycieli pracujących w projekcie, którzy są pracownikami szkoły (ZSS), w której realizowany będzie projekt? Beneficjentem będzie Gmina /ZSS. Regulamin wynagradzania nie przewiduje dodatków za dodatkowa pracę.

Odp. Istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy zlecenia przez gminę, w sytuacji, gdy nauczyciele nie są pracownikami gminy tylko szkoły, gdyż w świetle przepisów prawa KP pracodawcą z którym jest bezpośrednio podpisana umowa jest  tu szkoła a nie gmina.
Kodeks pracy daje możliwością  zatrudnienie  nauczyciela ww szkoły  poprzez  zawarcie umowy pomiędzy nauczycielem a gminą w formie : umowy o pracę lub zlecenia/dzieła tj umowy cywilnoprawnej. Jest to możliwe z uwagi na fakt, iż  w  tym przypadku nie zachodzą przesłanki  bezpośredniego zatrudnienie pracownika. Zatem  można w tym wypadku  zastosować formę  zatrudnienia - umowę zlecenia .Niemiej jednak dana umowa cywilnoprawna  nie powinna  nosić znamion umowy o pracę.

6. Wiem, że można zlecić zadania merytoryczne wykonawcom zewnętrznym (zlecenie nie może przekroczyć 30% wartości projektu). Czy ten wykonawca może zatrudnić na umowę zlecenie nauczycieli ze szkół, w których będą realizowane projekty? 

Odp. W przypadku wygrania przetargu przez firmę może ona zatrudnić nauczycieli, którzy są zatrudnieni w szkołach w których będą realizowane projekty, na podstawie umowy zlecenia.

7. "może być zatrudniony nauczyciel na podstawie ustawy Kodeksu Pracy, który: nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych". Czy to oznacza, że jeżeli w danej gminie wszyscy nauczyciele realizują pełny wymiar godzin oraz maksymalną liczbę nadgodzin to już nie można ich zatrudnić w projekcie?

Odp. Gmina może zatrudnić nauczyciela, który jest zatrudniony w szkole na pełne pensum. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza po  przeliczeniu  276 godzin miesięcznie.

8. "Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny zatrudnienie nauczycieli na podstawie umowy cywilnoprawnej wymaga zastosowania trybu konkurencyjnego tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późń. zm.) lub zasady konkurencyjności, określonych w Zasadach wdrażania." Czy to odnosi się do wyłonionego wykonawcy, który zatrudni n-li w ramach umowy cywilnoprawnej czy odnosi się to do zapytania ofertowego skierowanego bezpośrednio do nauczycieli?

Odp. Zatrudnianie nauczycieli  powinno odbywać się w sposób  transparentny. Należy podkreślić ,że Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie ZP w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków. Wybór wykonawców bądź jednego wykonawcy powinien być dokonany zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:  w przypadku zamówienia powyżej 30 000 EURO – stosujemy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówienia mieszczącego się w przedziale od 50 000 PLN do 30 000 EURO należy stosować zasadę konkurencyjności.

9. W standardach realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1. jest taki zapis (str. 22):
„Dodatkowo należy mieć na uwadze zapisy Zasad wdrażania w zakresie angażowania personelu do projektu, które stanowią m.in., że wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowane,  z wyłączeniem umów o dzieło". Organem prowadzącym szkołę, a zatem i beneficjentem jest Gmina. Czy możliwe jest zatrudnienie nauczycieli tej szkoły do realizacji np. zajęć dodatkowych na podstawie umowy zlecenia?

Odp. Cytowany zapis: „…wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta…" odnosi się do pracownika, który jest bezpośrednio zatrudniony u danego pracodawcy. We wskazanym przypadku pracodawcą nauczyciela jest szkoła reprezentowana przez dyrektora a nie gmina ponieważ nauczyciel podpisał umowę z dyrektorem. Jednocześnie IŻ RPO informuje, iż gmina może zatrudniać nauczycieli do projektu poprzez:
- zatrudnienie nauczyciela na podstawie Kodeksu Pracy, przy założeniu, że nauczyciel: 

 1.     nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2.     posiada kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 Karty nauczyciela,
 3.     spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela.
 • zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny oraz zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:  w przypadku zamówienia powyżej 30 000 EURO – stosujemy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówienia mieszczącego się w przedziale od 50 000 PLN do 30 000 EURO należy stosować zasadę konkurencyjności. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza po  przeliczeniu  276 godzin miesięcznie. 

W przypadku wskazania szkoły upoważnionej do ponoszenia wydatków, szkoła może zwiększyć  wymiar godzin pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela, zgodnie z art. 35.a ustawy Karta Nauczyciela. 

10. Możliwe jest rozszerzenie zakresu czynności nauczyciela w ramach jego umowy o pracę (zmiana warunków umowy o pracę np. aneksem), a co za tym idzie możliwe  jest wypłacenie dodatku za poszerzony zakres czynności. Ponadto istotną kwestią  jest fakt, że nie ma możliwości bezpośredniego zatrudnienia na umowę zlecenia z podmiotem z którym podpisana jest umowa o pracę tj istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy zlecenia przez gminę, w sytuacji , gdy nauczyciele nie są pracownikami gminy tylko szkoły, gdyż w świetle przepisów prawa  KP pracodawcą z którym jest bezpośrednio podpisana umowa jest  tu szkoła a nie gmina. Dodatkowo należy rozważyć czy dana umowa cywilnoprawna  nie nosi znamion umowy o pracę. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż umowę o dzieło  określa art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła." Czy ta odpowiedź odnosi się do szkół niepublicznych, zatrudniających nauczycieli na umowę o pracę?

Odp. Powyższa odpowiedź IZ RPO dotyczy zatrudniania wszystkich nauczycieli (szkół publicznych i niepublicznych)w ramach projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020.

11. W szkołach publicznych zatrudnia się nauczycieli na Kartę Nauczyciela, więc chyba nie wchodzi w grę dodatek za rozszerzenie zakresu czynności – lecz przyznanie nauczycielowi dodatkowych godzin na podstawie Karty Nauczyciela lub zatrudnienie nowej osoby na podstawie Kodeksu Pracy. /zapis z Wytycznych kwalifikowalności wydatków oraz z ustawy o systemie oświaty.  Żeby wypłacić wynagrodzenie nauczycielom na Kartę Nauczyciela, szkoły muszą być upoważnione do ponoszenia wydatków. Czy w takim przypadku – powiat może zatrudnić na umowę zlecenia pracowników tej szkoły upoważnionej do ponoszenia wydatków ? (np. pracownika merytorycznego do realizacji zadania – realizacji zajęć pozalekcyjnych, weryfikowania zgodności realizacji z wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną umową z podwykonawcami/ personelem)

Odp. Szkoła może wypłacać wynagrodzenie nauczycielom zatrudnionym na Kartę Nauczyciela o ile zostanie wskazana we wniosku o dofinansowanie w pkt H. Zarządzanie projektem. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż w tej sytuacji powiat nie może zatrudnić na umowę zlecenia pracowników tej szkoły ponieważ  opisana zasada jest analogiczna jak w przypadku projektu partnerskiego gdzie nie można zatrudniać pracowników partnera i odwrotnie.

12. W przypadku zatrudnienia nauczycieli na Kartę nauczycieli – dochodzi dodatek za "świadczenie urlopowe/wakacyjne" (przysługujące nauczycielom) oraz "13", zaś przy kodeksie pracy – dodatek stażowy, odpis na ZFŚS, "13". Czy te składniki wynagrodzenia są kwalifikowalne?

Odp. Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalnosci wymienione wyżej składniki wynagrodzenia są kwalifikowane.

13. Czy może szkoła do zajęć logopedycznych zakupić program do logopedii warty 3000-3500 zł brutto. Z diagnozy wyszło, iż zajęcia logopedyczne są bardzo potrzebne w klasie I, II i stąd zakup programu jest uzasadniony. W klasach pierwszych praktycznie 70% uczniów ma stwierdzone wady wymowy. 

Odp. Istnieje możliwość dokonania zakupu programu do logopedii w oscylowanej  wartości  3000-3500 zł brutto jeśli przedmiotowy zakup jest uzasadniony i wynika z przeprowadzonej diagnozy. 

14. Jakie są przykładowe formy i możliwości zatrudniania nauczycieli w ramach projektu?

Odp.: W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  istnieje możliwość:
1)  przydzielenia zajęć nauczycielowi zatrudnionemu  w danej szkole,
2)  zatrudnienia nauczyciela z innej szkoły lub placówki.
W przypadku przydzielenia nauczycielowi zajęć, w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, gmina może zatrudniać nauczycieli do projektu poprzez:
- zatrudnienie nauczyciela na podstawie Kodeksu Pracy, przy założeniu, że nauczyciel: 

 1.     nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2.     posiada kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 Karty nauczyciela,
 3.     spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela.

- zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny oraz zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:  w przypadku zamówienia powyżej 30 000 EURO – stosujemy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówienia mieszczącego się w przedziale od 50 000 PLN do 30 000 EURO należy stosować zasadę konkurencyjności. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza po  przeliczeniu  276 godzin miesięcznie. 
W przypadku wskazania szkoły upoważnionej do ponoszenia wydatków, szkoła może zwiększyć  wymiar godzin pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela, zgodnie z art. 35.a ustawy Karta Nauczyciela (za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej,  jak za godziny ponadwymiarowe - w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela)
W gestii Beneficjenta należy podjęcie decyzji co do formy zatrudnienia danego nauczyciela  i tym samym wyboru odpowiedniej możliwości jego finansowania należy mieć jednak na uwadze, że każda umowa powinna być zawarta zgodnie z prawem krajowym i unijnym.

15. Jeśli w wyniku diagnozy okazuje się, że niezbędne jest dokształcenie zawodowe nauczycieli danej placówki, jednak prawidłowa realizacja projektu, w tym realizacja rozliczeń wymaga zatrudnienia nauczycieli z zewnątrz, czy koszty dokształcenia nauczycieli danej placówki będą kwalifikowalne? Czy koszty te są kwalifikowalne wyłącznie w sytuacji, gdy nauczyciele ci są zatrudnieni i prowadzą zajęcia w ramach projektu?

Odp.: Podstawowym założeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek systemu oświaty  jest komplementarność działań wspierających nauczycieli z działaniami skierowanymi do uczniów i powinno wynikać z diagnozy. Dokształcanie zawodowe nauczycieli danej placówki i kwalifikowalność wydatków w tym zakresie nie jest zależna od tego czy dany nauczyciel jest zatrudniony w projekcie.

16.  W projekcie powinny być 4 szkoły ponadgimnazjalne.  Chciałabym, aby w każdej szkole był „szkolny koordynator", który będzie odpowiadał za realizację godzin projektowych w swojej szkole. Będą to nauczyciele z tych szkół.  Ich koszty będą w kosztach pośrednich projektu.   Czy powinnam  zawrzeć z nimi umowę zlecenie? Jakie stawki mogę zastosować? Czy stawki za godzinę pracy nauczyciela dyplomowanego?

Odp.: Wnioskodawca ustala strukturę zarządzania, zatem nie leży  w gestii IZ określanie  struktury zarzadzania projektem zwłaszcza ,że w tym okresie programowania  koszty zarzadzania projektem przynależą   do katalogu kosztów pośrednich i są rozliczane ryczałtem   z wykorzystaniem następujących stawek procentowych:

 • 25 % kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie;
 • 20 % kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie;
 • 15 % kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie;
 • 10 % kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.


Istnieją różne uwarunkowania, które przekładają się na formę i  wymiar godz.   zatrudnienia pracownika / w zależności od zaistniałej sytuacji/   . Należy pamiętać , ze  łączne zaangażowanie zawodowe danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć  276 godzin miesięcznie. 

Poniżej katalog kosztów pośrednich w ramach EFS zaliczamy m.in.:

 • koszty personelu zarządzającego projektem;
 • koszty zarządu;
 • koszty personelu obsługowego i obsługi księgowej;
 • amortyzacja, najem lub zakup aktywów używanych na potrzeby ww. personelu;
 • koszty utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za media;
 • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem rachunku bankowego;
 • działania informacyjno-promocyjne projektu;
 • koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu;
 • koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

17. Czy zajęcia wyrównawcze, zajęcia podnoszące kompetencje uczniów i zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z każdej szkoły muszą być  traktowane razem jako usługi edukacyjne?  Jeżeli tak, to jeżeli kwota ta przekroczy 30 000 Euro, to czy powinnam rozpisać przetarg? 

Odp.: Na wnioskodawcy ciąży obowiązek prawidłowej  realizacji projektów zgodnie z przepisami prawa, tu: ustawą Prawo Zamówień Publicznych i to Państwo ponoszą odpowiedzialność za właściwe jego zastosowanie.

18. Do realizacji zajęć  wyrównawczych ( przetarg ) staną zapewne nauczyciele szkół. Ponieważ projekt będzie realizowany przez miasto, to jak zatrudnić tych nauczycieli? Poprzez umowę zlecenie?   I na jakich stawkach?

Odp.: Nauczyciele dotychczas pracujący w placówce zatrudnieni na podstawie karty nauczyciela mogą być zatrudnieni w projekcie:

A)  przez szkołę ( o ile ta została wskazana we wniosku o dofinansowanie w pkt H. Zarządzanie projektem) poprzez zwiększenie  wymiaru godzin pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela, zgodnie z art. 35.a ustawy Karta Nauczyciela (za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej,  jak za godziny ponadwymiarowe - w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela)
B) przez szkołę lub organ prowadzący szkołę: 
-  poprzez zatrudnienie nauczyciela na podstawie Kodeksu Pracy, przy założeniu, że nauczyciel: 

 1.     nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2.     posiada kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 Karty nauczyciela,
 3.     spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela.

C) przez organ prowadzący szkołę:
- poprzez zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny oraz zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:  w przypadku zamówienia powyżej 30 000 EURO – stosujemy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówienia mieszczącego się w przedziale od 50 000 PLN do 30 000 EURO należy stosować zasadę konkurencyjności. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza po  przeliczeniu  276 godzin miesięcznie. 
W gestii Beneficjenta należy podjęcie decyzji co do formy zatrudnienia danego nauczyciela  i tym samym wyboru odpowiedniej możliwości jego finansowania. Należy mieć jednak na uwadze, że każda umowa powinna być zawarta zgodnie z prawem krajowym i unijnym.

W przypadku ustalania stawki wynagrodzenia Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wprowadziła wykaz dopuszczalnych stawek dla części towarów i usług na potrzeby ogłoszonego konkursu. Wprowadzenie takiego dokumentu ma zapewniać stosowanie przez wnioskodawców/beneficjentów racjonalnych i efektywnych cen, czyli niezawyżonych w stosunku do cen i stawek rynkowych. Stawki ujęte w Taryfikatorze towarów i usług są podane w wartościach brutto i są kwotami maksymalnymi. ( zał. Nr 5 do Regulaminu konkursu). Jednocześnie  informuję,  iż taryfikator towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego.

19. W wytycznych kwalifikowalności wydatków RPO WP mowa jest o tym, iż zasady konkurencyjności nie stosuje się  w przypadku "projektów finansowanych z EFS, zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny". Chcielibyśmy zapytać czy dotyczy to nauczycieli szkół, gdzie organem prowadzącym jest nasza gmina? Umowy z nauczycielami podpisuje dyrektor danej placówki, zaś z dyrektorami gmina, zatem bezpośredni stosunek pracy następuje na linii szkoła - nauczyciel, nie zaś gmina - nauczyciel (z formalnego, prawnego punktu widzenia). Czy nauczyciel, który uczy w naszej gminie od ponad roku jest zwolniony z zasady konkurencyjności w myśl powyższego zapisu? 

Odp.: 

Zatrudnienie nauczyciela może nastąpić  na podstawie Kodeksu Pracy przy założeniu, że nauczyciel: 

 1. nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2. posiada kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela,
 3. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela

Zatrudnienie nauczyciela może  odbywać się także na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny oraz zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:  w przypadku zamówienia powyżej 30 000 EURO – stosujemy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówienia mieszczącego się w przedziale od 50 000 PLN do 30 000 EURO należy stosować zasadę konkurencyjności. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza po  przeliczeniu  276 godzin miesięcznie. 

Generalnie należy stosować  zasadę konkurencyjności niemiej jednak  na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania , że nie jest w obowiązku stosować tej zasady w przypadkach szczególnych np. gdy  personel projektu, z którym beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny. Należy to udokumentować.

20. W wytycznych kwalifikowalności wydatków RPO WP mowa jest o tym, iż zasady konkurencyjności nie stosuje się  w przypadku "wydatków rozliczanych uproszczoną metodą, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.6" tj. m.in. stawki ryczałtowe, stanowiące określony procent jednej lub kilku kategorii kosztów. 
W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji, czy w sytuacji zlecenia usług zarządzania lub rozliczania w ramach kosztów pośrednich zastosowanie w wyborze podywkonawcy mają przepisy zamówień publicznych obowiązujące gminę w ramach wewnętrznych regulaminów i ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

Odp.: Wybór wykonawcy, jeśli jest poza sektora finansów publicznych, podlega procedurze zamówień  publicznych jakie obowiązują gminę. Zarządzanie  leży w gestii projektodawcy niemniej jednak nie należy  brać pod uwagę formy zlecania usług zarządzania. 

21. Czy wyjazd do Warszawy dla uczniów (koszt wynagrodzenie nauczycieli/ opiekunów, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu: Parlament, Pałac Kultury, Centrum Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego) mogą być kosztami kwalifikowanymi?

Odp.: Jeżeli na terenie województwa pomorskiego brakuje niezbędnej infrastruktury, np. "centrum nauki", w którym można byłoby zorganizować  wskazane we wniosku zajęcia pozalekcyjne, wówczas ww. zajęcia można zorganizować poza województwem pomorskim. Wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz biletu wstępu na powyższe zajęcia będą kwalifikowalne.

22. Czy dojazdy na zajęcia, noclegi, catering, wyżywienie, stypendia szkoleniowe dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach/ studiach podyplomowych mogą być kosztami kwalifikowanymi?

Odp.: Zgodnie z  SzOOP  RPO WP na lata 2014-2020 kosztami kwalifikowalnymi są studia podyplomowe (spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela) oraz kursy i szkolenia doskonalące. Niemniej jednak doskonalenie zawodowe nauczycieli powinno wynikać z przeprowadzonej diagnozy.
Kwalifikowalność: dojazdu na zajęcia, noclegi, catering, wyżywienie, stypendia szkoleniowe dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach/ studiach podyplomowych jest uzależniona od zapisów we wniosku oraz  ogólnych zasad  kwalifikowalności określonych w wytycznych.

23. Czy zakupy materiałów na zajęcia (np. gry edukacyjne) poniżej ceny jednostkowej 350 zł wchodzi w limit 20%?

Odp.: Zakup materiałów na zajęcia poniżej ceny jednostkowej 350,00 zł nie wchodzi w limit 20%, ponieważ nie ma znamion środka trwałego. W regulaminie konkursu nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15 w rozdziale 3 jest zapis „ W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości dofinansowania UE."

24.Czy działania związane ze wsparciem szkoły w obszarze wychowania fizycznego są kwalifikowalne?

Odp.: Nie, działania związane ze wsparciem szkoły w obszarze wychowania fizycznego nie są kwalifikowalne gdyż nie wpisują się w katalog kompetencji kluczowych.

25. Jednym z zadań przewidzianych w ramach projektu (opracowanego w ramach Działania 3.2.1 RPO WP) jest zakup platform edukacyjnych (dla 5 szkół objętych działaniami w projekcie), wyposażonych w centralną platformę edukacyjną (z treściami multimedialnymi) oraz w funkcję e-dziennika. Platformy te będą wspomagane wsparciem z poziomu gminy. Wdrożenie oraz nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania zakupionego narzędzia z poziomu organu prowadzącego, jakim jest Gmina wymaga wyposażenia stanowiska sprzętowego do utrzymania standardów usługowych identycznych we wszystkich placówkach edukacyjnych objętych projektem wraz centralnym elementem zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji (zgonie z zaleceniami Ustawy o systemie Oświaty, Systemie Informacji Oświatowej) . Osoba, która będzie pełniła funkcję e-koordynatora z poziomu gminy (np. informatyk, któremu zostaną powierzone nowe obowiązki w okresie trwałości projektu) musi zostać wyposażona w dodatkowe narzędzia, które gwarantować będą sprawne utrzymanie sieci i usług oraz zapewnią bezpieczne gromadzenia i przetwarzanie danych. 
Proszę o odpowiedź, czy istnieje możliwość sfinansowania (w ramach kosztów pośrednich) zakupu urządzeń niezbędnych do zagwarantowania, na poziomie gminy, sprawnego zarządzania zakupionymi w ramach projektu platformami edukacyjnymi?

Odp.: Jeśli  wskazane przez Państwa koszty są niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu to koszt  ten wchodzić w wartość kosztów pośrednich. Każdy koszt projektu powinien być zgodny z przypisaną mu definicją.

Koszty pośrednie to:

 • koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu;
 • koszty administracyjne związane z obsługą projektu;
 • koszty rozliczane wyłącznie ryczałtowo z wykorzystaniem stawek procentowych:

25 % kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie;
20 % kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie;
15 % kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie;
10 % kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.
Do kosztów pośrednich w ramach EFS zaliczamy m.in.:

 • koszty personelu zarządzającego projektem;
 • koszty zarządu;
 • koszty personelu obsługowego i obsługi księgowej;
 • amortyzacja, najem lub zakup aktywów używanych na potrzeby

ww. personelu;

 • koszty utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za media;
 • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem rachunku bankowego;
 • działania informacyjno-promocyjne projektu;
 • koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu;
 • koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

 

WKŁAD WŁASNY 

1. Gminy mogą wnieść wkład własny w postaci udostępnienia sal na potrzeby projektu. Czy w celu ustalenia kwoty wynajmu trzeba zatrudnić rzeczoznawcę czy wystarczy, że będzie to kwota zatwierdzona przez organ prowadzący?

Odp.: W ramach konkursu nr RPPM. 03.02.01-IZ-01-22-001/15 dopuszcza się możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci kosztu użytkowania sal na potrzeby realizacji zajęć dla uczniów w ramach projektu. Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"  stawka za wynajem może być określona Uchwałą JST a w  przypadku jej braku, wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu, który nie może przekroczyć  maksymalnej stawki określonej w Taryfikatorze stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. W celu ustalenia kwot wynajmu nie trzeba zatrudniać rzeczoznawcy. 
Jednocześnie należy pamiętać, że stawki ujęte w Taryfikatorze towarów i usług są kwotami maksymalnymi, co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych na ich maksymalnym poziomie.

2. Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności wydatków "zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć równowartości 10% kosztów projektu". Z kolei, zgodnie z dokumentacją konkursową "zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz cross-financingu nie może przekroczyć łącznie równowartości 20% kosztów projektu". Czy - w przypadku jeżeli w projekcie nie zakłada się zakupów w ramach cross-financingu, to maksymalna, dopuszczalna wysokość zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych nadal będzie na poziomie 20% wartości kosztów pośrednich?

Odp.: Jeżeli w projekcie nie zakłada się zakupów w ramach cross-financingu, to maksymalna, dopuszczalna wysokość zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych będzie wynosiła 20% kosztów projektu.

3. Beneficjent ma obowiązek wniesienia dokładnie 5% wkładu własnego.Planujemy wnieść wkład własny w postaci najmu sal własnych, aczkolwiek w ten sposób nie jesteśmy w stanie wnieść wymaganego wkładu własnego w kwocie odpowiadającej równowartości wymaganych 5% wartości projektu (wynika to z ustalonych stawek najmu). Czy w takim razie dopuszczalne jest wniesienie wkładu własnego również w postaci części kosztów pośrednich taj, aby z kosztów pośrednich pokryć różnicę pomiędzy wymaganą kwotą wkładu własnego a kwotą wkładu wniesionego w postaci najmu sal? Jeżeli tak, to jak to powinno być oznaczone w budżecie projektu?

Odp.: W ramach konkursu nr RPPM. 03.02.01-IZ-01-22-001/15 dopuszcza się możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci uznania kosztów użytkowania sal na potrzeby realizacji zajęć dla uczniów w ramach projektu  a także uzupełnienia tego wkładu  poprzez  wskazanie części kosztów pośrednich. Pod budżetem projektu jest tabelka dotycząca form i kwot wniesienia wkładu własnego. Są tez tam rubryki dotyczące wniesienia wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich.  Ponadto należy mieć na względzie , że wszystkie wydatki w ramach wkładu własnego powinny zostać uzasadnione/pole 1/uzasadnienia dla przewidzianego wkładu  własnego, znajdujące się pod budżetem projektu

 

WSKAŹNIKI

1.  Czy liczba uczestników projektu liczona jest jako liczba uczestników fizycznych, tzn. grupa, która realizuje program wsparcia w dwóch latach szkolnych, nie jest liczona podwójnie i analogicznie przelicznik dofinansowania na 1 uczestnika projektu jest liczony na osoby fizyczne?

Odp.: Wskaźnik liczony jest wg OSÓB  tj  według - PESEL 

2. Zgodnie z zapisami w załączniku nr 19 dokumentacji  konkursowej  „Na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku produktu lub rezultatu. Uczestnik, może być wykazany w kilku wskaźnikach (produktu i rezultatu) w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów. Dane dla wszystkich wskaźników odnoszących się do uczestników będących osobami fizycznymi 
są monitorowane w podziale na płeć." Czy przykładowy uczeń,  ze zdiagnozowaną potrzebą udziału w różnym rodzaju zajęć może w nich uczestniczyć?  Czy takiego ucznia wskazujemy w ogólnej liczbie uczestników projektu raz czy dwa razy? Czy koszt, który na niego przypada to 3800, czy 7600?

Odp.: Uczeń może brać udział w kilku formach wsparcia ale w ogólnej liczbie uczestników jest wykazywany tylko raz.  Średni koszt przypadający na uczestnika projektu może wynieść max 3 800 zł, bez względu na to z ilu form wsparcia korzysta.

ZAKRES RZECZOWY

1. Czy dzieci, które mają stwierdzoną wadę postawy i muszą uczęszczać na zajęcia korekcyjne są traktowane jako zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Czy takie zajęcia możemy ująć w projekcie.

Odp. Dzieci, które mają stwierdzoną wadę postawy i muszą uczęszczać w zajęciach korekcyjnych są traktowane jako uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Definicja „specjalnych potrzeb edukacyjnych" została wskazana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPPM.03.02.01-IŻ-01-22-001/15). Zajęcia korekcyjne o ile konieczność ich przeprowadzenie wynika z diagnozy, można uwzględnić w projekcie.

2. Czy zajęcia prowadzone w ramach projektu 3.2.1 mogą być prowadzone z całą klasą jako dodatkowe zajęcia, np. dodatkowa godzina j. angielskiego raz w tygodniu?

Odp.: O zakresie i formie zajęć decyduje prowadzona diagnoza, która przekłada się na koncepcję wniosku Zajęcia powinny być prowadzone  ze wskazaną  w projekcie grupą docelową  która wymaga wsparcia a przeprowadzona analizy powinna Państwu wskazać na  formułę prowadzenia zajęć.
Istnieje możliwość  prowadzenia  zajęć dodatkowych  z całą klasą jeśli uczniowie całej  klasa są  docelową grupą projektu.

TARYFIKATOR

1. Czy taryfikator towarów i usług stanowi katalog zamknięty?

Odp.: Taryfikator towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego.

POMOC PUBLICZNA

1. Czy jako przedsiębiorca prowadzący prywatną szkołą kształcenia ogólnego udzielona dotacja jest pomocą publiczną (pomocą publiczną de minimis)? (dotyczy także zakupu środków trwałych).

Odp. Zgodnie  z Wytycznymi dot pomocy publicznej szkoła publiczna lub niepubliczna, o czym mowa jest w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1]. Bez względu na to, w jakiej formie szkoła funkcjonuje, stanowi placówkę edukacyjną, realizującą cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.A przypadku podmiotów które dokonują  kształcenia mającego na celu zwiększanie oraz wyszkolonych zasobów ludzkich pomoc publiczna nie występuje. Zatem krótko ujmując przy działaniu tj w tym wypadku 3.2..1, gdzie realizowane są  działania  na rzecz  szeroko rozumianego systemu oświaty pomoc publiczna nie występuje.

PARTNERSTWO

1. Czy w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 może zostać złożony jeden wniosek partnerski dwóch gmin (organów prowadzących szkoły).

Odp.: Projekty w konkursie mogą być realizowane przez kilka podmiotów w formie partnerstwa (forma preferowana), na podstawie umowy o partnerstwie.
Nadmieniam, że  zasady tworzenia partnerstw oraz realizacji projektów partnerskich zawarte zostały w Zasadach wdrażania RPO WP (3.5.1.1 Wymagania dotyczące partnerstwa), zaś wzór umowy o partnerstwie stanowi załącznik nr 10 do regulaminu przedmiotowego konkursu. Niemniej jednak  należy mieć na względzie fakt, iż do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, przy czym wsparcie w ramach tych projektów musi być  kierowane  do minimum 60% podległych szkół/placówek (zarówno gmina X jak i Y muszą objąć wsparciem min. 60% podległych szkół/placówek) a organ prowadzący może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu. W tej sytuacji należy wziąć pod rozwagę fakt , że będziecie przysługiwało Państwu złożenie jako organom tylko jednego wniosku (będzie to wskazany wniosek partnerski dwóch gmin).

2. Czy Partner może zatrudnić na umowę zlecenie nauczycieli?

Odp.: Partnerstwo  powinno prowadzić do  osiągniecia  znaczącej  wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań  pomiędzy niezależne podmioty o różnorodnej specyfice oraz wypracowanie  wspólnych  rozwiązań problemowych w zakresie edukacyjnym / zgodnie z przedmiotem konkursu/. Należy podkreślić , że partnerstwo nie może polegać  na tym, iż jakiś podmiot angażowany jest w projekt  partnerski po to by wykonywać zadania  partnera. 
Partnerstwo nie powinno polegać na wzajemnym zatrudnianiu pracowników oznacza to, że przy projektach partnerskich, nie ma możliwości zatrudniania przez jednego partnera pracowników drugiego partnera. Niemniej jednak istnieje możliwość  zatrudniania nauczycieli   na umowę zlecenie nie będących pracownikami podmiotu z którym wchodzi w porozumienie/partnerstwo. Należy podkreślić, że zasady zatrudniania pracowników nie mogą stać w sprzeczności  z zasadami zatrudniania pracowników uregulowanymi przepisami prawa i nie powinny przeczyć zasadzie budowania partnerstwa.  

3.  Ilu partnerów może być maksymalnie w projekcie?

Odp.: Nie ma wskazania maksymalnej ilości partnerów w projekcie. Zaznaczyć należy jednak, że udział partnera w realizacji projektu powinien być uzasadniony, konieczny i niezbędny, powinien  przyczynić się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy, spowodować synergię albo umożliwić całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt. Partnerstwo nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.

4. Czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucja pomocy i integracji społecznej może być partnerem w projekcie?

Odp.: Tak, GOPS (o ile nie jest jednostką organizacyjną wnioskodawcy) może być partnerem w projekcie. Jednakże za partnerstwo uważana będzie tylko taka współpraca podmiotów, która spełnia definicję partnerstwa, która oznacza zaangażowanie we wspólną realizację projektu co najmniej dwóch samodzielnych, niezależnych podmiotów, wymienionych we wniosku o dofinansowanie projektu, których udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, gdyż może przyczynić się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy, spowodować synergię albo umożliwić całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt. Przy czym wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań (więcej informacji na temat Partnerstwa można znaleźć w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu).

5. W SZOOP przy partnerze będącym instytucją pomocy i integracji społecznej pojawia się zapis "w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego". Czy partner taki jak GOPS może brać udział również w innych działaniach, czy tylko w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego?

Odp.: GOPS jako partner może brać udział w innych działaniach niż doradztwo edukacyjno-zawodowe. Należy jednak pamiętać, że w przypadku innych działań niż doradztwo Wnioskodawca nie otrzyma dodatkowych punktów. Natomiast w przypadku udziału GOPS jako partnera w zakresie zarówno doradztwa, jak i innych działań – Wnioskodawca otrzyma takie punkty.

6. Beneficjentem będzie gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która chce zawszeć partnerstwo z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną o statucie publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym, czy podpisanie listu intencyjnego jest uznane za powołanie partnerstwa? Czy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wymagane jest podpisanie umowy partnerskiej? Czy taki dokument musi być uchwalony na sesji Rady Gminy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Odp.: Jak wynika z dokumentacji konkursowej  i  dokumentów programowych RPO WP gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie może być beneficjentem w przedmiotowym konkursie.

7. W projekcie zaplanowano działania dla szkół i placówek podległych organowi prowadzącemu. Czy podległe szkoły w projekcie mogą być partnerem realizującym projekt? Czy na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy partnerami realizującymi(szkoły i placówki powiatu) możemy przekazać im środki finansowe na realizacje działań, aby każda ze szkół odpowiadała za swoje zadania merytoryczne i finansowe.

Odp.: W wskazanej przez Państwa sytuacji podległe szkoły w projekcie mogą pełnić funkcję  realizatora projektu, a nie partnera. Podmiotem realizującym  projekt  może być jednostka  organizacyjnie powiązana, nieposiadająca osobowości  prawnej. Podmiot realizujący  projekt działa w imieniu, na rzecz i ze wskazaniem Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu. Niemniej jednak o odpowiedzialności za zadania merytoryczne, pozostaje  w gestii Lidera /wnioskodawcy. W Państwa przypadku wszystko przemawia  za tym, że będzie  podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków, a nie realizatorem.

8. Partner realizujący wyznaczyłby w swojej szkole/placówce nauczyciela-koordynatora odpowiedzialnego za realizację działań. W jakich kosztach powinniśmy zaplanować wynagrodzenie dla koordynatora-nauczyciela?

Odp.: Planowanie wynagrodzenia zależy od rodzaju kosztu i zakresu czynności .
Dla przykładu jeśli koordynator  będzie wykonywał zadania z zakresu zarzadzania projektem to przedmiotowy koszt należy ująć w kosztach pośrednich  natomiast jeśli będzie to zakres czynności wynikający z zadań merytorycznych to będzie to koszt bezpośredni, wówczas może być przypisany do zadań merytorycznych/kosztów bezpośrednich.

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS

1. Czy wystarczy zapisy dotyczące równości szans umieścić w osobnym polu do tego przeznaczonym? Czy wystarczą takie stwierdzenia, np. nauczyciele będą prowadzić dodatkowe zajęcia w dogodnym dla siebie terminie nie kolidującym z ich życiem rodzinnym oraz pracą w szkole? Albo dotyczące dzieci, że np. grupy nie będą dzielone, tylko mieszane (chłopcy i dziewczynki). Czy np. budynek szkolny jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Albo  że druki, materiały są dostosowane dla osób słabowidzących.

Odp.: Tak, zagadnienia dot. zgodności z politykami UE mogą być zapisane w formie takich deklaracji.

INNE

1. Czy na etapie pisania wniosku można użyć sformułowania: jeśli pojawi się potrzeba zapewnimy osobie niepełnosprawnej asystenta osobistego.

Odp.: Jeżeli we wniosku zostanie zawarty zapis typu  „jeśli pojawi się potrzeba zapewnimy osobie niepełnosprawnej asystenta osobistego" wówczas należy pamiętać, że w stosunku do zobowiązań nie przypisujemy  kosztów w budżecie wniosku, bo nie ma pewności, że będą one zrealizowane. Wydatki w projekcie powinny odnosić się do zaplanowanych a nie przewidywanych działań.

2. Wsparciem ma być objęte zgodnie z diagnozą min. 60% placówek – czy w kontekście rodzaju i zakresu wsparcia oraz zapisów wytycznych odnośnie 
III etapu przygotowania diagnozy oznacza to, że po ustaleniu hierarchii potrzeb wszystkich szkół może okazać się, że do projektu zostaną przyjęte szkoły, dla których zaplanowany zostanie różny zakres wsparcia z uwagi na różne zdiagnozowane problemy? Czy szkoły muszą jednak „reprezentować" - przynajmniej w części - ten sam problem?

Odp. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte szkoły o różnym zakresie potrzeb– wybór szkół powinien wynikać z przeprowadzonej diagnozy i dotyczyć tych, które najbardziej tego wsparcia potrzebują.

3.  a). Z katalogu kompetencji kluczowych został wyłączony język ojczysty. Czy to oznacza, że w ramach projektu nie możemy ująć zajęć wyrównawczych z języka polskiego? W diagnozie potrzeb zostało to zidentyfikowane jako jedna z najpilniejszych potrzeb. Zastanawiamy się czy w związku z tym w projekcie nie może się również pojawić kółko ortograficzne, zajęcia „czytająca szkoła" (poprawa techniki czytania, doskonalenie czytania ze zrozumieniem)?
b) Czy w związku z wykluczeniem świadomości i ekspresji kulturalnej z projektu musimy wyłączyć zajęcia teatralno-językowe (w języku angielskim)? 
c) Czy zajęcia z historii (zarówno wyrównawcze jak i rozwijające uzdolnienia) są kwalifikowane?
d) Czy w ramach projektu możemy przewidzieć dodatkowe zajęcia sportowe (nauka jazdy na rowerze, gry drużynowe, boks)? Wyjazdy na basen?

Odp. W regulaminie konkursu jest mowa o kompetencjach kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tj. takich, których wszystkie  osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Zalicza się do nich następujące komp. Kluczowe z katalogu określonego Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.) w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:

 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się, 
 • kompetencje społeczne,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.

Tylko w ramach kształtowania powyższych kompetencji może być udzielane wsparcie.

4. Czy w ramach zajęć kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych... można prowadzić w gimnazjum i liceum zajęcia przygotowujące najsłabszych uczniów do egzaminów zewnętrznych z przedmiotów: język polski, historia, wos (mimo że nie wpisują się te przedmioty w definicję kompetencji kluczowych)?

Odp. W regulaminie konkursu jest mowa o kompetencjach kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tj. takich, których wszystkie  osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Zalicza się do nich następujące komp. Kluczowe z katalogu określonego Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.) w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:

 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się, 
 • kompetencje społeczne,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.

Tylko w ramach kształtowania powyższych kompetencji może być udzielane wsparcie.

5. Czy możliwe jest włączenie do projektu podmiotu niepowiązanego z Wnioskodawcą (np. organizacji pozarządowej) z pominięciem procedury wyboru takiego wykonawcy w formie przetargu czy konkursu ofert, jeśli: 

1) projekt zakłada wykorzystanie aktorskich programów edukacyjnych opracowanych przez daną organizację pozarządową, która posiada wyłączne prawa autorskie do danego programu,
2) projekt zakłada wykorzystanie autorskich programów edukacyjnych opracowanych i przetestowanych przez daną organizacje pozarządową w ramach programów współfinansowanych ze środków UE, np. w ramach projektów innowacyjnych, która nie posiada wyłącznych praw autorskich (zgodnie ze specyfiką projektów współfinansowanych, która zakłada przeniesienie praw autorskich na IP), ale jako jedyna ma doświadczenie w jego realizacji,

Czy zapisanie we wniosku o dofinansowanie, że w projekcie przewiduje się realizacje programu edukacyjnego „X" przez autora programu – organizację „Y" wystarczy by dana organizacja mogła realizować zadania w projekcie bez zastosowania procedury wyboru?

Odp.:  Zgodnie z art. 33. ust. 2 podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Minimalny zakres działań, jakie należy podjąć celem zachowania ww. zasad obejmuje:

 1. ogłoszenie otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
 2. uwzględnienie przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
 3. podanie do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości angażowania partnerów w projekcie realizowanym przez podmioty, o których mowa w ww. przepisie, z pominięciem zasad przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Zasady te nie dotyczą z kolei tych kategorii Wnioskodawców, które nie zostały wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku zamiaru zaangażowania podmiotu zewnętrznego do realizacji projektu w charakterze dostawcy usługi, czy podwykonawcy poszczególnych zadań Wnioskodawca, na mocy umowy o dofinansowanie projektu, zobowiązany zostanie do przestrzegania trybów i zasad postępowania określonych w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W omawianym przypadku należy kierować się zapisami rozdziału 9.1 Podrozdział 9.1. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności należy mieć na względzie konieczność ścisłego (wąskiego) interpretowania przesłanek udzielania w ramach projektu zamówień publicznych w trybach niekonkurencyjnych. Udowodnienie ich wystąpienia w omawianym przypadku jest szczególnie wątpliwe. Na rynku może być dostępnych wiele autorskich programów nauczania, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, mających podobny charakter, lub prowadzących do podobnego celu. 
 Wykazanie istnienia przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego zamówienia publicznego, w tym udowodnienie braku możliwość zastosowania oferowanych na rynku usług jako alternatywnych, konkurencyjnych zamówień należy do obowiązków Zamawiającego. Ich istnienie podlegać będzie ocenie na etapie kontroli projektu lub w trakcie rozliczania Wniosku Beneficjenta o płatność. W przypadku ustalenia, że przesłanki te nie wystąpiły IZ RPO WP 2014 – 2020 może uznać całość lub część wydatków w ramach zamówienia publicznego za niekwalifikowalne.

6. Czy można realizować najpierw dokształcenie nauczycieli w celu przygotowania ich do prawidłowego prowadzenia w terminie późniejszym zajęć zaplanowanych w wyniku diagnozy dla uczniów?

Odp.: Uczeń jest traktowany jako grupa docelowa w sposób nadrzędny w związku z czym wszystkie działania powinny  być tak ukierunkowane,  aby osiągnąć  rezultat. Jednocześnie informujemy , że  koncepcja wniosku leży w gestii Wnioskodawcy. 

7. W przypadku projektów obejmujących wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, po zakończeniu projektu obowiązuje spełnienie przez szkołę określonych na str. 23 Zasad wdrażania funkcjonalności , w tym. M.in.:
- w zależności od liczby uczniów (…), szkoła posiada odpowiednio co najmniej 1 lub 2 zestawy przenośnych komputerów albo innych urządzeń mobilnych urządzeń mających funkcje komputera oraz dedykowanego urządzenia umożlwiającego ładowanie oraz zarządzanie  mobilnym sprzętem z systemem operacyjnym, dostępem do oprogramowania biurowego itp.. W związku z tym mam pytanie, czy za zestaw można uznać: 1 laptop, ładowarkę urządzenie do mobilnego zarządzania? czy też ma to być kilka laptopów? Jeżeli tak to ile?

Odp.: Laptop, ładowarka oraz urządzenie do mobilnego zarządzania mogą tworzyć zestaw, o którym mowa w Standardach realizacji (…) stanowiących załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu. W przypadku szkoły do 300 uczniów należy posiadać 1 taki zestaw natomiast w przypadku szkoły od 301 uczniów minimum 2 zestawy.  Należy jednocześnie pamiętać, że każdy taki zestaw musi zawierać wszystkie elementy wymienione w pkt. 8, ppkt 2 lit. a-f (str 23 Standardów).

8. Jaki jest próg % wartości projektu, który może zostać przeznaczony na wyposażenie pracowni w materiały dydaktyczne?

Odp.: Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych 
i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym wynosi:
a)        dla szkół do 300 uczniów –140 000 zł;
b)        dla szkół od 301 uczniów – 200 000 zł. 
Ponadto w ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości dofinansowania UE.

9. Czy w ramach projektu dot. jakości edukacji ogólnej, możliwe jest partnerstwo z organizacją zagraniczną?

Odp.: Podstawowe regulacje dotyczące realizacji projektów partnerskich w wymiarze ponadnarodowym zostały zawarte w art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (rozporządzenie EFS) oraz w 33 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w zakresie określenia podstawowych zasad wyboru partnera z państwa innego niż Rzeczpospolita Polska). 
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 10 rozporządzenia EFS współpraca ponadnarodowa wiąże się z udziałem partnerów z co najmniej dwóch państw członkowskich. Celem współpracy ponadnarodowej jest promowanie wzajemnego uczenia się i zwiększanie przez to skuteczności polityk wspieranych przez EFS. Aktualnie realizacja wspomnianego wyżej celu poprzez projekty współpracy ponadnarodowej możliwa jest w ramach krajowych programów operacyjnych (np. PO WER). Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nie przewiduje możliwości realizacji projektów ponadnarodowych w ramach osi priorytetowej pozwalającej na realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości edukacji ogólnej.

10. Czy projekt należy wprowadzić do budżetu jeszcze przed złożeniem wniosku aplikacyjnego?

Odp.: Na moment  składania wniosku nie ma obligatoryjnego obowiązku wprowadzenia projektu uchwałą, niemiej jednak w  ogłoszonym konkursie wymagany jest wkład własny, który w Państwa przypadku z pewnością będzie pochodzić z środków JST. W związku z czym wkład powinien być finansowo zabezpieczony. Na dzień  podpisania umowy powinniście Państwo jako gmina podjąć uchwałę w sprawie realizacji przedmiotowego projektu i tym samym zabezpieczyć  środki na wkład własny.

11. Czy można pogrupować materiały dydaktyczne do zajęć dodatkowych (cena jednostkowa poniżej 350 zł) jako komplet,  przypisując je poszczególnym zajęciom?

Odp.: Istnieje możliwość pogrupowania materiałów pod warunkiem ze opis znajdzie się pod szczegółowym budżetem z odpowiednim  zapisem dot  wykorzystania  materiałów przy poszczególnych zajęciach .Jednocześnie informuje, że istnieje możliwość grupowania materiałów dydaktycznych w ramach jednego zadania.

12. Proszę o wyjaśnienie typu projektu z p. 1 podpunkt iv) zajęcia uzupełniające ofertę nauczania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . O jakiego rodzaju zajęcia chodzi, czy o zajęcia dla nauczycieli w celu nabycia przez nich umiejętności indywidualizowania pracy z uczniami czy indywidualne zajęcia dla uczniów czy należy to rozumieć jeszcze w inny sposób?

Odp.: Zgodnie z zapisami Standardów realizacji (…) – załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu:
„Zaplanowane działania w obszarze pracy z uczniami z niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami rozwoju oraz z uczniem młodszym powinny :

 1. uwzględniać potrzeby uczniów, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, opiekunów prawnych uczniów, 
 2. służyć lepszemu dostosowaniu oferty edukacyjnej szkoły do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, m.in. poprzez przygotowanie nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniem.

 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkania informacyjne o tej samej tematyce odbędą się w dwóch terminach: 10 listopada i 18 listopada 2015 roku. 

Agenda spotkań dostępna jest w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Prezentacje ze spotkania informacyjengo z dnia 10 listopada 2015

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 18 listopada 2015