Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, RPO WP 2014-2020

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

a) wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe),
 • kursy, szkolenia, warsztaty,
 • pomoc prawną,

b) wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji,

c) wsparcie pomostowe obejmujące m.in.:

 • usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring),

finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. IOB,
 4. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 5. instytucje rynku pracy,
 6. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 7. przedsiębiorcy,
 8. organizacje pozarządowe,
 9. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Więcej informacji o konkursie