Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 3.2.1
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 3.2.1
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Termin i miejsce spotkania:

10 listopada 2015 roku
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

10.45-11.00 

Rejestracja

11.00-11.10

Powitanie Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

11.10-11.30

Specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 3.2.1

11.30-12.00

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 3.2.1

12.00-12.30

Zasady przeprowadzania diagnozy - obowiązkowego działania poprzedzającego przygotowanie projektu 

12.30-13.00

Przerwa

13.00-13.40

Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)

13.40-14.30

Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

14.30-15.00

Pytania i odpowiedzi

15.00

Zakończenie spotkania

Drugie spotkanie o tej samej tematyce odbędzie się 18 listopada 2015 roku.