Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020

Zakończony 27.01.2017

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom składającym się na przedsięwzięcia strategiczne pt.:

 1. „Pomorskie Szlaki Kajakowe",
 2. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej",
 3. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9".

zdefiniowane w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż, przyjętym uchwałą nr 912/272/13 ZWP z dnia 1 sierpnia 2013 roku[1], które zostaną uszczegółowione właściwymi uchwałami ZWP w sprawie ustalenia ich zakresów najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru, tj. do dnia 5 grudnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.


Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż, w związku z dużą liczbą zapytań oraz długim czasem oczekiwania na wyjaśnienia wnioskodawców w trakcie oceny wykonalności, konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w październiku 2017 roku.
 

2017.09.26 – Zakończyła się ocena wykonalności projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. Pozostałe projekty złożone w konkursie znajdują się w trakcie oceny.

2017.10.19 – Zakończyła się ocena wykonalności projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Pozostałe projekty złożone w konkursie znajdują się w trakcie oceny.

2017.10.25 – Zakończyła się ocena wykonalności projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe. Tym samym zakończono ocenę wykonalności wszystkich projektów w ramach konkursu.

Lista złożonych wniosków

Lista wniosków po weryfikacji wymogów formalnych

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia – część I – projekty realizujące przedsięwzięcie strategiczne pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia – część II – projekty realizujące przedsięwzięcie strategiczne pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia – część III – projekty realizujące przedsięwzięcie strategiczne pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe"

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia – lista zbiorcza

 


[1] Tekst przedmiotowego RPS dostępny jest na stronie http://strategia2020.pomorskie.eu/rps-pomorska-podroz.

Wyniki naboru 26.10.2017
Informacje o naborze
Termin składania wniosków

Od 5 grudnia 2016 r. do 27 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Uwaga zmiana! Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 8.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 3. organizacji pozarządowych,
 4. instytucji kultury,
 5. instytucji edukacyjnych,
 6. szkół wyższych,
 7. przedsiębiorców (w tym organizatorów turystycznych, gospodarstw agroturystycznych),
 8. ROT/LOT,
 9. parków narodowych,
 10. PGL Lasy Państwowe,
 11. klubów sportowych.
 12. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 13. urzędów morskich,
 14. operatorów elektrowni wodnych.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 8.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, przenoski),
 2. budowę, przebudowę i rozbudowę liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych, specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (m.in.: trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem).
W ramach ww. typów projektów możliwa jest również realizacja inwestycji związanych z budową, przebudową i rozbudową publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.
Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jeśli dotyczy)
A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym (jeśli dotyczy)


Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Trwałość technologiczna
A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (0/1):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu (obligatoryjne)

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu (obligatoryjne)

B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu (fakultatywne)

C.1. Podejście oddolne
C.2. Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań turysty
C.3. Lokalizacja
C.4. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku objęcia projektu pomocą publiczną poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 8.4. w SzOOP RPO WP.
Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 220 468 231 PLN.

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.
Pytania i odpowiedzi
 • w sprawach dotyczących naboru dla Działania 8.4. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  Joanna Schumertl, tel. (58) 326 81 50, e-mail: j.schumertl@pomorskie.eu,
  Kinga Dziewiątkowska-Seroka, tel. (58) 326 81 72, e-mail: k.dziewiatkowska@pomorskie.eu.
   
 • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,-
  Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu
   
 • w sprawach dotyczących potwierdzenia zgodności z przedsięwzięciem strategicznym informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  w zakresie przedsięwzięcia: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9":

  Michał Bieliński, tel. (58) 326 83 60, e-mail: m.bielinski@pomorskie.eu,
 • w zakresie przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe" oraz „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej":

  Rafał Wasil, tel. (58) 326 81 77, e-mail: r.wasil@pomorskie.eu,
  Aneta Polsakiewicz, tel.(58) 326 84 14, e-mail: a.polsakiewicz@pomorskie.eu.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Jestem przedsiębiorcą i mam ciekawy pomysł na projekt turystyczny. Czy mogę wziąć udział w konkursie nr RPPM.08.04.00-IZ.00-22-001/16?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, o dofinansowanie mogą się ubiegać wnioskodawcy zidentyfikowani przez Województwo Pomorskie w Regionalnym Programie Strategicznym „Pomorska Podróż". Lista zidentyfikowanych podmiotów w ramach poszczególnych przedsięwzięć strategicznych wraz zakresem zadań została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zakresu przedsięwzięcia strategicznego:

1. „Pomorskie Szlaki Kajakowe" (Uchwała nr 1246/193/16);
2. „Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" (Uchwała nr 1247/193/16);
3. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" (Uchwała nr 1248/193/16).

2. W jaki sposób określić wartość wskaźnika produktu „Liczba obiektów publicznej infrastruktury turystycznej objętych wsparciem", który jest obowiązkowy dla typu projektu: Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, przenoski)?

Rekomendujemy, aby obiekt traktować jako obszar spójnie zagospodarowanej infrastruktury tj. np. pomost wraz z elementami małej infrastruktury będzie stanowić jeden obiekt publicznej infrastruktury turystycznej. Nie rekomendujemy traktowania oddzielnie każdego dodatkowego elementu typu kosz na śmieci czy stojaka na rowery jako odrębny obiekt.

3. Czy istnieje wzór umowy partnerskiej w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP, która stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie?

Wymogi dotyczące zapisów w umowie partnerskiej znajdują się w dokumencie pn. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w rozdziale 3.5.1.3 Minimalny zakres porozumienia/umowy o partnerstwie. W tym rozdziale zamieszczony jest wzór tabeli stanowiący obowiązkowy załącznik do umowy partnerstwa. Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 nie dysponuje wzorem umowy/porozumienia o partnerstwie i poza zakresem wymienionym w rozdziale 3.5.1.3 pozostawia dowolność w zapisach umowy pomiędzy partnerami.

4. Czy jest obowiązek stosowania logotypów Unii Europejskich i innych wymienionych w Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na etapie przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej w celu złożenia wniosku? 

Zasady wymienione we wspomnianych wyżej Wytycznych dotyczą beneficjentów, czyli podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie i opracowywania dokumentacji stanowiącej część prac przygotowawczych, używanie znaków dedykowanych projektom dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej nie jest wymagane, chyba że są to obowiązkowe formularze stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie. Obowiązek stosowania poszczególnych zasad promocji i oznakowania przez beneficjenta powstaje z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie.

5. Kiedy należy stosować logotyp "Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne", a kiedy "Unia Europejska Fundusz Regionalny"

 Znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych jest stosowany dla projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności. W przypadku Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach Osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 należy stosować znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdyż z tego funduszu jest finansowany.

6. Czy pomimo posiadanego pozwolenia na budowę, którego wydanie nie wymagało przeprowadzania procedury środowiskowej, ani zaświadczenia Natura 2000 czy zaświadczenia RDW, jest konieczność uzyskania powyższych dokumentów?

Realizując projekt przy wsparciu z funduszy unijnych należy rozgraniczyć 3 różne dokumenty czyli:

 1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (zaświadczenie Natura 2000).
 3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (zaświadczenie RDW).

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest uregulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującego i w przypadku gdy inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w rozporządzeniu ooś – Dz. U. z 2016 r. poz. 71) to należy dla niej uzyskać taką decyzję, niezależnie od tego czy zamierzenie będzie dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej czy też nie. Decyzja środowiskowa jest później częścią dokumentacji  służącej wydaniu zezwolenia budowlanego (o ile oczywiście była wymagana).

Zaświadczenia wymienione w pkt 2 i 3 są zaś dokumentami dodatkowymi, wymaganymi jedynie dla inwestycji, które mają być wsparte środkami unijnymi. Zasady ich uzyskiwania uregulowane zostały w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych  z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Zapisy tych wytycznych są uwzględnione w Zasadach wdrażania RPO WP 2014 -2020 (szczególnie w załączniku nr 2 – Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i w załączniku nr 5 – Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

W tej sytuacji podmiot powinien uzyskać zaświadczenia RDW i Natura 2000, jeśli chce na ten projekt otrzymać środki z RPO WP 2014-2020. Po uzyskaniu tych zaświadczeń należy je wraz z wnioskami, na podstawie których je wydano, przedstawić jako załączniki do wniosku o dofinansowanie.

7. W związku z przygotowywaniem dokumentacji w kontekście przygotować do aplikacji w ramach konkursu 8.4 do przedsięwzięcia strategicznego pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe", w ramach którego powstaną przystanie kajakowe proszę o informację dotyczącą OOŚ, czy wystarczającym dokumentem/załącznikiem do wniosku będzie nasze oświadczenie, iż przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko czy konieczne będzie wszczęcie postępowania OOŚ, a następnie umorzenie.

Jeżeli stwierdzą Państwo, iż zakres projektu nie jest przedsięwzięciem wymagającym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU) to zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie, nie ma obowiązku przedkładania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania DSU czy przedstawiania własnego oświadczenia w tym temacie.

Zwracam jednak uwagę na zapis §3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zgodnie z którym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należą „przystanie śródlądowe: a) dla nie mniej niż 10 statków, w tym statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej; b) wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m;". Według definicji przedstawionej w przywołanej ustawie o żegludze śródlądowej statkiem jest również kajak. Należy zatem zweryfikować czy Państwa zamierzenie osiąga progi wymienione w tym punkcie rozporządzenia a jeśli tak – uzyskać DSU dla planowanej inwestycji.

8. Nasz projekt partnerski będzie objęty pomocą publiczną w postaci „Pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną". W ramach kosztów kwalifikowanych projektu wyszczególniono – poza kosztami inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe – koszty promocji szlaku kajakowego, koszty promocji projektu, koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty zarządzania projektem. W jaki sposób i w jakiej wysokości kosztami kwalifikowanymi w ramach całego projektu mogą zostać uznane wymienione powyżej koszty nie inwestycyjne – czy dopuszczalny jest np. podział tych kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane wg proporcji kosztów projektu podlegających zasadom pomocy publicznej w relacji do kosztów wszystkich zadań inwestycyjnych w projekcie?

W powyższym przypadku koszty nadzoru inwestorskiego są kwalifikowalne także w zakresie objętym pomocą publiczną. Natomiast koszty promocji szlaku kajakowego, koszty promocji projektu oraz koszty zarządzania projektem stanowią koszty niekwalifikowalne w części objętej pomocą publiczną. Oznacza to, że mogą one być kwalifikowalne tylko w części nieobjętej pomocą publiczną (oczywiście pod warunkiem zgodności z Wytycznymi dot. kwalifikowalności). Można to zrobić przez uznanie ich za kwalifikowalne w proporcji, w jakiej pozostają koszty kwalifikowalne zadań bez pomocy publicznej do kosztów kwalifikowalnych całego projektu.

9. Czy w przypadku stawiania znaków (drogowych/oznakowania szlaków turystycznych) trzeba udokumentować prawo do dysponowania nieruchomością?

Dla infrastrukturalnego zakresu projektu, nierealizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj", dla którego nie jest wymagane wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia, należy wypełnić załącznik 3.1a, w którym wnioskodawca oświadcza, z jakiego tytułu posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla wskazanych działek.

10. Jakie dokumenty dotyczące dysponowania nieruchomością muszę dołączyć do wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy część prac infrastrukturalnych będzie realizowana w trybie  „zaprojektuj i wybuduj" a dla części prac nie będą wymagane żadne zezwolenia (np. posadowienie znaków)?

Jeżeli chodzi o prawo do dysponowania nieruchomością to zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla zakresu  projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj", należy wypełnić Załącznik nr 3.2 do wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 7 do Instrukcji), w którym wnioskodawca oświadcza, z jakiego tytułu posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla wskazanych działek:

1) własności,

2) współwłasności z ………………

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) oraz zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem,

3) użytkowania wieczystego ……………………,

4) trwałego zarządu ……………………,

5) ograniczonego prawa rzeczowego …………,

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do realizacji zakresu projektu, wynikającego z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością……………,

7) ……………………………………(inne)

Dla zakresu nierealizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj", dla którego nie jest wymagane wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia, należy wypełnić załącznik 3.1a, w którym wnioskodawca oświadcza, z jakiego tytułu posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla wskazanych działek (analogicznie do załącznika 3.2).

W obydwu przypadkach Instytucja Zarządzająca nie wymaga od wnioskodawcy dostarczenia dokumentów źródłowych, potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością.