Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych RPO WP 2014-2020

Zakończony 28.02.2017

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych, w ramach OP 11 Środowisko.

W przypadku niespełnienia warunku ex-ante 6.1 w obszarze gospodarki wodnej do dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów, zastrzega się możliwość anulowania konkursu lub przedłużenia naboru.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.
 

 

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu dla Działania 11.1.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności dla Działania 11.1

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia


Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lipcu 2017 roku.

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 19 grudnia 2016 roku do 28 lutego 2017 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w czerwcu 2017 roku.
 

Aktualizacja: Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lipcu 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, w następującym podziale:

 1. dla typów projektu 1) - 4):

  a) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  b) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  c) podmiotów wykonujących zadania jst/związku komunalnego,
  d) podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  e) jednostek administracji rządowej,
  f) organizacji pozarządowych,
  g) PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych,
  h) spółek wodnych.
   
 2. dla typów projektu 5) i 6):

  a) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  b) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  c) podmiotów wykonujących zadania jst/związku komunalnego,
  d) podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  e) jednostek administracji rządowej,
  f) straży pożarnej,
  g) policji.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. budowę lub przebudowę urządzeń małej retencji (w tym zbiorników retencyjnych) oraz tworzenie innych form zwiększania retencyjności,
 2. budowę, rozbudowę i przebudowę systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych,
 3. budowę, rozbudowę i przebudowę indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców,
 4. tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu środowiska, w tym m.in. systemów informowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia w szczególności powodziowe,
 5. zakup i modernizację specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa,
 6. zakup i instalację systemów powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności.
Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:
A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Możliwe warianty
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Trwałość technologiczna
A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Wszystkie typy projektów:

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu

Projekty z zakresu systemów zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu
C.1. Retencjonowanie wody
C.2. Redukcja zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych
C.3. Udział mieszkańców (dot. mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców)

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Wsparcie w ramach Działania 11.1. nie podlega zasadom pomocy publicznej.

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie została ustalona.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ RPO WP przeznacza na konkurs łączną kwotę 131 873 802 PLN w następującym podziale:

 1. typy projektu 1) - 4): 118 686 424 PLN
 2. typy projektu 5) i 6): 13 187 378 PLN
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.
Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania11.1. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:


W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
 

1. W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych RPO WP 2014-2020 proszę o wyjaśnienie kwestii czy budowa remizy strażackiej może stanowić koszt kwalifikowalny?

W ramach Działania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych RPO WP 2014-2020 budowa remizy strażackiej stanowi koszt niekwalifikowalny. Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajduje się w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP. Zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych w ww. Wytycznych, wsparcie jest dostępne w zakresie zakupu i modernizacji specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa, z uwzględnieniem straży pożarnej, w tym przebudowy i remontu obiektów. Ponadto zakup środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych stanowi koszt niekwalifikowalny.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z celami Działania 11.1. RPO WP 2014-2020 wsparcie jest głównie skierowane na przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększania retencji wody i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze czy susza. Na przedsięwzięcia z zakresu systemów ratownictwa, usuwania skutków katastrof spowodowanych czynnikami naturalnymi oraz doposażenia jednostek ratowniczych przeznaczone zostało nie więcej niż 10% alokacji Działania zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, czyli 13 187 378 PLN. Ponadto na etapie oceny strategicznej zostanie oceniony stopień realizacji przez projekt celów, założeń i preferencji określonych dla Działania 11.1 wynikających bezpośrednio z treści RPO WP 2014-2020 oraz zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – część główna oraz kryteria wyboru projektów.