Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 3.2.1
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 3.2.1
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Termin i miejsce spotkania:

18 listopada 2015 roku
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

09.30-10.00 

Rejestracja

10.00-10.10

Powitanie Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.30

Specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 3.2.1

10.30-11.00

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 3.2.1

11.00-11.30

Zasady przeprowadzania diagnozy - obowiązkowego działania poprzedzającego przygotowanie projeku 

11.30-12.00

Przerwa

12.00-12.40

Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)

12.40-13.30

Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

13.30-14.00

Pytania i odpowiedzi

14.00

Zakończenie spotkania

Drugie spotkanie o tej samej tematyce odbędzie się 10 listopada 2015 roku.