Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020

Zakończony 15.11.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-002/17(eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

UWAGA! Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.  

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu został wydłużony do 15 listopada 2017 r.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.4.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków skierowanych do negocjacji

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - korekta

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 23 października 2017 roku do 15 listopada 2017 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do kwietnia 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.10 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1)  publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,

2)  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3)  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)  organizacje pozarządowe,

5)  organizacje przedsiębiorców,

6)  przedsiębiorcy,

7)  instytucje edukacyjne,

8)  szkoły wyższe,

9)  podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym:

a) wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących, w szczególności poprzez:

i) ograniczanie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu pracy,

ii) przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

b) promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie ww. działań wskazanych, obejmującą m.in.:

i) akcje profilaktyczne,

         ii) akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.4.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi maksymalnie 95%, w tym:

 • 85% środki EFS;
 • 10% krajowy wkład publiczny - budżet państwa.

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi
minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Uwaga: Wkład własny beneficjenta powinien być ustalony zgodnie z wymogami dotyczącymi pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

20 302 373,53[1] PLN, w tym:

 • 18 165 281,58 PLN środki EFS;
 •   2 137 091,95 PLN krajowy wkład publiczny - budżet państwa
 

[1] Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2493 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 13.11.2017

Zmiana dotyczy tylko terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.  

„Konkurs ma formę konkursu zamkniętego z następującym ustalonym terminem składania wniosków o dofinansowanie projektu:  od 23 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r."

Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Rejestr zmian z dnia 13.11.2017 

Załączniki do regulaminu konkursu

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

DOKUMENTY 

1. Czy w ramach działania 5.4.2. wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie dla kilku zakładów pracy np. urzędu gminy oraz szkoły?
Czy zakres projektu może dotyczyć zarówno zmian w zakresie doposażenia stanowisk pracy, jak i badań profilaktycznych?

Odp. z dnia 14.09.2017

Tak, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca może zaplanować wsparcie dla kilku zakładów pracy. Zgodnie ze Standardami wsparcia (zał. 3 do Regulaminu konkursu) projekty są wdrażane w oparciu o obligatoryjną analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w danym zakładzie pracy, a działania projektowe muszą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby konkretnego pracodawcy i jego pracowników. Ponadto analiza powinna być sporządzona w formie pisemnej i zatwierdzona przez danego pracodawcę oraz udostępniona na wezwanie IZ RPO WP. We wniosku o dofinansowanie projektu wymagana jest deklaracja realizacji działań w projekcie wyłącznie w oparciu o wyniki tej analizy. 

Natomiast doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w celu zapewnienia ergonomii stanowiska pracy oraz utrzymania zatrudnienia w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb na konkretnym stanowisku/grupie stanowisk w związku z występującymi na nim/nich czynnikami ryzyka. Pozwoli to na wsparcie osób, które będą mogły kontynuować pracę na tym samym stanowisku pracy, ale obciążającym zdrowie w mniejszym stopniu. Jednocześnie projekty nie mogą być ukierunkowane wyłącznie na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy – finansowanie doposażenia/wyposażenia zakładu pracy musi być połączone ze wsparciem skierowanym bezpośrednio do pracowników.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze treść podrozdziału 3.3 Regulaminu konkursu, w którym wskazano, że w ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% kwoty dofinansowania UE.

2.  Czy w przypadku, gdy wnioskodawcą będzie gmina, a projekt miałby być skierowany do pracowników urzędu gminy oraz jednostki organizacyjnej (gops), to analizę potrzeb dla pracowników gops powinien zatwierdzić kierownik gops czy wnioskodawca czyli wójt gminy.  Czy w tym przypadku gmina będzie realizatorem projektu dla obydwu jednostek?

Odp. z dnia 03.11.2017

W  ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca może zaplanować wsparcie dla kilku zakładów pracy. Zgodnie ze Standardami wsparcia (zał. 3 do Regulaminu konkursu) projekty są wdrażane w oparciu o obligatoryjną analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w danym zakładzie pracy, a działania projektowe muszą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby konkretnego pracodawcy i jego pracowników. 

Wnioskodawcą może być zarówno pracodawca, którego pracownicy stanowią grupę docelową projektu jak i podmiot, który realizuje projekt na rzecz konkretnego pracodawcy/pracodawców, którego/których pracownicy stanowią grupę docelową projektu.

Jednocześnie, informuję, że Wnioskodawca/Partner może wskazać tylko jedną jednostkę organizacyjną powiązaną z nim, która będzie pełniła rolę/funkcję podmiotu realizującego projekt.
Przykładowo gdy Wnioskodawcą/Partnerem jest jednostka samorządu terytorialnego (Gmina, Powiat, Województwo) to podmiotem realizującym projekt może być jednostka organizacyjnie powiązana, nieposiadająca osobowości prawnej (np. PUP, GOPS, MOPS, PCPR, zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy itp.).

Analiza powinna być sporządzona w formie pisemnej i zatwierdzona przez pracodawcę oraz udostępniona na wezwanie IZ RPO WP. We wniosku o dofinansowanie projektu wymagana jest deklaracja realizacji działań w projekcie wyłącznie w oparciu o wyniki tej analizy. 

3. Co rozumiemy pod pojęciem "Obszar realizacji projektu" , czy jest to miejsce, w którym znajduje się firma, czy też obszar, z którego pochodzą pracownicy?

Odp. z dnia 03.11.2017

Projekty w ramach konkursu mogą być realizowane wyłącznie na terytorium kraju, przy czym projekty skierowane do osób fizycznych obejmują osoby mające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa pomorskiego. 

4. Czy w ramach konkursu istnieje możliwość zatrudnienia lekarza, który kwalifikował będzie osoby do odpowiednich badań diagnostycznych?

Odp. z dnia 08.11.2017

W zależności od zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie (wynikającego z przeprowadzonej analizy wstępnej dla każdego zakładu pracy objętego wsparciem) projekty mogą obejmować m.in. utworzenie zespołu mającego za zadanie przeprowadzenie pogłębionej analizy czynników ryzyka występujących na konkretnym stanowisku pracy danego pracownika, będącego uczestnikiem projektu. Jednocześnie o składzie zespołu, w tym o jego kwalifikacjach i kompetencjach, decyduje wnioskodawca w porozumieniu z pracodawcą, jednocześnie uwzględniając zdiagnozowane specyficzne czynniki ryzyka na stanowisku pracy uczestnika projektu (cecha obligatoryjna w ramach charakterystyki grupy docelowej projektu). Należy pamiętać, że badania muszą być wykonywane przez podmiot/y wykonujący/e działalność leczniczą, uprawniony/e do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego w obszarze realizacji projektu i świadczenia opieki zdrowotnej, tj. wpisany/e do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl ). 

WNIOSKODAWCA

1. Czy duży pracodwaca może być wnioskodawcą w konkursie 5.4.2 ?

Czy NGO będąc wnioskodawcą może objąć wsparciem pracowaników- bez względu na wielkość przedsiębiorstwa (MŚP i duży pracodawca).

Odp. z dnia 14.09.2017

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-002/17, pkt 1.8: Wnioskodawcą w ramach przedmiotowego konkursu może być: 
-  pracodawca,  którego pracownicy stanowią grupę docelową projektu;
- podmiot, który realizuje projekt na rzecz konkretnego pracodawcy/pracodawców, którego/których pracownicy stanowią grupę docelową projektu. 
W przypadku, gdy pracodawcą jest przedsiębiorca, grupę docelową projektu mogą stanowić wyłącznie pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Powyższe zapisy nie wykluczają możliwości wystąpienia dużego przedsiębiorcy jako wnioskodawcy w ramach przedmiotowego konkursu, jednak wyłącznie jako podmiot, który realizuje projekt na rzecz konkretnego pracodawcy/pracodawców, którego/których pracownicy stanowią  grupę docelową projektu. Należy jednak mieć na uwadze, że  w przypadku, gdy pracodawcą jest przedsiębiorca, grupę docelową projektu mogą stanowić wyłącznie pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Nie jest zatem możliwe aby w ramach konkursu nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-002/17 grupę docelową stanowili pracownicy pracodawcy będącego dużym przedsiębiorcą, niezależnie od tego, czy wnioskodawcą jest sam pracodawca będący dużym przedsiębiorcą, czy też inny podmiot uprawniony do aplikowania, np. NGO.  

2. Czy wnioskodawcą może być szpital?

Odp. z dnia 26.09.2017

Zgodnie z pkt 1.8 Regulaminu – wśród Beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w Poddziałaniu 5.4.2 są m.in.  publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie.
Należy jednak mieć na uwadze, iż Wnioskodawcą w ramach przedmiotowego konkursu wyłącznie może być: 
-     pracodawca,  którego pracownicy stanowią grupę docelową projektu;
-     podmiot, który realizuje projekt na rzecz konkretnego pracodawcy/pracodawców, którego/których pracownicy stanowią grupę docelową projektu. 
W przypadku, gdy pracodawcą jest przedsiębiorca, grupę docelową projektu mogą stanowić wyłącznie pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
W związku z powyższym nie jest wykluczony (ze względu na rodzaj podmiotu) udział szpitala w konkursie, zarówno jako wnioskodawcy, jak i odbiorcy wsparcia, pod warunkiem spełnienia powyższych wymogów, co powinno być  zweryfikowane przez Wnioskodawcę przed złożeniem wniosku aplikacyjnego.

3. Czy w ramach projektu można objąć wsparciem pracowników szkoły (JST) ?  Wnioskodawcą byłaby organizacja pozarządowa

Odp. z dnia 27.09.2017

W ramach przedmiotowego konkursu projekt może być realizowany wyłącznie na rzecz pracowników określonego we wniosku o dofinansowanie pracodawcy/pracodawców w zakresie zgodnym z jego zdiagnozowanymi potrzebami (zgodnie z podrozdziałem 2.2 Standardów realizacji wsparcia…). Natomiast wnioskodawcą może być zarówno pracodawca, którego pracownicy stanowią grupę docelową projektu jak i podmiot, który realizuje projekt na rzecz konkretnego pracodawcy/pracodawców, którego/których pracownicy stanowią grupę docelową projektu. W przypadku, gdy pracodawcą, o którym mowa wyżej, jest przedsiębiorca, grupę docelową projektu mogą stanowić wyłącznie pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

GRUPA DOCELOWA

1. Czy grupę docelową mogą stanowić pracownicy urzędu, np. pracownicy Starostwa, Urzędu Gminy ?

Odp. z dnia 14.09.2017

Zgodnie z Regulaminem konkursu (pkt 2.3) projekt jest realizowany wyłącznie na rzecz pracowników określonego we wniosku o dofinansowanie pracodawcy/pracodawców w zakresie zgodnym z jego zdiagnozowanymi potrzebami. W związku z powyższym grupę docelową mogą stanowić pracownicy urzędu.   

2. Czy zgodnie z przytoczoną definicją osoby pracującej bezpośrednimi odbiorcami wsparcia (pracującymi) u pracodawcy mogą być jedynie osoby, które chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie?

Odp. z dnia 14.09.2017

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia w przedmiotowym konkursie mogą być objęci wszyscy pracownicy danego pracodawcy, przy czym projekty są wdrażane w oparciu o obligatoryjną analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w danym zakładzie pracy, a działania projektowe muszą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby konkretnego pracodawcy i jego pracowników. Najpóźniej na etapie realizacji projektu musi zostać przeprowadzona analiza pogłębiona, w której zawarte zostaną szczegółowe problemy wynikające z czynników ryzyka występujących na konkretnym stanowisku pracy danego pracownika, będącego uczestnikiem projektu.

3. Czy istotna jest forma zatrudnienia pracowników (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) ?

Odp. z dnia 21.09.2017

W przedmiotowym konkursie przez pracownika należy rozumieć personel przedsiębiorstwa zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1073).

4. Czy pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych będą mogli korzystać w trakcie trwania projektu 5.4.2 z badań profilaktycznych i szkoleń ?

Odp. z dnia 08.11.2017

Zgodnie  z pkt 2.3 Regulaminu konkursu „ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby w wieku aktywności zawodowej. Projekt jest realizowany wyłącznie na rzecz pracowników określonego we wniosku o dofinansowanie pracodawcy/pracodawców w zakresie zgodnym z jego zdiagnozowanymi potrzebami"

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, które zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące".  Zatem pracownicy ci  spełniają warunki pozwalające na zaliczenie ich do grupy docelowej w projekcie.W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo", chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne" (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby takie są pracownikami i tym samym wpisują się do grupy docelowej projektu, niemniej jednak należałoby rozważyć zasadność objęcia wsparciem tej grupy osób biorąc pod uwagę, że zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.4 Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020 (Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu)  projekty są  realizowane wyłącznie na rzecz pracowników określonego we wniosku o dofinansowanie pracodawcy, w zakresie zgodnym z jego zdiagnozowanymi  potrzebami w analizie pogłębionej. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż pracownik przebywający na urlopie wychowawczym jest osobą bierną zawodowo, nie świadczącą  w danym okresie pracy na rzecz pracodawcy, należałoby zbadać zasadność objęcia wsparciem takiego pracownika. 

PARTNERSTWO 

1. Czy jeśli w projekcie partnerem będzie fundacja, która działa dopiero od tego roku, to czy można podać we wniosku obroty na dzień dzisiejszy, czy na rok 2016, czyli 0 zl.

Odp. z dnia 26.09.2017

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku „Gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego Partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Oznacza to, że podczas oceny potencjału finansowego nie można pominąć obrotu podmiotu, który mimo że funkcjonuje krócej niż rok, wykazał dane za zamknięty rok obrotowy i którego wydatki ujęto w budżecie. Nie jest bowiem konieczne, aby okres, którego te dane dotyczą, trwał pełnych 12 miesięcy. Istotne jest natomiast, aby kończył się on w momencie zamknięcia roku obrotowego podmiotu. Ponadto, podczas weryfikacji spełnienia kryterium finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji – tzn. w przypadku, gdy Wnioskodawca wykazuje obrót za okres krótszy niż rok, należy go odnieść zawsze do pełnej wartości wydatków w roku, gdy są one najwyższe. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, w której najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 miesięcy. W tym przypadku, do wartości wydatków odnosi się wykazany przez uprawnione do tego podmioty (tzn. te, których wydatki ujęto w budżecie) obrót w pełnej wysokości". Ponadto należy pamiętać, że podczas oceny potencjału finansowego partnerstwa bierze się pod uwagę obroty jedynie tych podmiotów, których wkład w projekt ma charakter finansowy, niezbędne jest szczegółowe wskazanie ponoszonych przez te podmioty wydatków. Informacja taka powinna znaleźć się w Szczegółowym budżecie projektu, w kolumnie 1. Wydatki Wnioskodawca/Partner.

POMOC PUBLICZNA 

1. Czy wsparcie realizowane w ramach Poddziałania 5.4.2 będzie objęte pomocą de minimis, jeżeli de facto ostatecznymi odbiorcami wsparcia są pracownicy będący osobami fizycznymi ?

Odp. z dnia 04.10.2017

W ramach Poddziałania 5.4.2, zgodnie z Regulaminem konkursu, ostatecznymi odbiorcami będą pracownicy określonego we wniosku o dofinansowanie pracodawcy/pracodawców w zakresie zgodnym z jego/ich zdiagnozowanymi potrzebami.

Przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną wykonującą pracę, w tym:

 • osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,  
 • osobę zatrudnioną na podstawie  przepisów prawa cywilnego (umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej),

-     osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

W związku z tym, zawsze bezpośrednie wsparcie otrzymają osoby fizyczne, co nie oznacza że nie ma dzięki temu korzyści pracodawca. Pomoc de minimis nie jest udzielana pracownikom, tylko przedsiębiorcom.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, w przypadku wystąpienia w projekcie wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji Programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej i krajowego, dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.

To, czy w danym projekcie wystąpi pomoc publiczna/pomoc de minimis zależy od tego, czy pracodawca spełnia definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. przepisów.

PYTANIA ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Z DNIA 22.09.2017 r. 

1. Czy jednostki organizacyjne Starostwa mogą zostać objęte wsparciem i czy w rozumieniu wytycznych będą pełniły rolę Partnera ?

Jednostki organizacyjne powiatu mogą zostać objęte wsparciem, jednakże dla każdej należy odrębnie przeprowadzić analizę, zgodnie z treścią podrozdziału 2.2. Standardów realizacji wsparcia (załącznik nr 3 do regulaminu konkursu). Jednostki organizacyjne nie występują w projekcie w roli partnera wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawcą będzie powiat, jednostki organizacyjne mogą pełnić rolę podmiotu realizującego projekt (punkt B.4. wniosku o dofinansowanie).

2. Czy JST jest traktowane jako duże przedsiębiorstwo ?

Wnioskodawca, w oparciu o treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1073), dokonuje oceny spełniania przesłanek, dotyczących uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę oraz zakwalifikowanie go do danej kategorii przedsiębiorców.

Należy dodać, iż powiat jak najbardziej może być przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa unijnego, gdzie za działalność gospodarczą uważa się oferowanie towarów i usług na rynku. Powiat będzie uznawany za przedsiębiorstwo tylko w tym zakresie, w jakim prowadzi działalność gospodarczą
(w pozostałym zakresie nie będzie uznawany za przedsiębiorstwo). Tak więc powiat co do zasady może być przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a zależy to od tego, do jakiej konkretnie działalności się odnosimy. Wymaga więc to indywidualnej analizy, której powinien dokonać wnioskodawca.

3. Czy wsparciem można objąć osoby przechodzące na emeryturę ?

Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, w związku z czym nie wyklucza się objęcia wsparciem osób  przechodzących na emeryturę. Udział takiej osoby powinien być jednak uzasadniony, pod kątem celowości objęcia jej wsparciem. Jednocześnie należy mieć na uwadze konieczność osiągnięcia w projekcie wskaźnika  rezultatu bezpośredniego „Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie", na poziomie co najmniej 45% w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu.

4. Czy wkład własny może mieć charakter niefinansowy ?

Wkład własny może mieć charakter niefinansowy.

5. Czy Wnioskodawcą może być instytucja spoza województwa pomorskiego ?

Wnioskodawcą może być instytucja spoza województwa pomorskiego.

6. Czy instytucja doradcza może złożyć wniosek w imieniu swoich klientów ?

Tak. Wnioskodawca realizując projekt na rzecz innego pracodawcy/pracodawców jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie oraz do dokonania analizy dla każdego podmiotu, zgodnie z treścią podrozdziału 2.2. Standardów realizacji wsparcia (załącznik nr 3 do regulaminu konkursu). Należy podkreślić, iż analiza wymaga zatwierdzenia przez pracodawcę, którego dotyczy.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZE SPOTKANIA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017r.

1.Czy Urząd Gminy może zostać wnioskodawcą i realizować projekt dla swoich pracowników?

Beneficjentami w Poddziałaniu 5.4.2. są w szczególności:

 1. publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,

 2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

 3. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 4. organizacje pozarządowe,

 5. organizacje przedsiębiorców,

 6. przedsiębiorcy,

 7. instytucje edukacyjne,

 8. szkoły wyższe,

 9. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Jednocześnie, zgodnie z kryterium dopuszczalności specyficznym Zakres projektu, Wnioskodawcą w ramach przedmiotowego konkursu może być:

 • pracodawca,  którego pracownicy stanowią grupę docelową projektu;

 • podmiot, który realizuje projekt na rzecz konkretnego pracodawcy/pracodawców, którego/których pracownicy stanowią grupę docelową projektu.

W przypadku, gdy pracodawcą, o którym mowa wyżej, jest przedsiębiorca, grupę docelową projektu mogą stanowić wyłącznie pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

2.Czy uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu ( przekwalifikowanie personelu), musi zostać potwierdzone certyfikatem?

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia (załącznik nr 3 do regulaminu konkursu), projekty są wdrażane w oparciu o obligatoryjną analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w danym zakładzie pracy, a działania projektowe  muszą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby konkretnego pracodawcy i jego pracowników. Działania realizowane w ramach projektu mogą dotyczyć m.in przekwalifikowania. Do decyzji pracodawcy należy określenie sposobu nabycia i potwierdzenia przez pracownika nowych kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, które umożliwią temu pracownikowi kontynuowanie pracy na zmodernizowanym stanowisku lub rozpoczęcie pracy na innym stanowisku o mniejszym obciążeniu dla zdrowia tego pracownika.

3.Jeśli wnioskodawcą jest duże przedsiębiorstwo, które realizuje projekt na rzez 100 mikro i małych przedsiębiorstw, to gdzie znajdzie się miejsce we wniosku, żeby te przedsiębiorstwa wskazać?

Zgodnie z kryterium dopuszczalności specyficznym Zakres projektu, informacje o pracodawcy, którego pracownicy będą stanowili grupę docelową, co do zasady powinny zostać umieszczone w części I.2 wniosku o dofinansowanie projektu. Niemniej należy pamiętać, że zarówno na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej ocenie podlega cała treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

4.Jeśli pracodawca, (który jest wnioskodawcą) planuje w ramach projektu doposażyć stanowiska pracy swojego personelu, poprzez np. zakup wyprofilowanych krzeseł, to czy musi ująć tych pracowników, którym chce te krzesła kupić w grupie docelowej?

Zgodnie z kryterium dopuszczalności specyficznym Zakres projektu Wnioskodawcą w ramach przedmiotowego konkursu może być:

 • pracodawca,  którego pracownicy stanowią grupę docelową projektu;

 • podmiot, który realizuje projekt na rzecz konkretnego pracodawcy/pracodawców, którego/których pracownicy stanowią grupę docelową projektu.

W przypadku, gdy pracodawcą, o którym mowa wyżej, jest przedsiębiorca, grupę docelową projektu mogą stanowić wyłącznie pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekty muszą być realizowane w oparciu o obligatoryjną analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w danym zakładzie pracy, a działania projektowe muszą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby konkretnego pracodawcy i jego pracowników.  Grupą docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, przy czym projekt jest realizowany wyłącznie na rzecz pracowników określonego we wniosku o dofinansowanie pracodawcy/pracodawców w zakresie zgodnym z jego zdiagnozowanymi potrzebami. Oznacza to, że analiza musi zostać przeprowadzona odrębnie dla każdego zakładu pracy. Ponadto charakterystyka grupy docelowej powinna zostać przeprowadzona  w oparciu o jej specyficzne cechy, przy czym obligatoryjnie należy odnieść się do cechy: czynniki ryzyka na stanowisku pracy.

Na podstawie wniosków wynikających z powyższej analizy wnioskodawca podejmuje decyzję w sprawie działań, które będą realizowane na rzecz grupy docelowej projektu. Ponadto, zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia, we wniosku o dofinansowanie projektu wymagana jest deklaracja realizacji działań w projekcie wyłącznie w oparciu o wyniki tej analizy. W tym samym dokumencie wskazany jest przykładowy katalog działań, a także zastrzeżenia, że projekty nie mogą być m.in. ukierunkowane wyłącznie na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy – finansowanie doposażenia/wyposażenia zakładu pracy musi być połączone ze wsparciem skierowanym bezpośrednio do pracowników.

5.W kontekście oceny spełnienia kryterium Partnerstwo, czy jeśli tylko 1 wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 100%, a drugi na poziomie 0, to czy projekt otrzyma 10 pkt?

Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia we wniosku o dofinansowanie projektu wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie na poziomie co najmniej 45% w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu. Natomiast na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne, może pozostać na domyślnym poziomie 0, określonym w GWA, jeżeli tego rodzaju wsparcie nie będzie realizowane dla uczestników projektu.

W sytuacji, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie, ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. W związku z powyższym ocenie w przedmiotowym kryterium nie podlega stopień realizacji poszczególnych wskaźników, a zaangażowanie we wspólną realizację projektu polegającą na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań. Oznacza to, że nie będzie oceniane jako projekt partnerski przedsięwzięcie, które mogłoby być zrealizowane równie skutecznie i efektywnie bez udziału partnerów. Informacje na temat zasad zawierania partnerstw zawarte zostały w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu.

6.Jeśli Gmina składa wniosek i chce objąć wsparciem jednostki organizacyjne, to czy składa ten wniosek w imieniu swoim i tych jednostek – bez partnerstwa, czy gmina jest wnioskodawcą, a jednostki są partnerami?

Jednostki organizacyjne gminy mogą zostać objęte wsparciem, jednakże dla każdej należy odrębnie przeprowadzić analizę, zgodnie z treścią podrozdziału 2.2. Standardów realizacji wsparcia (załącznik nr 3 do regulaminu konkursu). Jednostki organizacyjne nie występują w projekcie w roli partnera wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawcą będzie gmina, jednostki organizacyjne mogą pełnić rolę podmiotu realizującego projekt (punkt B.4. wniosku o dofinansowanie).

7.Jeśli wnioskodawca jest mikro przedsiębiorcą i wartość projektu będzie na poziomie minimum finansowym tj. 100 000 PLN,  to czy należy go rozliczać ryczałtem?

Zgodnie z podrozdziałem 3.4 regulaminu konkursu,  w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000,00 EUR, należy zastosować uproszczoną metodę rozliczania wydatków wyłącznie w formie kwot ryczałtowych w oparciu o szczegółowy budżet projektu, określony przez beneficjenta i zatwierdzony przez IZ RPO WP. W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 000,00 EUR, projekt należy rozliczać na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. z pełnym ich udokumentowaniem).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wybór metody rozliczania projektu jest uzależniony od wartości wkładu publicznego, a nie od typ beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie.

8.Na jaką umowę musi być zatrudniony pracownik, żeby mógł wziąć udział w projekcie?

Zgodnie z definicją grupy docelowej, określonej w regulaminie konkursu, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020.

9.Jak długo pracownik musi utrzymać zatrudnienie po zakończeniu projektu?

Osoby kontynuujące zatrudnienie, o których mowa we wskaźniku rezultatu bezpośredniego: Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – liczone są w odniesieniu do osób  pracujących zagrożonych utratą pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia. Wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.