Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektów nr 1), 2) i 3)

Zakończony 16.12.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 (RPPM.10.04.00-IZ.00-22-002/16).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 10.4. Redukcja emisji, w ramach OP 10 Energia.
Konkurs obejmuje typy projektów 1), 2) i 3).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu.

Lista złożonych wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Wyniki naboru 13.04.2017
Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 14 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2017 roku.
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk 
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 3. jednostek administracji rządowej,
 4. innych jednostek sektora finansów publicznych,
 5. organizacji pozarządowe,
 6. jednostek naukowych,
 7. instytucji edukacyjnych,
 8. szkół wyższych,
 9. przedsiębiorców.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów nr 1), 2) i 3) wymienione w pkt 5 opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,
 2. likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,
 3. budowę nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.
Uzupełniająco dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.
Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów:

 

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

 

Obszar B – Specyficzne

Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Sposób realizacji projektu

A.4. Poprawność procedury OOŚ

 

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

 

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

 

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Efekt ekologiczny

C.2. Partnerstwo

C.3. Wykorzystanie OZE

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do  SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Minimalny wkład własny wynosi 15% wartości wydatków kwalifikowalnych.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 10.4. w SzOOP RPO WP, przy czym intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis nie może być wyższa niż 85% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Minimalna wartość projektu wynosi: 750.000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Alokacja wynosi 68 670 956 PLN
Niezbędne dokumenty
Załączniki w wersji edytowalnej
Załączniki w wersji edytowalnej
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 6. regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.
Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru Działania 10.4. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 81 13,

e-mail: d.pysko@pomorskie.eu 

 • Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13,

e-mail: a.wrona@pomorskie.eu

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Czy w ramach 3 typu projektu dla Działania 10.4 - Budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE, kwalifikowalny jest zakup i montaż pomp ciepła?

Zakup i montaż pomp ciepła nie kwalifikuje się do wsparcia z uwagi na zapis mówiący, iż w zakresie źródeł (kotłowni) lokalnych wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nie ma więc możliwości zastosowania pomp ciepła w ramach Działania 10.4, ani jako odrębnych instalacji, ani jako główne, czy też nawet uzupełniające źródło ciepła w kotłowni lokalnej.

 

2. Czy podmiot zlokalizowany na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) może ubiegać się  w konkursie dla Działania 10.4 o wsparcie projektu w zakresie źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło ( typy projektów 1, 2, 3 wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020)?

W Działaniu 10.4. w zakresie źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło (wskazane w pytaniu typy projektu 1,2,3) nie przewiduje się wsparcia projektów zlokalizowanych na obszarze OMT. Jednostki terytorialne wchodzące w skład OMT wymienione są m.in. w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (Rozdział 4.2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

 

3. Czy jest możliwe w ramach konkursu złożenie dwóch wniosków – jeden obejmowałby tylko modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczej, drugi zaś dotyczyłby źródła ciepła (zastąpienie  kotłów węglowych kotłem na biomasę)? Oba projekty będą realizowane w tej samej miejscowości, zaś sieć ciepłownicza jest zasilana ze źródła objętego drugim projektem.

Wsparcie ze środków RPO WP 2014-2020 dla inwestycji dot. systemów ciepłowniczych i chłodniczych co do zasady będzie stanowiło pomoc publiczną, ponieważ dotyczy działalności gospodarczej beneficjenta. Z tego powodu zastosowanie znajdą przepisy dotyczące pomocy publicznej, a co za tym idzie – wszelkie warunki i ograniczenia wynikające z tych przepisów. W szczególności, w przypadku systemów ciepłowniczych i chłodniczych, będzie to art. 46 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu[1] (dalej: „GBER"). Przepis ten ustanawia warunki udzielania pomocy publicznej podlegającej wyłączeniom blokowym na inwestycje w efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy. Zgodnie z tym przepisem, aby było możliwe udzielenie pomocy publicznej na inwestycje dotyczące systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, inwestycje takie:

 1.  muszą dotyczyć zakładu produkcyjnego (tj. źródła energii, ang. production plant) lub sieci dystrybucyjnej, wchodzących w skład efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, albo
 2. muszą dotyczyć zakładu produkcyjnego lub sieć dystrybucyjnej niewchodzących jeszcze w skład efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, pod warunkiem, że w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego system ciepłowniczy lub chłodniczy osiągnie standard systemu efektywnego energetycznie.

Zgodnie z art. 2 pkt 124 GBER, za efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy uznaje się system, który spełnia kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego, zdefiniowane w art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE[2]. Przy czym warte podkreślenia jest, że aby dany system mógł być zakwalifikowany jako efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy, łącznie spełnione muszą być przesłanki zarówno z art. 2 pkt 41, jak i art. 2 pkt 42 dyrektywy 2012/27/UE. Oznacza to, że efektywnym energetycznie systemem ciepłowniczym lub chłodniczym jest system, który łącznie spełnia następujące warunki:

a) w danym systemie do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50% wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła;

b) dany system stanowi rozwiązanie w zakresie ogrzewania i chłodzenia, które w porównaniu do podstawowego scenariusza odzwierciedlającego działalność w niezmienionych warunkach, wymiernie zmniejsza wkład energii pierwotnej wymaganej, aby dostarczyć jedną jednostkę energii dla potrzeb odnośnego systemu w sposób opłacalny, zgodnie z oceną w ramach analizy kosztów i korzyści, z uwzględnieniem energii niezbędnej do wydobycia, przetwarzania, przesyłu i rozdziału.

Definicja efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego obejmuje zakłady produkcyjne oraz sieć (w tym związane z nią obiekty) niezbędne do dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej z jednostek produkcyjnych do lokalu klienta. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, brak jest podstaw prawnych w GBER do udzielania pomocy publicznej na systemy ciepłownicze, które nie spełniają kryteriów systemów efektywnych energetycznie (bądź też inwestycja nie prowadzi do osiągnięcia takich standardów).

Jednakże, Komisja Europejska dopuszcza możliwość udzielenia pomocy publicznej na podstawie art. 46 GBER na inwestycję w sieci dystrybucyjne, które nie są częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, pod warunkiem, że w przyszłości przeprowadzona zostanie także inwestycja w zakład produkcyjny powodująca, iż system ciepłowniczy lub chłodniczy spełni standardy z art. 2 pkt 124 GBER. Takie inwestycje (tj. inwestycje w sieci dystrybucyjne i późniejsza w zakład produkcyjny) muszą stanowić część jednego projektu (zamierzenia) inwestycyjnego, które jednak realizowane jest etapami, w różnych momentach czasu. W takim przypadku konieczne byłoby przedłożenie przez potencjalnego beneficjenta informacji o obu etapach projektu (tj. części dot. sieci dystrybucyjnych oraz części dot. zakładu produkcyjnego), opisujących ich charakter, koszty i orientacyjny harmonogram realizacji.

Reasumując powyższe, problem polega na tym, że przebudowa sieci ciepłowniczej bez realizacji inwestycji w źródło ciepła na podstawie przepisów pomocy publicznej GBER nie ma racji bytu, gdyż nie zostaną spełnione kryteria systemów efektywnych energetycznie. W przypadku dwóch projektów jest ryzyko, że np. projekt dotyczący źródła nie otrzyma wsparcia i w takiej sytuacji blokuje również możliwość dofinansowania przebudowy sieci ciepłowniczej (chyba, że wnioskodawca uprawdopodobni realizację wymiany źródła np. z własnych środków. Decyzja o podziale i zakresie inwestycji, mając na uwadze powyższe uwarunkowania, należy ostatecznie do Wnioskodawcy.

Natomiast jest możliwość udzielenia pomocy publicznej również jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). W przypadku pomocy de minimis limit 200 000 euro tej pomocy, która może być udzielona w ciągu trzech lat podatkowych, obliczany jest na „jedno przedsiębiorstwo". Natomiast „jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)-d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Badając powiązania między przedsiębiorstwami w celu ustalenia dozwolonej kwoty pomocy de minimis nie należy brać pod uwagę przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w innym państwie członkowskim. Dla przykładu, w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa A i B mają siedzibę w Polsce, a ich spółka-matka C w innym państwie członkowskim, nie należy badać powiązań między A i B. Zatem tak przedsiębiorstwo A, jak i B będzie mogło otrzymać pomoc de minimis w kwocie 200 000 euro.

 

4. Czy wykonanie instalacji odpylającej dla kotłów węglowych jest kosztem kwalifikowalnym?

Wykonanie instalacji odpylającej dla kotłów węglowych jest kosztem niekwalifikowalnym projektu.

 

5. Czy w ramach Działania 10.4 można zainstalować w każdym wielorodzinnym budynku mieszkalnym węzły cieplne do zasilania c.o. oraz c.w.u., które oparte będą na gruntowych pompach ciepła? W chwili obecnej budynki te pozyskują energię z kotłowni węglowej. Instalacja pomp ciepła będzie niosła za sobą także konieczność modernizacji systemu grzewczego w tym budynkach, przez co należy rozumieć przede wszystkim wymianę grzejników we wszystkich lokalach. Czy koszt modernizacji systemu grzewczego będzie kosztem kwalifikowalnym w takim przypadku?

Przy konstruowaniu założeń do wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 10.4 należy wziąć pod uwagę następujące limity i ograniczenia:

 • w przypadku rozbudowy lub przebudowy scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujących źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku, kosztem niekwalifikowalnym (choć koniecznym do poniesienia z punktu widzenia celowości całego procesu zadaniowego) będą koszty podłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą (w tym wykonaniem pionów cieplnych w częściach wspólnych budynku i przyłącza do poszczególnych mieszkań) oraz wewnętrzna instalacja c.o. (lub c.w.u.) w lokalach mieszkalnych.
 • w zakresie źródeł (kotłowni) lokalnych wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nie ma więc możliwości zastosowania pomp ciepła w ramach Działania 10.4, ani jako odrębnych instalacji, ani jako główne, czy też nawet uzupełniające źródło ciepła w kotłowni lokalnej.
 • należałoby zweryfikować miejsce realizacji projektu (z uwagi na ograniczenie wynikające z regulaminu naboru nr RPPM.10.04.00-IZ.00-22-002/16, a dokładnie zapisu mówiącego, że „zakres interwencji, preferencje, zasady udzielania pomocy publicznej, limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz inne wymagania dla Działania 10.4. określone zostały w pozostałych punktach opisu Działania zamieszczonego w SzOOP RPO WP. Przenosząc się do wspomnianego dokumentu w celu szczegółowym Działania 10.4 czytamy, iż „Ukierunkowanie terytorialne: W zakresie źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło przewiduje się wsparcie projektów zlokalizowanych na obszarze całego województwa z wyłączeniem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta".

6. Czy w ramach Działania 10.4 budowa systemów zarządzania energią dotyczy tylko energii elektrycznej?

Zgodnie z SZOOP uzupełniająco w ramach typów projektów nr 1) - 4) dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarzadzania energią. To oznacza, że budowa systemów zarządzania energią nie jest ograniczona tylko do energii elektrycznej. Należy mieć jednak na uwadze również warunki konkursu określone w regulaminie. Jeśli konkurs został ograniczony jedynie do typu 1, 2, 3, to jednocześnie uzupełniająco można również realizować budowę lub modernizację systemów zarzadzania energią w tym konkursie tylko dla typów 1, 2, 3.

 

7. Czy w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji składając wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć audyt energetyczny?

Audyt energetyczny nie jest obowiązkowym załącznikiem w Działaniu 10.4. Jeśli natomiast Wnioskodawca uzna, że w jakimś zakresie treść audytu energetycznego może np. ułatwić ocenę wniosku albo wskazana została w tym dokumencie metodologia prowadząca do uzyskania np. deklarowanych wskaźników rezultatu projektu, to Wnioskodawca może taki załącznik dodać w załączniku nr 8 do wniosku o dofinansowanie, jako dokument uzupełniający.

 

8. Czy w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji możliwa jest likwidacja dwóch obecnie funkcjonujących, sprzężonych ze sobą źródeł ciepła (jedno z paliw wysoko kalorycznych – kotły olejowe, drugie na paliwa stałe – kotły zasypowe) i wprowadzenie w ich miejsce pompy ciepła?

Zakres inwestycji polegający na likwidacji obu dotychczasowych źródeł ciepła i w ich miejsce wprowadzenie pompy ciepła, nie wpisuje się w zakres wsparcia Działania 10.4, gdyż w zakresie źródeł (kotłowni) lokalnych wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zakres takiej inwestycji może wpisywać się w zakres wsparcia Poddziałania 10.3.1.

 

9. Czy w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji konieczne jest złożenie załącznika nr 6 do wniosku o dofinansowanie, jeśli nie występuje pomoc publiczna?

Załącznik nr 6 wymagany jest jedynie w stosunku do Wnioskodawców składających projekt, w którym wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de minimis. W związku z tym nie ma potrzeby dołączać takiego załącznika. Jednakże na etapie oceny wniosku będzie badana prawidłowość deklaracji Wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej, jej adekwatność do założeń i zakresu projektu (w szczególności w kontekście rozpoczęcia prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w wyniku realizacji projektu, warunków funkcjonowania infrastruktury, jak np. monopol naturalny lub prawny, zasięgu oddziaływania projektu oraz jego wpływu na zakłócenie konkurencji i wymianę handlową na rynku wewnętrznym UE).

 

10. Czy przystępując do konkursu można aplikować o środki na przedsięwzięcia w trakcie realizacji, które to rozpoczęły się przed naborem, ale w okresie informacji o planowanym naborze?

Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. co oznacza, że jak najbardziej można ubiegać się o dofinansowanie dla projektów rozpoczętych przed samym złożeniem wniosku. Jeden warunek stawiany wnioskodawcom polega na tym, że proponowana inwestycja nie może być w momencie składania wniosku zakończona.

Ponadto, informujemy, że w przypadku objęcia projektu zasadami pomocy publicznej należy spełnić tzw. efekt zachęty, co oznacza, iż nie można rozpocząć realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Za rozpoczęcie prac nad projektem uważa się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Więcej w tym temacie znajduje się w zał. nr 6 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 tj. w Wytycznych w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

11. Czy w ramach Działania 10.4 kosztem kwalifikowalnym będzie (oprócz wymiany źródła ciepła) wymiana grzejników, zaworów, rur c.o.?

Kosztem niekwalifikowalnym (choć koniecznym do poniesienia z punktu widzenia celowości całego procesu zadaniowego) będą koszty podłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą (w tym wykonaniem pionów cieplnych) oraz wewnętrzna instalacja c.o. (lub c.w.u.).

 

12. Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie?

Lista i opis załączników, jakie są wymagane do wniosku o dofinansowanie została zawarta w Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które z kolei są załącznikiem nr 3 do regulaminu konkursu. Wypełniając wniosek o dofinansowanie za pomocą generatora wniosków (na stronie internetowej https://gwa.pomorskie.eu/ ) w sekcji G. jest podana lista załączników. W zależności od Działania dla którego składany jest wniosek, dla części z nich przypisana jest opcja TAK (wtedy załącznik jest wymagany), dla części z załączników może być przypisana opcja NIE DOTYCZY (wtedy załącznik nie jest wymagany), natomiast dla pewnych załączników to wnioskodawca zaznacza, czy go załącza (dostępne opcje TAK i NIE DOTYCZY). Dotyczy to np. zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – w przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych należy wybrać opcję TAK i dostarczyć załącznik.

 

13. Czy można dostarczyć wniosek wraz z dokumentacją za pośrednictwem Poczty Polskiej?

Zgodnie z regulaminem konkursu termin na dokonanie określonej czynności przez wnioskodawcę uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało m.in.:  nadane w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

 

14. Czy w ramach Działania 10.4 możliwe jest dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie systemu wysokosprawnej kogeneracji w budynku bez wymiany źródła ciepła (gaz)?

Budowa (uzasadnionych ekonomicznie) nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz innych urządzeń energetycznego spalania (m.in. kotłownie lokalne) będzie wspierana, o ile zapewni minimalizację emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza (w tym PM 10). Przebudowa istniejących źródeł (w tym z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji) musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do stanu wyjściowego. Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, iż w tym zakresie minimalna wartość projektu wynosi: 750 tys. PLN.

 

15. W chwili obecnej stacja LNG składa się z instalacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG oraz 1 zbiornika magazynowego 60 m³. Na potrzeby naszego projektu, zakładamy rozbudowę tejże instalacji o część dotyczącą wysokosprawnej kogeneracji oraz dobudowanie 3 kolejnych zbiorników magazynowych o pow. 60 m³ każdy, aby zwiększyć możliwości wytwórcze tego zakładu. Czy dobudowa zbiorników magazynowych będzie stanowiła koszt kwalifikowalny?

Odnosząc się do potrzeby dobudowania w ramach projektu 3 kolejnych zbiorników magazynowych o pow. 60 m³ każdy, informujemy, że muszą one stanowić instalację niezbędną do pracy bieżącej kogeneratora (produkcja ciepła), a nie mogą służyć do typowego magazynowania paliwa. Jedynie pod takim warunkiem mogą one stanowić koszt kwalifikowalny projektu.

 

16. Jaki wzór zaświadczenia dotyczącego pozytywnej weryfikacji PGN należy złożyć wraz z dokumentacją aplikacyjną w ramach ogłoszonego konkursu RPO WP 2014-2020?

W przypadku uzyskania dofinansowania na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez gminę w ramach działania 9.3 POIiŚ 2007-2013, należy przedłożyć pismo o pozytywnej weryfikacji PGN wydane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. W pozostałych przypadkach należy złożyć zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który pozytywnie zaopiniuje przedmiotowy dokument.

 

17. Proszę o informację, jaki przyjąć procent intensywności wsparcia dla inwestycji ciepłowniczej w ramach działania 10.4? Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, projekt w ramach pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2021), wydanego w oparciu o art. 46 i 49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014)?

Przy założeniu, że projekt, który jest przedmiotem pytania, dotyczy inwestycji w efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy (zgodnie z definicją z art. 2 pkt 124 rozporządzenie KE nr 651/2014), intensywność pomocy w Działaniu 10.4 RPO WP 2014-2020 wynika z par. 9 wskazanego przez Państwa rozporządzenia MIR, które odsyła do art. 46 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia KE nr 651/2014. Oznacza to, że w przypadku dużego przedsiębiorstwa intensywność pomocy nie może przekroczyć:

- w odniesieniu do inwestycji w źródło energii (zakład produkcyjny – ang. production plant) – 60% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku inwestycji w źródło energii koszty kwalifikowalne, od których następnie oblicza się intensywność pomocy, określa się jako dodatkowe koszty niezbędne do budowy, rozbudowy i odnowienia jednej lub większej liczby jednostek wytwórczych w celu ich eksploatacji jako efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w porównaniu z tradycyjnym zakładem produkcyjnym;

- w odniesieniu do inwestycji w sieci dystrybucyjne - kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym (zysk operacyjny jest zdefiniowany w art. 2 pkt 39 rozporządzenia KE nr 651/2014). Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante albo poprzez mechanizm wycofania. Jednocześnie, kwota pomocy w Działaniu 10.4 RPO WP 2014-2020 nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

18. W kotłowni funkcjonują 4 kotły na miał węglowy: 1 duży i 3 małe. Łączna moc kotłowni wynosi 33 MW. W ramach przedsięwzięcia planowana jest jedynie wymiana 1 małego kotła miałowego na 2 kotły gazowe. Tym samym redukcja CO2 w wymaganej wielkości (min. 30%) będzie miała miejsce tylko dla tego kotła, natomiast dla całej kotłowni ok. 6%. Czy osiągnięcie redukcji CO2 na poziomie 30% odnosi się do zakresu planowanego w projekcie, czy do całej kotłowni?

Mając na uwadze zapis w SZOOP cyt. „W zakresie źródeł (kotłowni) lokalnych wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w uzasadnionych przypadkach. Wsparte inwestycje muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji ( o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) …" informujemy, że w tym przypadku 30 % redukcji należy uzyskać z inwestycji, która ewentualnie zostanie wsparta z EFRR, a więc z tego konkretnego kotła.

 

19. Jak rozumieć „stan wyjściowy" w stosunku, do którego musi nastąpić redukcja CO2 o co najmniej 30%? Czy należy to wykazać w stosunku do konkretnego roku. Emisja w każdym roku jest właściwie zmienna bo bardzo zależy nie tylko od technologii lecz także od np. warunków zimowych – mniejsze zużycia węgla mniejsza emisja. Jeżeli w naszym wypadku źródło ciepła jest cały czas to samo i oparte o węgiel, a w ostatnich latach robiliśmy pewne prace, które wpływały na obniżenie emisji, a jeszcze uwzględnimy zmienność zużycia – to do czego się odnieść, który okres uznać za bazowy. Zamierzamy teraz zmienić technologię na kogenerację opartą o gaz i właśnie zastanawiamy się do czego odnosić redukcję emisji żeby osiągnąć minimalny próg.

Emisja powinna być liczona na podstawie roku (12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) przeliczona w odniesieniu do zapotrzebowania na podstawie średnich miesięcy i rocznych temperatur powietrza dla najbliższej geograficznej lokalizacji miejsca pomiarów (liczba stopniodni). W celu uzyskania dalszych szczegółów proponowanego rozwiązania prosimy o kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Anna Kozłowska-Zygmunt   58-743-18-51  anna.zygmunt@wfos.gdansk.pl

Joanna Chajęcka         58-743-18-78  joanna.chajecka@wfos.gdansk.pl

 

20. W jakim przypadku aplikowanie jest korzystniejsze – kiedy aplikuje gmina, czy spółka prawa handlowego i jak wygląda sprawa kwalifikowalności podatku VAT dla każdego z tych podmiotów?

O kwalifikowalności podatku VAT traktuje Podrozdział 6.13. Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty w ramach Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Do oceny własnej Wnioskodawcy należy kwestia kwalifikowalności tego podatku w projekcie jak i wybór modelu realizacji projektu.

 

21. Jaki dokument,  potwierdzający wkład własny należy dostarczyć – czy może to być wskazanie zysku netto i amortyzacji w bilansie roku poprzedniego, czy też musi być uchwała organów właścicielskich np. Rady Nadzorczej, czy też innych  np. zgody spółki matki itd.?

Na etapie składania wniosku nie ma wymogu potwierdzania wkładu własnego. Poświadczenie zabezpieczenia środków (wkładu własnego) beneficjenta i partnerów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji projektu jest wymagane na etapie po wyborze projektu do dofinansowania a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Składane na tym etapie przez beneficjenta i partnerów poświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego niezbędnego w celu realizacji inwestycji, w przypadku jst może mieć formę oświadczenia, które zawiera numer właściwej uchwały budżetowej, jeżeli jej wersja elektroniczna jest dostępna w BIP, w której zostało wymienione zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych wraz z kwotą przeznaczoną na jego współfinansowanie i wkład własny w poszczególnych latach. Natomiast w przypadku innych kategorii beneficjentów należy załączyć kopię odpowiedniej uchwały właściwego organu (jeśli istnieje), określającej zadanie, na które przeznaczone są środki finansowe, a także wysokość wkładu własnego na realizację danego zadania w kolejnych latach lub oświadczenie o zabezpieczeniu środków (jeśli nie istnieje żaden dokument potwierdzający zabezpieczenie wkładu własnego).

 

22. Celem działania wg RPO jest  poprawa,  usprawnienie systemów zaopatrzenia w ciepło, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ale i ograniczenie gazów cieplarnianych. Tymczasem w kryteriach oceny merytorycznych nie punktuje się gazów cieplarnianych  CO2, a tylko PM 10. Czy nie ma obowiązku  wyliczania efektu ekologicznego CO2, a tylko PM 10?

Jest obowiązek wyliczania redukcji gazów cieplarnianych, gdyż wskaźnik rezultatu „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych" jest obowiązkowy dla każdego typu projektu w tym konkursie. Natomiast efekt ten punktuje się w kryterium A.3.

 

23. Chodzi o kryterium dotyczące partnerstwa. Czy kryterium uznaje się za spełnione jeśli Wnioskodawca ma 1 jednego partnera? Czy należy mieć dwóch i więcej aby spełnić to konkursowe kryterium?

Kryterium zostanie spełnione również w sytuacji gdy będzie to 1 partner.

 

24. Nowo budowana sieć ciepłownicza musi zostać ułożona w drodze – w chodniku idą już wodociągi, prąd, światłowody itd. Nie ma technicznej możliwości dołożenia w chodnikach jeszcze ciepłociągu.  Jedyna możliwość to droga. Czy istnieje jakiś limit prac drogowych? Czy wszystkie prace drogowe będą kosztem kwalifikowalnym?

W opisanej sytuacji kosztem kwalifikowalnym byłyby jedynie niezbędne prace drogowe prowadzące do odtworzenia stanu pierwotnego drogi bez zmiany jej parametrów technicznych. Wszystkie prace prowadzące do polepszenia parametrów technicznych drogi stanowiłyby wówczas koszt niekwalifikowalny. Należy jednocześnie w Studium Wykonalności w sposób rzetelny przedstawić wszystkie warianty realizacji tej sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem różnych możliwych wariantów jej poprowadzenia.

 

25. Na dzień dzisiejszy system ciepłowniczy w mieście nie spełnia wymogów „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego" zgodnie z art. 2 pkt.  41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE. Proszę o potwierdzenie, czy rzeczywiście w przypadku  projektu obejmującego tylko sieć ciepłowniczą, pomoc publiczna może być udzielona w trybie pomocy de minimis.

Można udzielić pomocy de minimis, oczywiście o ile Wnioskodawca (rozumiany jako jedno przedsiębiorstwo, zgodnie z definicją przedstawioną w odpowiedzi do pytania nr 3), nie wykorzystał jeszcze limitu pomocy de minimis.

 

26. Zamierzeniem Wnioskodawcy (spółka prawa handlowego) jest dążenie, by systemy ciepłownicze w mieście, w którym jest właścicielem systemu i operatorem systemu spełniały w przyszłości wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego". Ale dochodzenie do tych wymogów będzie  etapami z uwagi na olbrzymie koszty. Gdyby Wnioskodawca składał wniosek obejmujący  modernizację źródła ciepła poprzez budowę kogeneracji na gaz ziemny lub na biomasę, ale o mocy mniejszej niż zakładają to wymogi  efektywnego systemu ciepłowniczego, tj na Kogenerację na gaz ziemny poniżej 75% istniejącej mocy ciepłowni, lub na Kogenerację na biomasę poniżej 50% mocy ciepłowni, czy zastosowanie ma pomoc publiczna udzielana w trybie Rozp. Min Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5.11.2015 r. ( DZ. U z 2.12.2015 r poz 2021) tj. wysokość dotacji stanowi  różnicę między kosztami  kwalifikowanymi, a zyskiem operacyjnym."?

Dopuszczalna jest, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, możliwość udzielenia pomocy publicznej na podstawie art. 46 GBER na inwestycję w instalacje, które nie są częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, pod warunkiem, że w przyszłości przeprowadzona zostanie taka inwestycja w zakład produkcyjny powodująca, iż system ciepłowniczy lub chłodniczy spełni standardy z art. 2 pkt 124 GBER. Takie inwestycje muszą stanowić część jednego projektu (zamierzenia) inwestycyjnego, które jednak realizowane jest etapami, w różnych momentach czasu. W takim przypadku konieczne byłoby przedłożenie przez potencjalnego beneficjenta informacji o obu etapach projektu (tj. części dot. pierwszej i drugiej modernizacji zakładu produkcyjnego), opisujących ich charakter, koszty i orientacyjny harmonogram realizacji.

W przypadku takiej inwestycji, tj. inwestycji w źródło ciepła (zakład produkcyjny w rozumieniu art. 46 GBER) można udzielić pomocy publicznej do 60% kosztów kwalifikowalnych. Za koszty kwalifikowalne w przypadku zakładu produkcyjnego uznaje się dodatkowe koszty niezbędne do budowy, rozbudowy i odnowienia jednej lub większej liczby jednostek wytwórczych w celu ich eksploatacji jako efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w porównaniu z tradycyjnym zakładem produkcyjnym (art. 46 ust. 2-4 GBER).

Natomiast metoda obliczania pomocy, tj. wysokość dotacji stanowi  różnicę między kosztami  kwalifikowanymi,  a zyskiem operacyjnym, ma zastosowanie tylko do inwestycji w dystrybucyjne sieci ciepłownicze (art. 46 ust. 6 GBER).  Nie można jej więc zastosować do inwestycji w źródła ciepła.

 

27. Czy wysokosprawna kogeneracja gazowa (o sprawności 85%) podłączona do systemu ciepłowniczego miasta spełniać będzie założenia efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnie z art. 2. pkt 41) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Aktualna moc systemu wynosi 20 MWt i produkuje ciepło z węgla i biomasy w ilości rocznej 200 tys. GJ. Planowana do budowy wysokosprawna kogeneracja  o mocy cieplnej 2,6 MWt i 2,4 MWe, wyeliminuje produkcję ciepła z węgla i biomasy w ilości 70 tys. GJ. Czy w rozliczeniu końcowym efektywność systemu ciepłowniczego będzie wyliczona dla całości - czyli kogeneracji i kotłowni węglowej, czy liczy się tylko dla samej kogeneracji?

Zgodnie z art. 2 pkt 124 GBER, za efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy uznaje się system, który spełnia kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego, zdefiniowane w art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE[1]. Przy czym warte podkreślenia jest, że aby dany system mógł być zakwalifikowany jako efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy, łącznie spełnione muszą być przesłanki zarówno z art. 2 pkt 41, jak i art. 2 pkt 42 dyrektywy 2012/27/UE. Oznacza to, że efektywnym energetycznie systemem ciepłowniczym lub chłodniczym jest system, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. w danym systemie do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50% wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła;
 2. dany system stanowi rozwiązanie w zakresie ogrzewania i chłodzenia, które w porównaniu do podstawowego scenariusza odzwierciedlającego działalność w niezmienionych warunkach, wymiernie zmniejsza wkład energii pierwotnej wymaganej, aby dostarczyć jedną jednostkę energii dla potrzeb odnośnego systemu w sposób opłacalny, zgodnie z oceną w ramach analizy kosztów i korzyści, z uwzględnieniem energii niezbędnej do wydobycia, przetwarzania, przesyłu i rozdziału.

Definicja efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego obejmuje zakłady produkcyjne oraz sieć (w tym związane z nią obiekty) niezbędne do dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej z jednostek produkcyjnych do lokalu klienta.

Powyższe ma takie konsekwencje, że:

 1. cały system ciepłowniczy, którego miałby dotyczyć projekt, w jego efekcie musi spełniać wymogi efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Z przedstawionych informacji wynika, że kotłownia węglowa wchodzi w skład systemu ciepłowniczego, którego miałby dotyczyć projekt. Tak więc wymóg, by co najmniej 75% ciepła pochodziło z kogeneracji, odnosi się do całego systemu, w którym źródłami będą i kotłownia węglowa, i wysokosprawna kogeneracja.
 2. musi być spełniony nie tylko wymóg z art. 2 pkt pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE, ale także z art. 2 pkt 42 tej dyrektywy (lit. b powyżej), tj. dany system stanowi rozwiązanie w zakresie ogrzewania i chłodzenia, które w porównaniu do podstawowego scenariusza odzwierciedlającego działalność w niezmienionych warunkach, wymiernie zmniejsza wkład energii pierwotnej wymaganej, aby dostarczyć jedną jednostkę energii dla potrzeb odnośnego systemu w sposób opłacalny, zgodnie z oceną w ramach analizy kosztów i korzyści, z uwzględnieniem energii niezbędnej do wydobycia, przetwarzania, przesyłu i rozdziału. Ta kwestia wymaga więc także przeanalizowania i uzasadnienia.

 

28. Czy jest możliwe ubieganie się o dofinansowanie wyłącznie dla samej kogeneracji na podstawie art. 40 GBER-a z wyłączeniem systemu i czy wtedy nie będą brane pod uwagę wymogi i parametry efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego? 

Jeśli instalacja kogeneracyjna jest elementem miejskiej elektrociepłowni, czyli wchodzi w skład miejskiego systemu ciepłowniczego, to inwestycję można sfinansować jedynie w oparciu o art. 46 GBER. Jednakże, Komisja Europejska dopuszcza możliwość udzielenia pomocy publicznej na podstawie art. 46 GBER na inwestycję w zakład produkcyjny, który w wyniku realizacji projektu nie spełni kryteriów efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, pod warunkiem, że w przyszłości przeprowadzona zostanie także inwestycja w zakład produkcyjny powodująca, iż system ciepłowniczy lub chłodniczy spełni standardy z art. 2 pkt 124 GBER. Takie inwestycje muszą stanowić część jednego projektu (zamierzenia) inwestycyjnego, które jednak realizowane jest etapami, w różnych momentach czasu. W takim przypadku konieczne byłoby przedłożenie przez potencjalnego beneficjenta informacji o obu etapach projektu, opisujących ich charakter, koszty i orientacyjny harmonogram realizacji.

 

29. Czy realizacja budowy nowej wysokosprawnej kogeneracji gazowej, w ramach ZPT, działającej na rzecz systemu ciepłowniczego musi spełniać kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego? Czy otrzymana pomoc publiczna będzie rozliczana jako pomoc de minimis? Jeśli będzie, to czy w takim stanie prawnym nie ma ograniczenia pomocy do 200 tys Euro liczonych dla okresu trzech lat kalendarzowych dla przedsiębiorstwa (MPI)? Czy takie ograniczenie kwotowe dotyczy również jednostki samorządu terytorialnego jako ewentualnego inwestora?

Wsparcie ze środków RPO WP 2014-2020 dla inwestycji dot. systemów ciepłowniczych i chłodniczych co do zasady będzie stanowić pomoc publiczną, ponieważ dotyczy działalności gospodarczej beneficjenta. Z tego powodu zastosowanie znajdą przepisy dotyczące pomocy publicznej, a co za tym idzie – wszelkie warunki i ograniczenia wynikające z tych przepisów.

Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, brak jest podstaw prawnych w rozporządzeniu Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 do udzielania pomocy publicznej na systemy ciepłownicze, które nie spełniają kryteriów systemów efektywnych energetycznie. Oznacza to, że wsparcie może dotyczyć jedynie sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 124 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r.

Co za tym idzie, aby udzielić pomocy publicznej na inwestycje dotyczące systemu ciepłowniczego lub chłodniczego zgodnie z art. 46 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014,  inwestycje muszą dotyczyć:

 1. zakładu produkcyjnego lub sieci dystrybucyjnej, wchodzących w skład efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, albo
 2. zakładu produkcyjnego lub sieci dystrybucyjnej niewchodzących jeszcze w skład efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, pod warunkiem, że w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego system ciepłowniczy lub chłodniczy osiągnie standard systemu efektywnego energetycznie.

Przy czym, aby dany system mógł być zakwalifikowany jako efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy, łącznie spełnione muszą być przesłanki z art. 2 pkt 41 i art. 2 pkt 42 dyrektywy 2012/27/UE. Oznacza to, że efektywnym energetycznie systemem ciepłowniczym lub chłodniczym jest system, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. w danym systemie do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50% wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła;
 2. dany system stanowi rozwiązanie w zakresie ogrzewania i chłodzenia, które w porównaniu do podstawowego scenariusza odzwierciedlającego działalność w niezmienionych warunkach, wymiernie zmniejsza wkład energii pierwotnej wymaganej, aby dostarczyć jedną jednostkę energii dla potrzeb odnośnego systemu w sposób opłacalny, zgodnie z oceną w ramach analizy kosztów i korzyści, z uwzględnieniem energii niezbędnej do wydobycia, przetwarzania, przesyłu i rozdziału.

Dopuszczalna jest, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, możliwość udzielenia pomocy publicznej na podstawie art. 46 GBER na inwestycję w instalacje, które nie są częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, pod warunkiem, że w przyszłości przeprowadzona zostanie taka inwestycja w zakład produkcyjny powodująca, iż system ciepłowniczy lub chłodniczy spełni standardy z art. 2 pkt 124 GBER. Takie inwestycje muszą stanowić część jednego projektu (zamierzenia) inwestycyjnego, które jednak realizowane jest etapami, w różnych momentach czasu. W takim przypadku konieczne byłoby przedłożenie przez potencjalnego beneficjenta informacji o obu etapach projektu (tj. części dot. pierwszej i drugiej modernizacji zakładu produkcyjnego), opisujących ich charakter, koszty i orientacyjny harmonogram realizacji.

Należy także pamiętać, że dopuszczalne było udzielenie pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014, konieczne jest spełnienie efektu zachęty.

Alternatywnie w stosunku do pomocy udzielanej na podstawie art. 46 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014, w Działaniu 10.4 RPO WP możliwe jest także udzielenie pomocy de minimis (wyboru dokonje wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie). Pomoc de minimis w Działaniu 10.4 RPO WP udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis może zostać przyznana na wszystkie kategorie kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji pod kątem ich kwalifikowalności w ramach programu. W przypadku pomocy de minimis system ciepłowniczy, którego dotyczy inwestycja, nie musi spełniać warunków dla efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014.

Ograniczenie kwotowe (200 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych) dotyczy również jednostki samorządu terytorialnego jako ewentualnego inwestora (oczywiście w sytuacji, gdy ta jednostka samorządu terytorialnego realizuje projekt w sferze swojej działalności gospodarczej w szerokim znaczeniu unijnym, tj. rozumianej jako każda działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na rynku).

W przypadku pomocy de minimis limit 200 000 euro tej pomocy, która może być udzielona w ciągu trzech lat podatkowych, obliczany jest na „jedno przedsiębiorstwo". Natomiast „jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 1. jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 2. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
 3. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 4. jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)-d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

 

30. Czy w zakresie redukcji emisji CO2 można wybudowany układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej oddzielić od źródła węglowego, w którym m. in. zostanie zredukowana emisja lokalna, poza emisją zewnętrzną unikniętą w ramach produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni?

Wybudowany układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej można oddzielić od źródła węglowego, jednakże należy pamiętać iż wsparcie ze środków RPO WP 2014-2020 stanowić będzie pomoc publiczną, ponieważ dotyczy działalności gospodarczej beneficjenta, a co za tym idzie, system musi spełniać wymogi wynikające z art. 46 GBER oraz spełniać kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego (łącznie spełnione muszą być przesłanki zarówno z art. 2 pkt 41, jak i art. 2 pkt 42 dyrektywy 2012/27/UE). 

 

31. Czy gmina może być beneficjentem rozbudowy sieci ciepłowniczej, gdy posiada spółkę prawa handlowego z udziałem 100% gminy, które zajmuje się wytarzanie i dystrybucją ciepła.  Czy gmina gdy sama wystąpi będzie uważana jako przedsiębiorstwo i będzie miało tutaj miejsce pomoc de minimis? Czy partnerem  gminy może być  ta spółka ciepłownicza?

Zarówno Gmina jak i Spółka, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wskazanym dla Działania 10.4, mogą być Wnioskodawcami. Wskazując ostatecznie Wnioskodawcę należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie: "kto jest /lub będzie właścicielem i operatorem infrastruktury?". W sytuacji, gdy np. Gmina jest/będzie właścicielem sieci ciepłowniczej, a spółka właścicielem kotłowni, oba te podmioty mogą wystąpić we wniosku o dofinansowanie. Gmina pełniłaby funkcję Wnioskodawcy, a Spółka pełniłaby funkcję jednostki realizującej we własnym zakresie. Spółka nie mogłaby być Partnerem dla Gminy, gdyż jest zależna od Gminy i nie spełnia w związku z tym kryteriów partnerstwa wskazanych w Zasadach Wdrażania RPO WP 2014-2020.

Wsparcie ze środków RPO WP 2014-2020 dla inwestycji dot. systemów ciepłowniczych i chłodniczych co do zasady będzie stanowiło pomoc publiczną, ponieważ dotyczy działalności gospodarczej beneficjenta. Z tego powodu zastosowanie znajdą przepisy dotyczące pomocy publicznej, a co za tym idzie – wszelkie warunki i ograniczenia wynikające z tych przepisów. W szczególności, w przypadku systemów ciepłowniczych i chłodniczych, będzie to art. 46 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu[1] (dalej: „GBER"). Przepis ten ustanawia warunki udzielania pomocy publicznej podlegającej wyłączeniom blokowym na inwestycje w efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy.

Alternatywnie w stosunku do pomocy udzielanej na podstawie art. 46 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014, w Działaniu 10.4 RPO WP możliwe jest także udzielenie pomocy de minimis (wyboru dokonuje wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie). Pomoc de minimis w Działaniu 10.4 RPO WP udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis może zostać przyznana na wszystkie kategorie kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji pod kątem ich kwalifikowalności w ramach programu. W przypadku pomocy de minimis system ciepłowniczy, którego dotyczy inwestycja, nie musi spełniać warunków dla efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014. Ograniczenie kwotowe (200 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych) dotyczy również jednostki samorządu terytorialnego jako ewentualnego inwestora (oczywiście w sytuacji, gdy ta jednostka samorządu terytorialnego realizuje projekt w sferze swojej działalności gospodarczej w szerokim znaczeniu unijnym, tj. rozumianej jako każda działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na rynku). W tym konkretnym przypadku, limit 200 000 EUR dotyczyłby osobno Gminy i osobno Spółki.


[1] Dz. Urz. UE L 315 z 25.10.2012 r., s. 1, z późn. zm.