Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020

Zakończony 14.12.2015

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa  w ramach konkursu zamkniętego
nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Komunikat o odstąpieniu od oceny strategicznej II stopnia

Wyniki naboru 17.05.2016

Wyniki naboru 

Lista członków KOP.pdf (pdf 197 KB )
Informacje o naborze
Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 26 listopada 2015 roku do 14 grudnia 2015 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
do 30 czerwca 2016 roku
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz
z niezbędnymi załącznikami:

  • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków
o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie organizacje pozarządowe definiowane zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

- poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,

- warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,

- poradnictwo prawne i obywatelskie,

- wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),

- pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie
w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

- kursy, szkolenia,

- poradnictwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- staże,

- zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,

- subsydiowane zatrudnienie,

- usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.:

- skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych
z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,

- zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

- usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:

a) tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,

b) wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.

3. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

a) wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności
o charakterze zawodowym.

4. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych  projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w konkursie nie została określona.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota alokacji środków finansowych (środki EFS) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 21 178 000,00 PLN.
Inne ważne informacje
Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku gdy projekt jest rozliczany w sposób uproszczony w oparciu o kwoty ryczałtowe
Wzór umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku gdy projekt jest rozliczany w sposób uproszczony w oparciu o kwoty ryczałtowe
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w podrozdziale 4.1 regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej efs.rpo@pomorskie.eu  lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Pytania i odpowiedzi według kategorii

KRYTERIA

1. Czy średnia maksymalna kwota na uczestnika (15 tys. zł) odnosi się do kosztów całkowitych projektu, czy do kosztów bezpośrednich (które z tych kosztów dzielimy na ilość uczestników)?

Odp.: Koszty całkowite projektu dzielimy na ilość uczestników projektu. Tak wyliczony średni koszt przypadający na uczestnika projektu objętego ścieżką reintegracji nie może przekroczyć maksymalnego poziomu 15.000 zł. 

2. Czy wskazane w załączniku nr 2 (wykaz obszarów charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym) obszary stanowią jedyne gminy woj. pomorskiego z których mogą pochodzić uczestnicy (wówczas osoby np. z Trójmiasta są wyłączone z udziału w projektach z tego konkursu), czy w przypadku gdy uczestnicy będą ze wskazanych w tym załączniku gmin projekty będą otrzymywać większą liczbę punktów (czy w takim przypadku grupa docelowa w 100% z takich gmin czy z mniejszym odsetkiem i jakim)?

Odp.: W ramach konkursu obszary o ponadprzeciętnym wykluczeniu społecznym nie są jedynymi na których może być realizowany projekt.   W ramach kryteriów  ocenie podlega lokalizacja realizacji projektu wyłącznie na obszarach o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego. Projekty spełniające niniejsze kryterium otrzymują w trakcie oceny dodatkowe punkty jednakże  nie jest to warunek realizacji projektu

WNIOSKODAWCA

1. Czy jednostka samorządu terytorialnego może być partnerem w projekcie (organizacja pozarządowa – lider)?

Odp.: Tak, jednostka samorządu terytorialnego może być partnerem w projekcie a organizacja pozarządowa - liderem

2. Jako stowarzyszenie, zamierzające utworzyć Centrum Integracji Społecznej chcielibyśmy się starać o wsparcie w ramach osi 6 na utworzenie takiego podmiotu. Czy aby ubiegać się o te środki musimy posiadać już decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS czy może to być element ujęty w harmonogramie działań projektowych. Innymi słowy czy na etapie składania wniosku musimy już formalnie być Centrum Integracji Społecznej. 

Odp.: W sytuacji, kiedy Wnioskodawca planuje utworzenie nowego Centrum w ramach projektu, powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, iż procedura nadania statusu przez Wojewodę Pomorskiego została rozpoczęta lub wskazać termin kiedy wniosek o nadanie statusu zostanie złożony (kwiecień lub wrzesień w danym roku). Termin ten powinien być uwzględniony przy planowaniu terminu rozpoczęcia realizacji projektu i w harmonogramie działań projektowych.

3. Czy organizacja pozarządowa, z siedzibą w Warszawie, ale dla beneficjentów w Gdańsku i WTZ w Gdańsku, którego jest jednostką prowadzącą może składać ofertę w ramach konkursu w woj. pomorskim?

Odp.: Tak, organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie, ale dla beneficjentów w Gdańsku może składać ofertę w ramach konkursu w woj. pomorskim. Należy mieć na uwadze, iż w ramach Kryteriów Strategicznych I Stopnia Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy  w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów: grupa docelowa, zadania merytoryczne, obszar realizacji (terytorium).

4. Z kim partnerstwo jest preferowane wg zał. nr 12 - instytucje publiczne, wg SZOOP - jednostki integracji społecznej?

Odp.: Zgodnie z Katalogiem kryteriów obowiązujących w konkursie  ocenie podlegać będzie stopień w jakim projekt jest realizowany  w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym. W ramach wymienionego kryterium kluczowym jest aby partnerstwo przyczyniło się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.

5. Czy oddział okręgowy (nie posiadający samodzielnie osobowości prawnej) stowarzyszenia ogólnopolskiego może być wnioskodawcą w konkursie 6.1.2, czy ma nim być stowarzyszenie ogólnopolskie?

Odp.: Wnioskodawcą w konkursie powinien być podmiot posiadający osobowość prawną. W sekcji B.2. wskazuje się dane stowarzyszenia ogólnopolskiego, z zaznaczeniem że adres siedziby i do korespondencji jest inny (jako adres do korespondencji wskazujemy adres oddziału okręgowego). Ponadto w ramach sekcji B.4. wskazuje się wszystkie dane oddziału okręgowego. W przypadku, gdy przedstawiciel oddziału okręgowego posiada pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy lub będzie posiadał takowe w ramach projektu, może składać podpisy pod wnioskiem oraz załącznikami. 

6. Czy wnioskodawca może przeprowadzać np. szkolenia, czy inne działania merytoryczne, samodzielnie (przy udziale swoich pracowników np. psychologów, wykładowców) i jeśli tak, to jak ma być wówczas realizowana zasada konkurencyjności?

Odp.: Wnioskodawca może samodzielnie przeprowadzić  szkolenia i inne działania merytoryczne przy udziale swoich pracowników  w ramach umowy o pracę poprzez oddelegowanie lub dodatek. W takim przypadku zasada konkurencyjności nie obowiązuje. Natomiast w przypadku zatrudnienia do projektu pracowników na umowę cywilno-prawną należy stosować  tą zasadę.  Zasadę konkurencyjności stosujemy wobec zamówień, których  wartość będzie oszacowana w granicach od 50 tys. zł do 30 tys. Euro. Natomiast Zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczoną metodą, o których mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

7. Czy jest możliwa sytuacja, w której to partner wiodący ponosi wszelkie wydatki w ramach projektu, a pozostali partnerzy nie ponoszą wydatków? 

Odp.: Jest możliwa sytuacja, gdy to partner wiodący ponosi wszelkie wydatki w ramach projektu. Jednak zaznaczyć należy, że udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.

GRUPA DOCELOWA

1. Czy w przypadku udziału w projekcie osób np. zagrożonych wykluczeniem (np. 20 os.) i otoczenia (np. 10 os.) - całkowita liczba uczestników projektu wynosi 30 czy 20? W przypadku tak skonstruowanej grupy biorącej udział w projekcie, w jaki sposób dokonuje się pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej i zatrudnieniowej (pomiar również w stosunku do otoczenia)? Czy wyłącznie do osób zagrożonych wykluczeniem?

Odp.: W przypadku udziału w projekcie osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym np. 20 osób i otoczenia np. 10 osób – całkowita liczba uczestników wynosi 30.  Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się wyłącznie  te  osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Kryterium dotyczące wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzone jest w stosunku do osób zagrożonych ubóstwemlub wykluczeniem społecznym(uczestnik), które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały bez zatrudnienia i zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. 
Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest mierzona w stosunku do  liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie.

2. Nie wszyscy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) maja III profil w związku z powyższym, pozostałym (I,II profil) można zaoferować tylko wsparcie społeczne pomimo tego że otrzymują już w WTZ takowe a brakuje im wsparcia zawodowego np. staży?

Odp.: W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy  Osiami Priorytetowymi 5 i 6 osoby bezrobotne zakwalifikowane do profilu I i II mogą w ramach projektów zostać objęte wyłącznie usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym . Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zakwalifikowane do I i II profilu otrzymują wsparcie związane z aktywizacja zawodową wyłącznie w projektach w ramach Osi Priorytetowej 5 . Natomiast wsparcie w ramach Osi Priorytetowej 6 kierowane jest do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym. Wsparcie zawodowe w ramach I i II profilu uczestników jest możliwe w ramach konkursu 5.2.2.

3. W jaki sposób w projekcie przeznaczonym dla osób z III profilu udowodnić ze osoby rzeczywiście posiadają III profil?

Odp.: Nie określono żadnych dokumentów stanowiących dowód profilu uczestnika. IZ RPO WP 2014-2020 nie określiła rodzaju dokumentów niezbędnych do m.in. potwierdzenia profilu pomocy w PUP, w związku z tym to po stronie beneficjenta leży udokumentowanie kwalifikowalności grupy docelowej.

WKŁAD WŁASNY

1. Czy partner wiodący może wnieść całość wkładu własnego w ramach projektu?

Odp.: Wkład własny nie jest wymagany od partnera, może być wnoszony tylko przez Wnioskodawcę.

WSKAŹNIKI

1. Czy organizacja pozarządowa może częściowo zrealizować wymagane wskaźniki poprzez zatrudnienie u siebie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

Odp.: Możliwe jest zatrudnienie  w organizacji pozarządowej uczestnika  po zakończeniu udziału w projekcie. Wówczas będzie on wliczany do wskaźnika: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu.

2, Kto może wydać certyfikat? Gdzie można znaleźć informację, listę firm  wydających certyfikaty?

Odp.: Certyfikaty wydają instytucje certyfikujące – instytucje uprawnione do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu), np.: uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, izby rzemieślnicze, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej. Certyfikaty powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży np. kwalifikacje ze szkolnictwa zawodowego potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, kwalifikacje rzemieślnicze potwierdzają Izby rzemieślnicze.

ZADANIA

1.  Czy realizując projekt partnerski, w którym partnerem wiodącym jest stowarzyszenie a partnerami OPS i PUP mają zastosowanie zapisy w Załączniku 12 Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna integracja RPO WP 2014-2020 pkt. 2.3 Projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy  rodzinie  (ops i pcpr), w związku z czym czy musi/lub czy może być realizowany PAI ?

Odp.: Zgodnie z kierunkowymi wytycznymi dla podmiotów organizujących Program Aktywizacja i Integracja przygotowanymi przez MPiPS, PAI jest przykładem partnerstwa zadaniowego, które może zostać zawiązane pomiędzy:
- powiatowym urzędem pracy i ośrodkiem pomocy społecznej (porozumienie o realizacji programu) - lub
- powiatowym urzędem pracy, ośrodkiem pomocy społecznej (porozumienie o współpracy) i organizacją pozarządową (umowa)  lub
- powiatowym urzędem pracy, ośrodkiem pomocy społecznej (porozumienie o realizacji programu i porozumienie o współpracy) i organizacją pozarządową (umowa). Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna integracja RPO WP 2014-2020 pkt. 2.3 w przypadku działań na rzecz osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu w ramach projektów OPS i PCPR, wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja.
Zgodnie ze  Standardami.., realizacji projektu przez  OPS/PCPR obligatoryjne jest realizowanie PAI. Natomiast w przypadku , gdy Partnerem wiodącym jest stowarzyszenie, a OPS i PUP są Partnerami , nie ma obowiązku realizacji wsparcia projektowego w oparciu o PAI. Niemniej jednak wskazane jako Partnerzy instytucje muszą realizować swoje zadania zgodnie z przepisami prawa krajowego, m.in. Ustawy o pomocy społecznej i Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stąd,  w zależności od powierzonych im zadań, może wynikać konieczność zastosowania PAI. W przypadku projektów, w których wnioskodawcą i realizatorem wsparcia jest organizacja pozarządowa, brak wymogu realizacji PAI w przypadku osób zakwalifikowanych do III profilu nie wyklucza możliwości realizacji niniejszego Programu w ramach projektu.

2. Czy w ramach konkursu nr  RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15, można ująć w budżecie projektu działania dotyczące pokrycia kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi dla uczestników projektu?

Odp.:  Tak, w ramach projektu sfinansowaniu mogą podlegać koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Tego typu wsparcie ma być niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

PARTNERSTWO

1. Czy realizując projekt partnerski, w którym partnerem wiodącym jest stowarzyszenie a parterem drugim jest CIS będący JST, można scedować w umowie partnerskiej w paragrafie "Odpowiedzialność partnerów"  pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu, w tym za poprawność rozliczeń finansowych?

Odp.: Zgodnie z umową o dofinasowanie §8, pkt 5 to Beneficjent (Lider projektu), będący stroną umowy  z IZ RPO WP 2014-2020  ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, w tym za  poprawność rozliczeń finansowych, nawet w sytuacji, gdy przekazuje Partnerowi odpowiednią część dofinansowania na pokrycie jego wydatków, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie. 

2. Z kim partnerstwo jest preferowane? Według zał. nr 12 - instytucje publiczne, według SZOOP - jednostki integracji społecznej?

Zgodnie z katalogiem kryteriów obowiązujących w konkursie  ocenie podlegać będzie stopień w jakim projekt jest realizowany  w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym. W ramach wymienionego kryterium kluczowym jest aby partnerstwo przyczyniło się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.

3. Czy rola pozostałych partnerów może ograniczać się do regularnych konsultacji z partnerem wiodącym i przekazywaniu informacji niezbędnych do realizacji projektu (np. udział w rekrutacji uczestników projektu)?

Odp.: Rola partnerów nie może ograniczać się do konsultacji i przekazywania informacji. Zgodnie z zał. nr 11 do Regulaminu konkursu Wzór umowy partnerskiej, w §4 zostało określone, iż wszyscy Partnerzy współuczestniczą w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi za realizację jednego lub kilku zadań określonych w Projekcie. Partnerzy są także zobowiązani do osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatów określonych we Wniosku. Partnerstwo oznacza zaangażowanie we  wspólną realizację  projektu  co  najmniej  dwóch samodzielnych, niezależnych podmiotów, których udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, gdyż może przyczynić się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy.

4.  Czy może to być instytucja spoza woj. pomorskiego (jest to szpital, nie NGO) wybór takiego partnera jest podyktowany względami merytoryczni. Budżet na w/w partnera nie jest wysoki.

Odp.: W celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020 może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Przy czym partnerem w projekcie może zostać każdy podmiot (także spoza województwa pomorskiego) wymieniony w katalogu beneficjentów danego Działania/Poddziałania wdrażanego w ramach RPO WP 2014-2020, niepodlegający wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Należy jednak zaznaczyć, iż udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania adekwatne do wartości merytorycznej projektu, co podlega ocenie KOP.

5.  W związku z ogłoszonym konkursem 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa zwracam się z zapytaniem. Stowarzyszenie jest liderem projektu, natomiast partnerem ma być gmina, w związku z tym wójt podpisuje umowę partnerską ze stowarzyszeniem. Czy w związku z tym wójt musi być upoważniony stosowną uchwałą rady gminy do przystąpienia do partnerstwa? Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie (w terminie do 14 grudnia) w/w uchwała musi stanowić załącznik do wniosku? Czy wójt może zadeklarować udział gminy w projekcie, a (jeśli będzie wymagana uchwała) to dołączyć ją na etapie uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy? Czy brak uchwały dyskwalifikuje wniosek?

Odp.: Na etapie wniosku o dofinansowanie jedynymi załącznikami są oświadczenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT oraz oświadczenie o zgodności ze standardami realizacji  wsparcia w zakresie działania 6.1 Aktywna integracja RPO WP 2014-2020. Kwestia upoważnień wynika z państwa wewnętrznych uregulowań i uprawnień konkretnej osoby podpisującej wniosek. 

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS

1. W przypadku udziału w projekcie udziału osób niepełnosprawnych, czy zgodnie z założeniami  zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, przewiduje się możliwość wprowadzenia racjonalnych usprawnień i tym zwiększenia kwoty wsparcia na 1 osobę, czy też niezależnie od rodzaju niepełnosprawności i barier uczestników musimy się zmieścić w kwocie średnio 15 tyś/uczestnika?

Odp.: W ramach konkursu przewiduje się możliwość wprowadzenia racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnosciami. Jednakże należy mieć na względzie, iż  dotyczą one  indywidualnych potrzeb danego uczestnika i mają służyć zapewnieniu możliwości pełnego uczestnictwa w projekcie.  Nie należy z góry, bez znajomości potrzeb konkretnego uczestnika zakładać  wprowadzenia mechanizmu. Można tego dokonać na etapie realizacji projektu znając indywidualne potrzeby i ograniczenia poszczególnych uczestników. Szczegółowe informacje na temat mechanizmu racjonalnych usprawnień znajdują się w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020"

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkania informacyjne o tej samej tematyce odbędą się w dwóch terminach: 28 października i 06 listopada 2015 roku.

Agenda spotkań dostępna jest w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Prezenacje ze spotkania informacyjnego z dnia 28 października 2015 r. 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 6 listopada 2015 r.