Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 20 października 2022 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).
Szczegółowy zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

Niniejsza zmiana SzOOP dotyczy wyłącznie aktualizacji Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP, stanowiących załącznik nr 3 do SzOOP w zakresie Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia RPO WP (tryb pozakonkursowy), zgodnie z uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WP nr 4/22 z dnia 14 października 2022 roku zatwierdzającą XXV części kryteriów wyboru projektów w ramach OP 7 Zdrowie i opieka.
SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

 

Pliki do pobrania:
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 20 października 2022 r.) (docx 1085 KB)

Załączniki do SzOOP RPO WP są dostępne na końcu dokumentu. Wyjątek stanowią niżej wymienione załączniki, które ze względu na dużą objętość, znajdują się w osobnych plikach. Stanowią one integralną część SzOOP RPO WP.

Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WP: Kryteria wyboru projektów (docx 1624 KB)

Załącznik nr 5 do SzOOP RPO WP: Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (docx 501 KB)

Załącznik nr 6 do SzOOP RPO WP: Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (docx 273 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego (docx 32 KB)

Rejestr zmian (docx 163 KB)