Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020

Zakończony 08.02.2021

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (docx 301 KB) dostępnym poniżej.

UWAGA: WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURSU w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 694, zm. poz. 2327) IZ RPO WP może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, gdy opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni, a uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, jeżeli wnioskodawca pisemnie udokumentuje wraz z pismem przewodnim oraz dwoma egzemplarzami wniosku z wymaganymi załącznikami, że pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie zapobiec wystąpieniu tej nieprawidłowości. Z uwagi na dostęp potencjalnych wnioskodawców do dnia 8 lutego 2021 roku do godz. 23.59 do aplikacji internetowej GWA wniosek, aby mógł być uznany za złożony w terminie, musi zostać wysłany w GWA ze skutkiem zmiany jego statusu z „roboczego" na „wysłany", w tym nieprzekraczalnym terminie.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 3.1.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf 623KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji (pdf 325kb)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji uaktualniona w dniu 27.08.2021 (pdf 329kb)(Opublikowano 30.08.2021) 

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 29 grudnia 2020 roku do 8 lutego 2021 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do września 2021 roku
Miejsce składania wniosków

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu. Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminie konkursu (docx 301 KB)
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP)[1] albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniający miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu.

Wnioskodawca po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu staje się beneficjentem, którym zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP 2014-2020 może być podmiot mający status organu prowadzącego OWP[2].

[1]Przez organ prowadzący OWP należy rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną.

[2]W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wymóg ten uznaje się za spełniony z uwagi na realizację w tym zakresie zadań ustawowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:

 • dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków i pomieszczeń,
 • dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • zakup i montaż wyposażenia,
 • zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • działalność bieżąca nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli , wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:

 1. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, obejmujące m.in.:
 • zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy ,
 • dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty.
 1. doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:
 • kursy i szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • staże i praktyki,
 • programy wspomagania,
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu (docx 301 KB)
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Informacje na temat kwalifikowania wkładu własnego niepieniężnego w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS znajdują się w Rozdziale 6.10 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 96 232 509,58 PLN2 (środki EFS).

2 Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR = 4,6192 PLN.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 18.11.2021 (docx 301 KB)

Rejestr zmian z dnia 18.11.2021 (docx 123 KB)

Zmiana z dnia 18.11.2021 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 

96 232 509,58 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu konkursu (ZIP 5,2 MB) 

Wersje archiwalne 

Regulamin konkursu z dnia 12.08.2021 (docx 300 KB)

Rejestr zmian z dnia 12.08.2021 (docx 121 KB)

Zmiana z dnia 12.08.2021 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 

56 291 545,81 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu z dnia 08.07.2021 (docx 300 KB)

Zmiana z dnia 08.07.2021 dotyczy tylko planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu. IOK planuje rozstrzygnąć konkurs do września 2021 roku. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu (docx 300 KB)

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie (docx 208 KB)
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie (docx 464 KB) 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu (docx 301 KB)  

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op3.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków ).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

DOKUMENTY

 1. Jestem osobą fizyczną prowadzącą placówkę przedszkolną w gminie wiejskiej, czy w związku z tym jestem organem prowadzącym ośrodek wychowania przedszkolnego (OWP)?  Zgodnie z definicją przez organ prowadzący OWP należy rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną

Odp. z dnia 30.11.2020

Tak. Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Przez organ prowadzący OWP należy rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca na wezwanie IZ RPO WP zobowiązany jest do złożenia w terminie 10 dni roboczych (liczonych od dnia następnego po dniu doręczenia pisma) lub krótszym w uzasadnionych przypadkach, dokumentów (załączników) niezbędnych do podpisania umowy, w tym zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniające miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu.

 1. Czy zajęcia rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe mogą być realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ? 

Odp. z dnia 01.12.2020

Należy mieć na uwadze, że działania ukierunkowane na rozwój u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. 
Działania ukierunkowane na rozwój u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań prowadzonych przez OWP przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Skala działań prowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Co do zasady zajęcia te nie zastępują zatem standardowej oferty przedszkola lecz wykraczają poza nią stanowiąc wartość dodaną w stosunku do tego co ww. jednostki obowiązane są zapewnić uczniom i wychowankom. Dlatego też zajęcia te powinny być traktowane jako oferta dodatkowa w stosunku do podstawowej działalności przedszkoli, szkół i placówek. W związku  z powyższym zajęcia rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe powinny być realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 1. Czy organ prowadzący może w jednym wniosku uwzględnić zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w dwóch placówkach (w różnych lokalizacjach)?

Odp. z dnia 01.12.2020

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach niniejszego konkursu organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu. W takiej sytuacji organ ten może występować jako partner 
w innym projekcie/projektach, złożonym w tym konkursie, jednakże wyłącznie w zakresie realizacji działań wspierających (bez możliwości objęcia wsparciem OWP, dla których jest organem prowadzącym). W przypadku, gdy organ prowadzący zakłada zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w dwóch placówkach, to we wniosku o dofinansowanie projektu wykazuje ich sumę, która stanowić będzie wartość obligatoryjnego wskaźnika produktu Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać wpis do ewidencji prowadzony przez organ ewidencyjny (gminę) właściwy miejscowo ze względu na lokalizację przedszkola. 

 1. Jak długo po zakończeniu finansowania projektu, konieczne jest utrzymanie stworzonych miejsc?

Odp. z dnia 04.12.2020

Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia (zał. nr 4 do Regulaminu) organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego (OWP) jest zobligowany do zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres minimum dwóch lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie realizacji projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego, finansowana ze środków innych niż europejskie. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie. Spełnienie powyższych warunków zostanie zweryfikowane przez IZ RPO po upływie okresu wskazanego w umowie. 
Jednocześnie zgodnie z przepisami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (rozporządzenia ogólnego), projekt obejmujący inwestycje infrastrukturalne powinien zachować trwałość w okresie 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Natomiast stosownie do postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zwanymi dalej Wytycznymi) z obowiązkiem utrzymania trwałości projektu mamy do czynienia wówczas, gdy w projekcie dofinansowaniu w ramach cross-financingu podlegają środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. 

 1. Czy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu należy przedstawić wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego? 

Odp. z dnia 09.12.2020

Tak. Wnioskodawca na wezwanie IZ RPO WP zobowiązany jest do złożenia w terminie 10 dni roboczych (liczonych od dnia następnego po dniu doręczenia pisma) lub krótszym w uzasadnionych przypadkach, dokumentów (załączników) niezbędnych do podpisania umowy, w tym zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniające miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu.

 1. Do kiedy projekt musi się zakończyć?

Odp. z dnia 09.12.2020

Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu, projekt może być realizowany od dnia ogłoszenia konkursu, tj. 24 listopada 2020 r., przy czym termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie do 30 czerwca 2021 r. i zakończenie do 30 czerwca 2023 r.

 1. Czy w ramach wymogów startowania w niniejszym konkursie trzeba mieć podpisaną umowę wstępną o wynajem lokalu? 

Odp. z dnia 17.12.2020

Zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie (zał. nr 9 do Regulaminu konkursu) w części G.3. „Informacje dotyczące zasobów technicznych wnioskodawcy i/lub partnera/-ów, które zostaną wykorzystane do realizacji " należy precyzyjnie wykazać zasoby techniczne (lokal użytkowy, sprzęt, wyposażenie), zarówno posiadane, jak i planowane do zakupienia, wynajęcia, zaadaptowania ze środków projektu. Ponadto opis powinien zawierać informacje dotyczące sposobu i zakresu wykorzystania wymienionych zasobów w projekcie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca na wezwanie IZ RPO WP zobowiązany jest do złożenia w terminie 10 dni roboczych (liczonych od dnia następnego po dniu doręczenia pisma) lub krótszym w uzasadnionych przypadkach, dokumentów (załączników) niezbędnych do podpisania umowy, w tym zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniające miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu.

 1. Czy jeśli organ prowadzący posiada dwa przedszkola i w obu posiada pomieszczenia, które chce zaadaptować na sale przedszkolne, to czy może uwzględnić to wszystko w jednym wniosku? 

Odp. z dnia 17.12.2020

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach niniejszego konkursu organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu. W ramach tego wniosku organ prowadzący może objąć wsparciem podległe mu placówki, zgodnie z wynikami diagnozy, o której mowa w podrozdziale 1.3. Standardów realizacji wsparcia (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu).

W przypadku, gdy organ prowadzący zakłada zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w dwóch placówkach, to we wniosku o dofinansowanie projektu wykazuje ich sumę, która stanowić będzie wartość obligatoryjnego wskaźnika produktu Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać wpis do ewidencji prowadzony przez organ ewidencyjny (gminę) właściwy miejscowo ze względu na lokalizację przedszkola. 

 1. Czy projekt może dotyczyć oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych?

Odp. z dnia 17.12.2020

Tak. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wychowanie  przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

 1. Czy dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukacje dzieci w przedszkolu w ramach 3.1. mogą być realizowane w dwóch przedszkolach (nawet jeżeli w jednym z przedszkoli będą utworzone miejsca)?

Odp. z dnia 17.12.2020

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach niniejszego konkursu organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu. 

W kontekście tego wymogu Standardów realizacji wsparcia (zał. nr 4 do Regulaminu konkursu) dopuszczalne jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w tylko jednym OWP i realizowanie wsparcia o charakterze jakościowym również w innych ośrodkach wychowania przedszkolnego. 

Należy mieć na uwadze, iż projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.

 1. Proszę o informację czy weksel in blanco jest wymagany przy każdej kwocie dofinansowania czy jest jakiś pułap? 

Odp. z dnia 18.12.2020

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wymagany jest co do zasady, w przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie nie przekracza 10 mln PLN, bądź gdy podpisanie kolejnej umowy nie powoduje przekroczenia limitu 10 mln PLN. Szczegółowe warunki składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. poz. 2367), jak również w rozdziale 5 Regulaminu.  

 1. Czy w wyniku realizacji projektu musi nastąpić zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego? 

Odp. z dnia 18.12.2020

Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia (zał. nr 4 do Regulaminu konkursu) miejsca wychowania przedszkolnego mogą być tworzone poprzez zakładanie nowych OWP oraz poprzez zwiększanie liczby miejsc w istniejących ośrodkach. Wsparcie w powyższym zakresie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Przez tworzenie miejsca rozumie się także dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych OWP. 

Należy mieć na uwadze, iż projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.

Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej 
w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.

 1. Czy w projekcie, który nie zakłada tworzenia nowych miejsc, a jedynie dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wnioskodawca ma przedstawić:diagnozę obejmującą faktyczne oraz prognozowane zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy w perspektywie 3-letniej, z uwzględnieniem odniesienia do istniejących miejsc przedszkolnych? 

Odp. z dnia 04.01.2021

Zgodnie z treścią Standardów realizacji wsparcia (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu) przez tworzenie miejsca wychowania przedszkolnego rozumie się także dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (dalej: OWP). Ten typ działania powinien bezpośrednio wynikać z diagnozy potrzeb oraz stopnia niedostosowania OWP. 

Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie diagnozy obejmującej faktyczne oraz prognozowane zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy w perspektywie 3-letniej, z uwzględnieniem odniesienia do istniejących miejsc przedszkolnych. Jednocześnie diagnoza powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, natomiast sposób jej zatwierdzenia nie ma wpływu na ocenę projektu. Należy mieć na uwadze, iż wnioski wynikające z diagnozy powinny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie wraz z deklaracją, iż realizacja działań w projekcie będzie następować w oparciu o jej wyniki. 
Szczegółowe zasady przeprowadzania diagnozy opisane zostały w podrozdziale 1.3.
Ponadto jeżeli z diagnozy potrzeb wynika konieczność dostosowania miejsc w OWP do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wówczas we wniosku należy określić wartość wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie. Zgodnie z metodologią pomiaru określoną w Zasadach pomiaru wskaźników (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu) mierzy on również liczbę miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto należy mieć na uwadze, że wskaźnik monitoruje liczbę miejsc, a nie liczbę dzieci z niepełnosprawnościami objętych wsparciem. Zatem może zdarzyć się taka sytuacja, że mimo przeprowadzonej diagnozy potrzeb, która była podstawą dla działań dostosowawczych, nie zostanie zrekrutowane dziecko z niepełnosprawnością. 

 1. Czy projekt może być realizowany wyłącznie na obszarze nie wymienionym w zał. nr 3 do Regulaminu konkursu? Czy projekt musi obejmować przynajmniej jeden z obszarów wymienionych w zał. nr 3 do Regulaminu konkursu?  

Odp. z dnia 04.01.2021

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które będą realizowane na terenie województwa pomorskiego.
Ponadto zgodnie z definicją kryterium specyficznego ukierunkowania projektu C.1. Lokalizacja, ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim jest realizowany na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej (na podstawie przedstawionego w ramach Regulaminu konkursu wykazu obszarów o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej). W związku z powyższym, wniosek może uzyskać dodatkowe punkty, jeżeli nowy ośrodek wychowania przedszkolnego (bądź istniejący OW

 1. Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania na punkt przedszkolny?

Odp. z dnia 04.01.2021

Zakres wsparcia udzielanego w ramach Działania 3.1. SzOOP RPO WP 2014-2020 obejmuje działania ukierunkowane na:
1) upowszechnianie edukacji przedszkolnej, realizowane poprzez:
a) tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (w tym specjalnych i integracyjnych),
b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami lub realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
2) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, realizowane poprzez:
a) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci 
w zakresie stwierdzonych deficytów,
b) realizację zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
c) wydłużenie godzin pracy OWP,
d) doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli OWP do pracy 
z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 
Co do zasady wsparcie w zakresie tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednakże w przypadku dostosowania miejsc wychowania przedszkolnego do dzieci z niepełnosprawnościami zwiększenie liczby miejsc podlegających pod konkretny organ prowadzący nie jest obligatoryjne. 
 
 1. Czy Wnioskodawca może objąć działaniami w projekcie dzieci już uczęszczające do przedszkola (kompetencje kluczowe, wyrównanie deficytów rozwojowych na podstawie diagnozy), czy wyłącznie nową grupę? 

Odp. z dnia 12.01.2021

W przedmiotowym konkursie działaniem obligatoryjnym jest tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego (typ I projektu). Działania w ramach typu II projektu są kierowane tylko do tych osób, które zgodnie z diagnozą, potrzebują takiego wsparcia. Ponadto należy mieć na uwadze, iż projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. 

 1. Czy wzrost dzieci może być np. o 5 w różnych o/przedszkolnych, czy musi być to oddział w 1 szkole? 

Odp. z dnia 18.01.2021

Organ prowadzący może objąć realizacją projektu wszystkie ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) jemu podległe i utworzyć miejsca w różnych oddziałach przedszkolnych wedle potrzeb wynikających z diagnozy. W przypadku, gdy organ prowadzący zakłada zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w kilku placówkach jemu podległych, we wniosku o dofinansowanie projektu wykazuje ich sumę, która stanowić będzie wartość obligatoryjnego wskaźnika produktu „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie". Jednocześnie we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć precyzyjną i czytelną informację w których OWP zostaną utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego.

 1. Czy w projekcie mogą brać udział dzieci chodzące do oddziału przedszkolnego ale mieszkające na terenie innego (sąsiedniego) województwa)? 

Odp. z dnia 18.01.2021

Tak. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (sekcja 3.4) projekty skierowane do osób fizycznych obejmują osoby mające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego  lub pracujące lub uczące się na terenie województwa pomorskiego. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż  konkurs ukierunkowany jest na przedsięwzięcia realizowane wyłącznie na obszarze województwa pomorskiego z preferencją projektów realizowanych na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej.

 1. Czy diagnoza powinna obejmować teren całej gminy? czy też np. konkretnej dzielnicy? 

Odp. z dnia 18.01.2021

Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia (zał. nr 4 do Regulaminu konkursu) wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie diagnozy obejmującej faktyczne oraz prognozowane zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy w perspektywie 3-letniej, z uwzględnieniem odniesienia do istniejących miejsc przedszkolnych. Szczegółowe zasady przeprowadzania diagnozy opisane zostały w podrozdziale 1.3.

 1. W odniesieniu do jakich wytycznych Beneficjnt projektu ma dostosować miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych OWP ? 

Odp. z dnia 21.01.2021

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach Poddziałania 3.1 Edukacja przedszkolna wszystkie kwestie związane z politykami horyzontalnymi w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zostały omówione w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020" Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Szczegółowe informacje zostały także zaprezentowane w załączniku nr 2 do tych wytycznych, to znaczy w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z pozycją „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020" Ministerstwa Rozwoju.
Należy jednak pamiętać, że tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, powinno być realizowane przede wszystkim w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w tym potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami. Dlatego wymienione powyżej dokumenty należy traktować między innymi jako poradniki, podpowiedzi wskazujące na sposób podejścia do tematu. Nie zawierają one jednak szczegółowego katalogu produktów czy usług, które wnioskodawca mógłby bezpośrednio przenieść do swojego wniosku o dofinansowanie projektu.

 1. Czy w projekcie może być uwzględniona działalność edukacyjna prowadzona na terenie przedszkola dla dzieci w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do przedszkola? Zajęcia dodatkowe wyrównawcze, rozwijające

Odp. z dnia 21.01.2021

Warunkiem realizacji działań w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej jest przeprowadzenie przez wnioskodawcę diagnozy, o której mowa w podrozdziale 1.3. Standardów realizacji wsparcia (zał. nr 4 do Regulaminu konkursu). 
W sytuacji, gdy organ prowadzący zamierza dodatkowo podnosić jakość edukacji w podległych mu OWP, zobligowany jest do uzupełniania powyższej diagnozy, o diagnozę potrzeb obejmującą dwa etapy.: etap I przeprowadzany jest przez każdy OWP podlegający pod dany organ prowadzący i służyć ma identyfikacji problemów i potrzeb każdego OWP, natomiast etap II przeprowadzany jest przez organ prowadzący i służyć ma analizie zakresu planowanego wsparcia, tj. ustaleniu hierarchii potrzeb wszystkich OWP (planowanych do objęcia wsparciem w projekcie), a także określać zakres planowanego wsparcia w poszczególnych OWP wraz z uzasadnieniem wyboru.
W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie należy określić liczbę dzieci objętych wsparciem konkretnymi formami wsparcia w ramach projektu, zgodnie z wynikami przeprowadzonej diagnozy. Organizowane w ramach projektu dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby miejsc nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego. Oznacza to wykluczenie udziału dzieci spoza OWP w udzieleniu wsparcia w postaci zajęć dodatkowych.

 1. Czy w projekcie mogą brać udział dzieci chodzące do oddziału przedszkolnego ale mieszkające na terenie innego (sąsiedniego) województwa? 

Odp. z dnia 21.01.2021

Tak. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (sekcja 3.4) projekty skierowane do osób fizycznych obejmują osoby mające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego  lub pracujące lub uczące się na terenie województwa pomorskiego. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż  konkurs ukierunkowany jest na przedsięwzięcia realizowane wyłącznie na obszarze województwa pomorskiego z preferencją projektów realizowanych na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej.

 1. Czy konieczne jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, jeśli tak to jaki zakres szkoleń/studiów byłby wymagane. 

Odp. z dnia 5.02.2021

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego nie jest obligatoryjne w przedmiotowym konkursie. 
W sytuacji, gdy z przeprowadzonej diagnozy wynika, że także nauczyciele powinni zostać objęci wsparciem, wówczas wskaźnik rezultatu bezpośredniego dot. Liczby nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu musi zostać osiągnięty na poziomie co najmniej 90% w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli objętych wsparciem w projekcie.
Problemy nauczycieli, które mają zostać rozwiązane dzięki realizowanemu projektowi, powinny być powiązane z problemami zdiagnozowanymi wśród dzieci. Należy pamiętać o tym, że w ramach projektu można sfinansować tylko pełen cykl kształcenia nauczyciela – np. całe studia podyplomowe. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której studia rozpoczynają się/kończą poza okresem realizacji projektu a w jego ramach będzie finansowana tylko ich część.

Szczegółowe zasady odnoszące się do kwestii doskonalenia nauczycieli opisane zostały w podrozdziale 1.2.3  St

KRYTERIA STRATEGICZNE I STONIA ORAZ SPECYFICZNE 

 1. Czy ubiegać o dofinansowanie w konkursie 3.1 mogą się jedynie przedszkola z obszarów o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej - załącznik nr3? czy są za to tylko dodatkowe punkty, a aplikować mogą wszyscy? 

Odp. z dnia 04.01.2021

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, które będą realizowane na terenie województwa pomorskiego. Niemniej zgodnie z definicją kryterium specyficznego ukierunkowania projektu C.1. Lokalizacja, ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim jest realizowany na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej (na podstawie przedstawionego w ramach Regulaminu konkursu wykazu obszarów o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej). 
W związku z powyższym, wniosek może uzyskać dodatkowe punkty, jeżeli nowy ośrodek wychowania przedszkolnego (bądź istniejący OWP, w którym utworzone będą dodatkowe miejsca), zlokalizowany będzie na obszarze wskazanym w wykazie, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 1. Czy dodatkowe punkty za spełnienie kryterium C.3. Formuła partnerstwa podmiot niepubliczny otrzyma wyłącznie za partnerstwo z podmiotem publicznym (np gminą), czy partnerstwo prywatno-społeczne (przedszkole niepubliczne-fundacja) jest również premiowane dodatkowymi punktami?

Odp. z dnia 12.01.2021

Definicja kryterium zawarta została w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. Ocenie podlega formuła realizacji projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/publiczno-społecznego: 0 pkt – projekt nie jest realizowany w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/ publiczno-społecznego. 2 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/publiczno-społecznego

W ramach konkursu przewidziano punkty premiujące za partnerstwo z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy: 
a)      organizacje pozarządowe,
b)      instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
c)      instytucje kultury,

 1. Czy definiujecie Państwo czym jest w rozumieniu konkursu "instytucja edukacyjna"? Czy może być nią firma szkoleniowa posiadająca wpis do RIS, prowadząca działania edukacyjne w obszarze szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego? 

Odp. z dnia 12.01.2021

Wniosek może uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie kryterium specyficznego ukierunkowania projektu w zakresie  C.2. Partnerstwo. Odnosi się ono wyłącznie do 2 typu, tj. projektów zakładających podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej. Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. Definicja kryterium zawarta została w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. 
Ponadto w Standardach realizacji wsparcia (zał. nr 4 do Regulaminu konkursu) określono, iż instytucja edukacyjna to publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), a także publiczne i niepubliczne szkoły wyższe działające zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.).

 1. kryterium C.6.ICT: "Ocenie podlega stopień, w jakim projekt w ramach realizowanego wsparcia zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji dzieci/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli". Czy powyższe kryterium dotyczy wyłącznie zajęć rozwijających u dzieci kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, czy również zajęć wspomagających rozwój i edukację dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów?

Odp. z dnia 12.01.2021

Zgodnie z definicją kryterium specyficznego ukierunkowania C.6. ICT ocenie podlega stopień, w jakim projekt w ramach realizowanego wsparcia zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji dzieci/doskonalenia kwalifikacji nauczycieli:

0 pkt – projekt nie zakłada wykorzystania narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji dzieci/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.
1 pkt – projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w większości zadań obejmujących proces kształcenia kompetencji dzieci/doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.
2 pkt – projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia kompetencji dzieci/doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.

Ocena w ramach przedmiotowego kryterium jest dokonywana w odniesieniu do wszystkich zadań ukierunkowanych na podnoszenie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, zarówno dodatkowych zajęć wspomagających rozwój i edukację przedszkolną jak i rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 
Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia (zał. nr 4 Regulaminu konkursu) finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w ośrodkach  wychowania przedszkolnego (OWP) odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością uwzględnienia przerwy wakacyjnej. Niemniej należy mieć na uwadze, iż warunkiem realizacji projektu jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Przez tworzenie miejsca rozumie się także dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych OWP. Dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację mogą być adresowane do wszystkich dzieci, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego, pod warunkiem, że konieczność ich realizacji wynika z przeprowadzonej przez organ prowadzący diagnozy.

Ponadto powyższe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP), nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Deklarację w tym zakresie organ prowadzący OWP powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

 1. W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.1., typ projektu Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, Mam pytanie, czy posiadanie partnera dla wskazanego typu jest obowiązkowe czy jedynie premiujące? 

Odp. z dnia 21.01.2021

 Zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu nie jest obligatoryjne.

Niemniej wniosek o dofinansowanie może uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie kryteriów specyficznego ukierunkowania projektu w zakresie partnerstwa:
C.2. Partnerstwo - dot. wyłącznie 2 typu projektu (tj. zakładających podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej) 
oraz 
C.3. Formuła partnerstwa - dot. wyłącznie 1 typu projektu (tj. zakładających tworzenie trwałych miejsc edukacji przedszkolnej) 
zgodnie z definicjami powyższych kryteriów zawartymi w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. 

WSKAŹNIKI

 1. Jeśli dostosowujemy placówkę/placówki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami we wniosku należy określić wartość wskaźnika "Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie". W jaki sposób określić tą liczbę, gdy np. chcemy wybudować windę czy też podjazd. I w jaki sposób później ją wykazać w trakcie realizacji projektu? 

Odp. z dnia 21.01.2021

Zgodnie z Zasadami pomiaru wskaźników (Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu) wskaźnik Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie mierzy liczbę zarówno nowoutworzonych miejsc dla dzieci, jak również liczbę istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie. Ponadto należy mieć na uwadze, że wskaźnik monitoruje liczbę miejsc, a nie liczbę dzieci z niepełnosprawnościami objętych wsparciem. 

Dodatkowo, zgodnie z Zasadami pomiaru wskaźników, planowane m.in. zamontowanie windy czy wykonanie podjazdu w projekcie należy uwzględnić we wskaźniku horyzontalnym Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, który mierzy liczbę obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi. (…) Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik mierzony jest w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. 

WNIOSKODAWCA

 1. Czy Gmina jako Partner może realizując jedno z zadań objąć wsparciem dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej (szkoła podstawowa nie jest ośrodkiem wychowania przedszkolnego). Gmina nie występuje w innym projekcie jako potencjalny Beneficjent.

Odp. z dnia 18.12.2020

Zgodnie z regulaminem w ramach niniejszego konkursu organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu. W takiej sytuacji organ ten może występować jako partner w innym projekcie/projektach, złożonym w tym konkursie, jednakże wyłącznie w zakresie realizacji działań wspierających  - bez możliwości objęcia wsparciem OWP, dla których jest organem prowadzącym. Oznacza to, że podmiot będący partnerem w projekcie nie może objąć projektem uczestników uczęszczających do OWP dla którego jest on organem prowadzącym.

 1. Jeśli organ prowadzący placówkę przedszkolną utworzy kolejne oddziały przedszkolne w tym samym miejscu, to jaki dokument będzie brany pod uwagę? Przedszkole już otrzymało wpis do rejestru w Urzędzie Miasta, tylko zwiększy się ilość dzieci w placówce, na podstawie decyzji sanepidu. Czy decyzja sanepidu będzie wystarczająca? Jeśli tak, z jaką datą? 

Odp. z dnia 18.12.2020

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wnioskodawca na wezwanie IZ RPO WP zobowiązany jest do złożenia w terminie 10 dni roboczych (liczonych od dnia następnego po dniu doręczenia pisma) lub krótszym w uzasadnionych przypadkach, dokumentów (załączników) niezbędnych do podpisania umowy, w tym zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniające miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu.

GRUPA DOCELOWA 

 1. Czy ze stworzonych miejsc w tym projekcie mogą korzystać tylko dzieci rodziców wracających na rynek pracy, tzn. bezrobotnych, albo na urlopie macierzynskim/tacierzynskim? 

Odp. z dnia 30.11.2020

Zgodnie z rozdz. 2.3 Regulaminu konkursu odbiorcami wsparcia wykazanymi we wniosku 
o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie:
 1. dzieci w wieku przedszkolnym,
 2. nauczyciele,
 3. rodzice/opiekunowie prawni dzieci.
Chcąc objąć wsparciem dzieci, nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych dzieci należy precyzyjnie opisać poszczególne  grupy. Z opisu problemu musi wynikać, że bez udziału w projekcie osoby te mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie. 
Instytucja Organizująca Konkurs nie wprowadza dodatkowych wymagań odnośnie statusu rodziców/opiekunów prawnych dzieci na rynku pracy
 
 1. Czy koniecznym jest wykazanie w okresie realizacji projektu osób z niepełnosprawnością dostosowując miejsca opieki przedszkolnej?

Odp. z dnia 18.12.2020

Zgodnie z treścią Standardów realizacji wsparcia (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu) przez tworzenie miejsca wychowania przedszkolnego rozumie się także dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (dalej: OWP). Ten typ działania powinien bezpośrednio wynikać z diagnozy potrzeb oraz stopnia niedostosowania OWP. 

W związku z powyższym, jeżeli z diagnozy potrzeb wynika konieczność dostosowania miejsc w OWP do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wówczas we wniosku należy określić wartość wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie. Zgodnie z metodologią pomiaru określoną w Zasadach pomiaru wskaźników (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu) mierzy on również liczbę miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Ponadto należy mieć na uwadze, że wskaźnik monitoruje liczbę miejsc, a nie liczbę dzieci 
z niepełnosprawnościami objętych wsparciem. Zatem może zdarzyć się taka sytuacja, 
że mimo przeprowadzonej diagnozy potrzeb, która była podstawą dla działań dostosowawczych i wykazaniu grupy osób z niepełnosprawnością jako jednej z grup docelowych projektu, na etapie realizacji projektu nie zostanie zrekrutowane dziecko 
z niepełnosprawnością lub z dostosowanego miejsca skorzysta więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnościami.    

 
TYPY OPERACJI 
 1. Czy zajęcia, które  realizowane  mają być w ramach projektu są w jakiś sposób są skategoryzowane?  Czy w projekcie muszą znaleźć swoje miejsce zajęcia specjalistyczne jak m.in. korekcyjne, logopedyczne? 

Odp. z dnia 04.01.2021

Warunkiem realizacji działań w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej jest przeprowadzenie przez Wnioskodawcę diagnozy, o której mowa w podrozdziale 1.3. pkt 1 Standardów realizacji wsparcia. W sytuacji, gdy organ prowadzący zamierza dodatkowo podnosić jakość edukacji w podległych mu OWP, zobligowany jest do uzupełniania powyższej diagnozy, o diagnozę potrzeb obejmującą dwa etapy.: etap I przeprowadzany jest przez każdy OWP podlegający pod dany organ prowadzący i służyć ma identyfikacji problemów i potrzeb każdego OWP, natomiast etap II przeprowadzany jest przez organ prowadzący i służyć ma analizie zakresu planowanego wsparcia, tj. ustaleniu hierarchii potrzeb wszystkich OWP (planowanych do objęcia wsparciem w projekcie), a także określać zakres planowanego wsparcia w poszczególnych OWP wraz z uzasadnieniem wyboru.

 1. Czy uzyskanie dofinansowania wyklucza prowadzenie odpłatnej pomocy terapeutycznej dzieci nie będących po opieką punktu integracyjnego tylko "z zewnątrz".  

Odp. z dnia 18.01.2021

W Regulaminie Konkurs precyzyjnie wskazano na jakiego rodzaju wsparcie może zostać przyznane dofinansowanie (2.2 Typy projektów podlegających dofinansowaniu w konkursie). W związku z powyższym szczególną uwagę należy zwrócić na fakt czy dodatkowe formy wsparcia z wykorzystaniem środków unijnych  nie będą stanowić dochodu generowanego podczas realizacji projektu.

 1. W roku szkolnym 2020/2021 utworzyliśmy dodatkowy oddział przedszkolny. Czy jest możliwość brania udziału w projekcie na utworzony oddział czy dodatkowe miejsca przedszkolne należy tworzyć od roku szkolnego 2021/2022? 

Odp. z dnia 21.01.2021

Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia (zał. nr 4 do Regulaminu konkursu) miejsca wychowania przedszkolnego mogą być tworzone poprzez zakładanie nowych OWP oraz poprzez zwiększanie liczby miejsc w istniejących ośrodkach. Wsparcie w powyższym zakresie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Przez tworzenie miejsca rozumie się także dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych OWP. 

Należy mieć na uwadze, iż projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.
Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej 
w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 
 
 1. Do kiedy musi się zakończyć projekt oraz od kiedy są kwalifikowane wydatki na adaptacje? 

Odp. z dnia 17.12.2020

Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu, projekt może być realizowany od dnia ogłoszenia konkursu, tj. 24 listopada 2020 r., przy czym termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie do 30 czerwca 2021 r. i zakończenie do 30 czerwca 2023 r.

W ramach konkursu kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK, tj. 24 listopada 2020 r.
Możliwe jest ponoszenie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu na wyłączne ryzyko wnioskodawcy i partnerów, przy zastrzeżeniu, że aby wydatki zostały uznane za kwalifikowalne, projekt nie może zostać ukończony/zrealizowany przed dniem złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu oraz wydatki muszą dotyczyć okresu realizacji projektu wskazanego we wniosku o dofinansowanie. 

 1. Jakie koszty przebudowy istniejącego budynku szkoły, do którego ma zostać przeniesione przedszkole, mogą być objęte cross-financingiem? 

Odp. z dnia 30.11.2020

Lista wydatków w ramach cross financingu nie jest listą zamkniętą i zależy od indywidualnych potrzeb. Wydatki w ramach cross-financingu obejmują wyłącznie:
3) zakup infrastruktury, przy czym przez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku;
4) dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym wydatki niezbędne do przeprowadzenia tych prac i wchodzące w ich zakres.
W ramach konkursu z działania 3.1. nie przewidziano wydatków na zakup gruntu.
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu na wydatki stanowiące środki trwałe oraz cross financing obowiązują limity tj. w ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financin
 1. Czy w ramach ogłoszonego konkursu dla Działania 3.1, za koszt kwalifikowalny można uznać wydatki związane z rozbudową / przebudową budynku, w którym mieści się obecnie przedszkole? 
Odp. z dnia 18.12.2020
 
W ramach konkursu 3.1 kwalifikowalne są wydatki na zakup infrastruktury, (przy czym przez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku) oraz dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń prace remontowo- wykończeniowe natomiast nie są kwalifikowalne koszty budowy lub przebudowy.
 1. Czy koszt kaucji wpłaconej na poczet najmu lokalu, w którym mieścić się będzie przedszkole może być kosztem kwalifikowalnym projektu, w ramach kosztów bezpośrednich związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania OWP? (możliwe finansowanie do 12 m-cy realizacji projektu)? 
Odp. z dnia 18.12.2020
 
Zadaniem kaucji jest zabezpieczenie roszczeń w przypadku niewywiązania się lub niedbałego wykonania umowy. W sytuacji, gdy wynajmujący lokal wywiązuje się z zawartej umowy kaucja podlega zwrotowi. Nie ma zatem uzasadnienia dla racjonalności kwalifikowalności kaucji w projekcie. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wydatki w projekcie muszą być poniesione w okresie realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. 
 
 1. Czy koszty poniesione przed ogłoszeniem konkursu można kwalifikować w ramach wydatków na adaptację? 
Odp. z dnia 04.01.2021

Regulamin konkursu zakłada, iż projekt może być realizowany od dnia ogłoszenia konkursu, tj. 24 listopada 2020 r., przy czym termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie do 30 czerwca 2021 r. i zakończenie do 30 czerwca 2023 r.

W ramach konkursu kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK, tj. 24 listopada 2020 r. Możliwe jest zatem ponoszenie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu na wyłączne ryzyko wnioskodawcy i partnerów, przy zastrzeżeniu, że aby wydatki zostały uznane za kwalifikowalne, projekt nie może zostać ukończony/zrealizowany przed dniem złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu oraz wydatki muszą dotyczyć okresu realizacji projektu wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

 1. Czy zwolnienie lekarskie w przypadku choroby zatrudnionego nauczyciela są kwalifikowalne? 
Odp. z dnia 04.01.2021
 
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910), nauczyciela o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
Ponadto w odniesieniu do „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", podrozdział 6.15 - Koszty związane z angażowaniem personelu projektu: „Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu projektu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu projektu są wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego 
 1. Czy  prace adaptacyjno-modernizacyjne w ramach dostosowania budynku do wymogów ustawowych związane z  doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, grzewczej , elektrycznej, zainstalowanie wentylacji mechanicznej z częściowym odzyskiem ciepła oraz instalacja systemu oddymiania w salach i na klatce schodowej  może być kosztem kwalifikowanym czy jest kosztem niekwalifikowanym 
Odp. z dnia 04.01.2021
 
Wyżej opisane prace mogą stanowić wydatek kwalifikowalny ponoszony w ramach cross-financingu pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji projektu, wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, są racjonalne i efektywne co będzie podlegało ocenie na etapie Komisji Oceny Merytorycznej. Wydatki w ramach cross-financingu objęte są limitem. W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 40% kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 40% kwoty dofinansowania UE.
 
 1. Czy w ramach projektu kwalifikowane są koszty zajęć dla rodziców np. dot. rozwoju kompetencji społecznych dzieci, objętych opieką w OWP?

Odp. z dnia 05.02.2021

Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego zakładają możliwość realizacji wsparcia towarzyszącego w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka. Należy jednak mieć na uwadze, iż warunkiem udzielenia wsparcia są wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Szczegółowe zasady przeprowadzania diagnozy opisane zostały w podrozdziale 1.3.

W ramach tej formy wsparcia mogą być realizowane działania świadomościowe, skierowane w szczególności do rodziców/opiekunów prawnych dzieci, z obszarów o niskim wskaźniku upowszechniania edukacji przedszkolnej, w szczególności do rodziców/opiekunów prawnych, korzystających z pomocy instytucji pomocy i integracji społecznej. Tego typu instytucje realizują pracę środowiskową w rodzinach, znając ich problemy i potrzeby, w związku z czym ich udział w realizacji działań projektowych pozwala na skuteczniejsze dotarcie do rodziców dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną. Zaangażowanie tego typu podmiotów w realizację powyższych działań nie musi być sformalizowane, natomiast metody zastosowane w procesie udzielania wsparcia leżą w gestii wnioskodawcy.

Wsparcie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci możliwe jest również do realizacji w ramach typu projektu ukierunkowanego na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, pod warunkiem komplementarności tego wsparcia z działaniami skierowanymi do dzieci, wynikającymi z diagnozy potrzeb.

Chcąc objąć wsparciem dzieci, nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych dzieci należy precyzyjnie opisać poszczególne grupy. Z opisu problemu musi wynikać, że bez udziału w projekcie osoby te mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie. 

BUDŻET 
 1. Jaka kwota dotacji przypada na nowo utworzone miejsce?

Odp. z dnia 30.11.2020

Regulamin konkursu nie określa maksymalnej kwoty przewidzianej na utworzenie miejsca edukacji przedszkolnej, niemniej wnioskodawca  jest zobowiązany do zachowania zasady racjonalności i efektywności proponowanych wydatków przy konstruowaniu budżetu projektu.

 1. Ile procent budżetu można przeznaczyć na cross-finicing?

Odp. z dnia 04.12.2020

Założono, iż w ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych 
o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 40% kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 40% kwoty dofinansowania UE.

 1. Czy jest podana kwota maksymalnego kosztu na jedno dziecko?

Odp. z dnia 09.12.2020

Regulamin konkursu nie określa maksymalnej kwoty przewidzianej na koszt uczestnictwa jednej osoby w projekcie. Niemniej wnioskodawca  jest zobowiązany do zachowania zasady racjonalności i efektywności proponowanych wydatków przy konstruowaniu budżetu projektu.

 1. Z projektu chcę wyłączyć catering (byłby zlecony na zewnątrz firmie cateringowej), który rodzice opłacaliby poza projektem w ramach opłaty za wyżywienie. Byłby on rozliczany po zakończonym każdym miesiącu bieżącej działalności i kwota dostosowana do ilości posiłków i dni z jakich dziecko korzystało z wyżywienia, więc wpłaty rodziców nie stanowiłyby mojego przychodu. Czy można zastosować takie rozwiązanie? 

Odp. z dnia 05.01.2021

W kontekście opisanej sytuacji nie ma przesłanek, które zakazywałyby organizacji posiłków i pobierania opłat za wyżywienie poza projektem. Należy mieć na uwadze, że w tej sytuacji z budżetu projektu należy wyłączyć wszelkie koszty związane z wyżywieniem uczestników w celu uniknięcia podwójnego finansowania.

 1. Czy uzyskanie dofinansowania wyklucza prowadzenie odpłatnej pomocy terapeutycznej dzieci nie będących po opieką punktu integracyjnego tylko "z zewnątrz"?

Odp. z dnia 05.01.2021

W Regulaminie Konkurs precyzyjnie wskazano na jakiego rodzaju wsparcie może zostać przyznane dofinansowanie (2.2 Typy projektów podlegających dofinansowaniu w konkursie). W związku z powyższym szczególną uwagę należy zwrócić na fakt czy dodatkowe formy wsparcia z wykorzystaniem środków unijnych  nie będą stanowić dochodu generowanego podczas realizacji projektu.

 1. Czy pracownicy ujęci we wniosku mogą być zatrudnienia na umowę zlecenie?

Odp. z dnia 05.01.2021

W przypadku zatrudnienia nauczycieli  zastosowanie mają przepisy art. 10a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zgodnie z którym m. in. w sytuacji gdy zajęcia trwają dłużej niż 4 h tygodniowo nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy zlecenie.
W przypadku zatrudniania pracowników w projekcie  należy mieć na uwadze zapisy sekcji 6.15.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Stosunek pracy" regulujące kwestie zatrudniania pracowników w projekcie.

 1. Czy by rozliczyć dofinansowanie należy mieć FV za materiały jeśli we własnym zakresie przeprowadzam remont, czy robociznę można zaliczyć jako wkład własny? 

Odp. z dnia 05.01.2021

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Informacje na temat kwalifikowania wkładu własnego w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS znajdują się w podrozdziale 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Przeprowadzenie remontu może stanowić wkład własny należy jednak  mieć na uwadze, iż wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego muszą spełniać te same warunki kwalifikowalności jak te ponoszone z dofinansowania. Oznacza to m.in., że poniesienie wydatków musi być potwierdzone właściwymi dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innymi dokumentami pod  warunkiem, że przewidują to zasady programu operacyjnego.
Jednocześnie, w przypadku wniesienia do projektu kosztów adaptacji pomieszczeń w ramach wkładu własnego, koszty te będą kwalifikowalne, niemniej jednak należy mieć na względzie, iż w takim przypadku koszty te wliczają się do limitu wydatków w ramach cross-financingu. 

 1. Jeśli lokal punktu przedszkolnego jest oddany mi w nieodpłatne użyczenie to może również być we wniosku wkładem własnym? 

Odp. z dnia 05.01.2021

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku wniesienia  pomieszczeń jako wkład niepieniężny do projektu, taki wydatek może być kwalifikowalny, jeśli jest wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku lub majątku innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte
 w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie wkład niepieniężny musi spełnić następujące warunki: 

 • wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom, 
 • wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych.

Jednocześnie, należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Beneficjent może wnieść do projektu wkład własny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) nie był współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych. 

W przypadku sal będących w dyspozycji Projektodawcy, ich koszt  jest kwalifikowany w oparciu 
o przedstawioną we wniosku o dofinansowanie metodologię wyliczenia ponoszonych kosztów. 
Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek prawidłowego oszacowania wkładu własnego.

 1. Czy diagnoza powinna obejmować teren całej gminy? czy też np. konkretnej dzielnicy? 

Odp. z dnia 18.01.2021

Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia (zał. nr 4 do Regulaminu konkursu) wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie diagnozy obejmującej faktyczne oraz prognozowane zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy w perspektywie 3-letniej, z uwzględnieniem odniesienia do istniejących miejsc przedszkolnych. Szczegółowe zasady przeprowadzania diagnozy opisane zostały w podrozdziale 1.3.

 1. Czy w ramach realizacji projektu funkcjonuje limit środków finansowych przeznaczonych na UP na wsparcie w ramach organizacji zajęć dodatkowych? 

Odp. z dnia 18.01.2021

W ramach konkursu nie obowiązują  limity wydatków na realizację poszczególnych działań za wyjątkiem wydatków należących do kategorii cross financingu oraz środków trwałych.

 1. W przypadku podjęcia współpracy z nauczycielem na podstawie KN istnieje ryzyko, że ustawodawca wprowadzi podwyżkę, która nie będzie miała pokrycia w budżecie projektu. Jakie będzie postępowanie w takim przypadku ? 

Odp. z dnia 21.01.2021

W trakcie realizacji projektu Beneficjent zgodnie z zapisami umowy ma możliwość wprowadzania zmian do zaplanowanych przez niego działań. Niemniej należy mieć na uwadze, że zwiększenie wynagrodzeń może nastąpić tylko wtedy gdy w projekcie wystąpią oszczędności. Należy jednak pamiętać, że  każdorazowo wymaga to przedstawienia uzasadnienia i uzyskania akceptacji Instytucji Zarządzającej.

 1. Czy w przypadku, gdy nauczyciele z danego przedszkola posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach projektu, muszą oni zostać również wybrani w drodze PZP? 

Odp. z dnia 21.01.2021

Zatrudnienie nauczyciela stanowiącego personel danego przedszkola do prowadzenia w nim zajęć finansowanych w ramach projektu nie wymaga od Wnioskodawcy przeprowadzenia zamówień publicznych. Nauczyciele do prowadzenia zajęć edukacyjnych finansowanych z EFS powinni być zatrudniani zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910) oraz art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) na podstawie ustawy Karta Nauczyciela bądź ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).
Regulacje dotyczące stosunku pracy zawarte są ponadto w sekcji 6.15.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 1. Czy min wartość projektu 500 tys zł obejmuje w sobie koszty pośrednie? przy takiej kwocie jest to 25% a więc min zakres projektu powinien obejmować 500 tys. zł z czego 125 tys to koszty pośrednie a 375 tys zł to koszty bezpośrednie (np. 200 tys remont a 175 wyposażenie nie stanowiące ŚT) 

Odp. z dnia 21.01.2021

Wartość projektu to łączna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie tj. kosztów bezpośrednich, pośrednich i wkładu własnego. Należy mieć na uwadze, że w związku z tym, że w ramach konkursu nie dopuszcza się stosowania metody rozliczania wydatków na podstawie kwot ryczałtowych, wartość wkładu publicznego (dofinansowanie) nie może być równa i niższa niż równowartość 100 000 EURO.

 1. Czy jeśli nauczyciel z którym zostanie zawarta umowa na przewidziane dofinansowanie przedstawi zwolnienie lekarskie czy będzie można zapłacić z dofinansowania?

Odp. z dnia 21.01.2021

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910), nauczyciela o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Ponadto w odniesieniu do „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", podrozdział 6.15 - Koszty związane z angażowaniem personelu projektu: „Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu projektu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu projektu są wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686)". 

 1. Czy subwencja oświatowa dla dzieci przyjętych w ramach nowo-utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego może stanowić element wkładu własnego?

Odp. z dnia 21.01.2021 

Możliwe jest wniesienie środków pochodzących z subwencji oświatowej jako wkład własny w ramach projektu pod warunkiem, że zasady uzyskiwania środków z dotacji/subwencji nie zabraniają wnoszenia tych środków jako wkładu własnego do projektów EFS i nie występuje podwójne finansowanie wydatków. W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie należy wskazać, że wydatki finansowane z dotacji/subwencji nie są jednocześnie finansowane z dofinansowania uzyskanego w ramach projektu i Wnioskodawca ma na to potwierdzenie w postaci dokumentacji księgowej. Ponadto należy mieć na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2017, poz. 2425), zgodnie z którym składane jest oświadczenie, że dotacja nie została wykorzystana na poniesienie wydatków bieżących, na które otrzymano dofinansowanie ze środków europejskich. Spełnienie powyższych warunków pozwala na wniesienie subwencji/dotacji w ramach wkładu własnego w projekcie.

 1. Czy wkładem własnym może być catering dla dzieci ? 
Odp. z dnia 05.02.2021
 
Wydatki na wyżywienie dzieci można uznać jako wkład własny w ramach „funkcjonowania przedszkola" i w takim przypadku koszt ten musi znaleźć odzwierciedlenie w szczegółowym budżecie projektu.

ZADANIA

 1. Czy zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia z rytmiki dla dzieci przedszkolnych w ramach nowopowstałych miejsc wychowania przedszkolnego mogą zostać sfinansowane w ramach typu I – bieżąca działalność przedszkola? Zarówno zajęcia z j. angielskiego, jak i zajęcia z rytmiki wpisują się w podstawę programową nauczania przedszkolnego.

Odp. z dnia 21.01.2021

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu realizacja I typu wsparcia, tj. ukierunkowanie na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, umożliwia finansowanie bieżącej działalności nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zatem koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci oraz inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjonowania OWP, mogą zostać zaplanowane w ramach projektu.

 1. Czy w ramach projektu należy utworzyć nie mniej niż oddział z 25 uczniów? 

Odp. z dnia 21.01.2021

Regulamin konkursu nie zakłada minimalnej liczby utworzonych w ramach projektu miejsc przedszkolnych. Ustalając wartości wskaźników w projekcie należy pamiętać, że muszą one obligatoryjnie wynikać z faktycznego zapotrzebowania. Przeprowadzona przez wnioskodawcę diagnoza, obejmująca również aspekty zmian demograficznych i zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej w przyszłości, powinna stanowić uzasadnienie dla założonych wskaźników i znajdować swoje odzwierciedlenie w ich wartościach. 
Jednocześnie przy planowaniu działań oraz sporządzaniu wniosku o dofinansowanie projektu należy mieć na uwadze warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 1. Pytanie dotyczy punktu G.1 "Doświadczenie wnioskodawcy i partnera". We wskazanym punkcie należy wykazać przedsięwzięcia zakończone. Czy wystarczy, aby projekt w systemie SL2014 miał złożony wniosek końcowy ze statusem "zatwierdzony" aby uznać że projekt został zakończony ? 

Odp. z dnia 21.01.2021

W polu G.1 Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnera/-ów w realizacji działań podobnych do założeń projektu – wykaz przedsięwzięć zakończonych (jeśli dotyczy) należy, zgodnie z informacjami zawartymi w zał. nr 9 Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu, wykazać maksymalnie 3 projekty albo innego rodzaju przedsięwzięcia, bez względu na źródło finansowania projektu/przedsięwzięcia (finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub z innych źródeł). Ponadto należy wykazywać przedsięwzięcia, dla których istnieje możliwość precyzyjnego i konkretnego podania wszystkich wymaganych informacji oraz źródła formalnie potwierdzające prawdziwość tych informacji, w szczególności w postaci umowy dotyczącej realizacji i finansowania danej inicjatywy. Przedsięwzięcia, dla których nie ma możliwości podania wszystkich wymaganych przez wniosek o dofinansowanie projektu danych i informacji nie powinny być wykazywane (np. niedopuszczalne jest umieszczenie przez Wnioskodawcę formuły nie dotyczy zamiast konkretnego przywołania danej informacji nt. przedsięwzięcia).
 
Analizie podlega zgodność zakresu oraz wykazanie (poprzez konkretne informacje) podobieństwa przywołanego przedsięwzięcia z projektem, którego dotyczy przedłożony wniosek o dofinansowanie pod kątem następujących obszarów:
 • grupa docelowa,
 • zadania merytoryczne,
 • obszar realizacji (terytorium).
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w tej sekcji należy wykazać projekty i przedsięwzięcia, które formalnie zakończyły się i zostały rozliczone najpóźniej w dniu, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie projektu albo przedsięwzięcia realizowane w postaci bieżącej działalności i niemające charakteru zamkniętego projektu.
 
 
 
Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 13.01.2021 roku.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego: 

 1. Specyfika projektów (pptx 703 KB)
 2. Praktyczne zastosowanie standardów dostępności (pptx  670 KB)
 3. Zasady kwalifikowalności wydatków projektu (pptx 307 KB)