Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP 2014-2020

Zakończony 01.07.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP 2014-2020 (RPPM.04.02.00-IZ.00-22-001/16)

UWAGA! Zmiana regulaminu!

Dnia 2 czerwca 2016 roku uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 542/146/16 zmieniony został Regulamin konkursu nr RPPM.04.02.00-IZ.00-22-001/16 dla Działania 4.2. RPO WP. Zmiana Regulaminu wynika z konieczności uwzględnienia zawartych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2015 roku wymogów dotyczących inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego.

Przedmiotowe wytyczne dotyczą celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, który jest realizowany również poprzez Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP (Priorytet Inwestycyjny 10a) współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z ich zapisami inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego mogą być realizowanie wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez samorząd województwa pozytywnej opinii Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w zakresie planowanej inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Lista złożonych wniosków (zeskanowany dokument)

Lista złożonych wniosków (plik .pdf)

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do Oceny Strategicznej I stopnia 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 6 czerwca 2016 roku do 1 lipca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do  1 listopada 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 4.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 4.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.2. przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.


W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 4.2. w SzOOP RPO WP, przy czym pomoc de minimis udzielana będzie wyłącznie w ramach cross-financingu, a jej intensywność nie może być wyższa niż maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstwa o tej samej wielkości (mikro-, małe, średnie albo duże przedsiębiorstwo), co wnioskodawca, udzielanej w Działaniu 4.2 RPO WP 2014-2020.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Pytania i odpowiedzi