Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020

Zakończony 20.06.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu.

Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 6.1.2

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej po proteście od wyników oceny formalnej 

Wyniki naboru 24.11.2016
Wyniki naboru: 
Lista członków KOP (docx 127 KB )
Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 23 maja 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do 30 listopada 2016 roku
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w jednej z dwóch form:

 • w wersji papierowej, osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej, dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
 3. instytucje pomocy i integracji społecznej, 
 4. podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej, 
 5. instytucje resocjalizacyjne, 
 6. instytucje opiekuńczo-wychowawcze, 
 7. instytucje rynku pracy, 
 8. związki zawodowe, 
 9. organizacje pozarządowe,  
 10. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, 
 11. instytucje edukacyjne,  
 12. szkoły wyższe,  
 13. instytucje kultury, 
 14. kluby sportowe,  
 15. regionalne organizacje turystyczne / lokalne organizacje turystyczne. 
Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji
o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

- poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,

- warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,

- poradnictwo prawne i obywatelskie,

- wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),

- pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

- kursy, szkolenia,

- poradnictwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- staże,

- zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,

- subsydiowane zatrudnienie,

- usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie
do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.:

- skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,

- zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

- usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

 

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:

a)tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,

b)wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.

 

3. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

a)wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,

b)wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.

 

4. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2  przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu
W przypadku, gdy wnioskodawcą jest JST, a podmiotem realizującym projekt jest OPS lub PCPR:
 1. poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 2. wymagany wkład własny beneficjenta do projektu, wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

W każdym innym przypadku, niż wymieniony powyżej:

a) poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

 • 85% środki EFS,
 • 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa,

b) wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 95 084 941,18 złotych w tym:

 • środki EFS w wysokości 85 076 000,00 złotych
 • krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 10 008 941,18 złotych
Inne ważne informacje
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu  o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

IOK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację przez Wnioskodawców udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

KRYTERIA

1. Jakie są warunki spełnienia efektywności społeczno – zatrudnieniowej?

Odp. z dnia 09.06.2016r. aktualizowana w dniu 16.06.2016r.

Wnioskodawca deklaruje w części I. 2 wniosku osiągnięcia efektywności na danym poziomie tj. „ deklarujemy spełnienie efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym określony na poziomie: co najmniej 22% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia) oraz  co najmniej 12% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia)." Na etapie wniosku o dofinansowanie nie jest wymagana kalkulacja.

Na etapie realizacji projektu badany będzie poziom wywiązania się z danych deklaracji.

Przykład obliczenia efektywności społeczno zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym: Przy projekcie obejmującym wsparciem 100 osób (w tym 70 osób wykluczonych społecznie, 30 osób wykluczonych społecznie z niepełnosprawnościami sprzężonymi i intelektualnymi).Wymagane będzie spełnienie efektywności na poziomie 22 % od 70 osób czyli 15 osób, oraz 12 % od 30 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub intelektualnymi CZYLI 4 OSOBY. Łącznie da nam to 19 osób.

Analogicznie postępujemy w przypadku efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym.

2. Jakie są warunki spełnienia kryterium 15 % osób z niepełnosprawnościami.

Odp. z dnia 09.06.2016r.

Weryfikacji podlega stosunek osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie do wszystkich uczestników projektu (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) określony na poziomie minimum 15%. Kryterium nie precyzuje stopnia niepełnosprawności.

3. Jak należy rozumieć weryfikację  kryterium „średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na   maksymalnym poziomie 15 000 zł."

Odp. z dnia 09.06.2016r.

Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego" nie określono wskaźników dla otoczenia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Nie można zatem osób z otoczenia traktować, jako uczestników projektu. We wniosku  o dofinansowanie w Sekcji  D. Grupa docelowa projektu, w polu „Liczba uczestników projektu" nie należy uwzględniać osób z otoczenia. Tym samym, koszt przypadający na uczestnika projektu, określony w kryterium  na maksymalnym poziomie 15 000 zł na uczestnika projektu, zawiera w sobie wsparcie osób z otoczenia.

4. Poproszę o definicję terminu "animacja środowiskowa" zamieszczonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Kryterium C.6. Wolontariat/ animacja środowiskowa. W razie możliwości proszę o podanie przykładów działań dla animacji środowiskowej.

Odp. z dnia 09.06.2016r.

Animacja środowiskowa rozumiana jako wielostronny proces aktywizacji i rozwoju konkretnego środowiska społecznego (grupa osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i ich otoczenie) z wykorzystaniem zasobów danego środowiska, w tym instytucjonalnych (np. ośrodki pomocy społecznej, ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorstwa, urzędy pracy, partnerstwa lokalne itp.).