Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Zakończony 10.03.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu.

Lista wniosków po etapie oceny formalnej zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - uaktualniona na dzień 31.05.2016

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej po proteście od wyniku oceny formalnej

Komunikat o odstąpieniu od oceny strategicznej II stopnia

IOK informuje, iż na podstawie pkt. 4 Wybór projektów do dofinansowania w konkursie, ppkt. 4.1 Etapy oceny wniosków o dofinansowanie projektów Regulaminu Konkursu nr RPPM.05.07.00-IZ.01-22-001/16, po przeprowadzeniu oceny wykonalności i strategicznej I stopnia podjęto decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej II stopnia.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 18 lutego 2016 roku do 10 marca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 września 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz
z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić
w szczególności :

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. IOB,
 4. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 5. instytucje rynku pracy,
 6. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 7. przedsiębiorcy,
 8. organizacje pozarządowe,
 9. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu
o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

a) wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe),
 • kursy, szkolenia, warsztaty,
 • pomoc prawną,

b) wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji,

c)wsparcie pomostowe obejmujące m.in.:

 • usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring),
 • finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.7 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Na poziomie wniosku o dofinansowanie projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • ze środków EFS - 85%,
 • krajowy wkład publiczny (budżet państwa) - 5%, przy czym kwota dofinansowania z budżetu państwa jest uzależniona od kwoty przeznaczonej we wniosku o dofinansowanie na dotacje udzielane uczestnikom projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 10% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w konkursie nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych (środki EFS) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 69 960 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny,
o którym mowa w podrozdziale 4.1 regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie
z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK
w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej op5.rpo@pomorskie.eu  lub za pomocą faksu:
58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu

DOKUMENTY

1. Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie są wymagane?

Odp. W Regulaminie konkursu 5.7 w rozdziale 1.9 wskazano jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

2. Czy dopuszczalne jest, że Wnioskodawca może złożyć dwa projekty, czy tylko jeden?

Odp. Zgodnie z Regulaminem konkursu 5.7 nie ma ograniczenia ilościowego w zakresie liczby składanych przez wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu.

3. Grupa docelowa – czy na etapie rekrutacji do projektu wsparciem musimy objąć wszystkie podgrupy wymienione w regulaminie: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach? Czy możliwa jest sytuacja, że nie zrekrutujemy do projektu żadnej osoby w wieku 50+? Czy jest wymóg aby każda z wymienionych kategorii była reprezentowana w projekcie (np. minimum 1 osoba z każdej kategorii).

Odp. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Działania 5.7 odbiorcami wsparcia wykazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,  osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach. Oznacza to, iż nie ma wymogu, by każda z wymienionych kategorii była reprezentowana w projekcie – uczestnikami projektu muszą być osoby spełniające co najmniej jedną z powyższych cech z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia.

4. Jaki obszar wsparcia należy wybrać w polu „A.13 Typ obszaru realizacji:"? Czy IOK rekomenduje, aby w polu tym wpisać obszar, który przeważa na terenie województwa (lub wybranych przez nas powiatów objętych realizacją)? Czy można lub należy wybrać opcję "nie dotyczy", jeśli na moment przygotowywania wniosku nie definiujemy, jakie obszary (duże miejskie/ małe miejskie/ wiejskie) będą objęte wsparciem?

Odp. W polu A.13 należy wybrać obszar, który przeważa na terenie województwa lub wybranych przez wnioskodawcę powiatów / gmin objętych realizacją.
Opcję wybory „nie dotyczy" należy zaznaczyć gdy projekt będzie realizowany na obszarze całego województwa bądź na obszarach nie wpisujących się w wymienione opcje wyboru, np. w przypadku gmin miejsko-wiejskich. 

5. Zgodnie ze standardami: Odbiorcami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej są wszystkie osoby fizyczne, zgodnie z zakresem grupy docelowej, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. A w innych punktach z kolei, że np. dokonuje się oceny (doradcy zawodowego) predyspozycji kandydata na uczestnika. Czy możemy uznać, że uczestnikiem projektu będą już osoby, które spełniają kryteria grupy docelowej (np. po ocenie formalnej)? Czy ocena merytoryczna i ocena doradcy nie jest już wsparciem w projekcie?

Odp. Uczestnikami projektów realizowanych w ramach Działania 5.7 RPO WP, a tym samym odbiorcami wsparcia finansowego mogą być wyłącznie osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące co najmniej 
do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach oraz kobiety, z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się poprzez ocenę formularzy rekrutacyjnych (formalną i merytoryczną) oraz przeprowadzenie rozmowy z doradcą zawodowym (obligatoryjny element rekrutacji). Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia). W związku z powyższym, ocena merytoryczna oraz rozmowa z doradcą nie stanowi bezpośredniego wsparcia udzielanego uczestnikom projektu. Tym samym, uczestnikami projektu będą osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji (ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych; w tym weryfikacja przynależności do grupy docelowej oraz rozmowa z doradcą zawodowym), zakwalifikowały się do udziału w projekcie (zostaną objęci wsparciem minimum w postaci wsparcia szkoleniowo – doradczego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej). 

6. W pkt. D.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w odniesieniu do grupy docelowej  z listy rozwijanej możemy wybrać  kategorie:
-   wykształcenie  - czy mieści ono w sobie"osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych" zgodnie z definicją MIiR p.n.: "Wytyczne monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020", osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3. czy lepiej stworzyć własną kategorie nazywając ja "niskie kwalifikacje zawodowe" 
- status na rynku pracy - czy jako problem możemy opisać długotrwale bezrobocie czy lepiej tez stworzyć własną kategorię

Odp. Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 charakterystyka grupy docelowej dokonywana jest w oparciu o stały, definiowany we wniosku o dofinansowanie, katalog głównych kategorii cech, istotnych z punktu widzenia realizacji projektów finansowanych z EFS. Wnioskodawca może zdecydować się na samodzielne (częściowo lub całościowo w ramach obowiązującego limitu) określenie kategorii cech (odrębnych w stosunku do już zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie), wyłącznie z uwagi na specyfikę i charakter danej grupy docelowej i jej problemów. Nie ma obowiązku wyboru i opisu grupy docelowej w ramach wszystkich dostępnych i wyszczególnionych w liście rozwijanej we wniosku kategorii cech.  Skorzystanie z możliwości samodzielnego definiowania nowych kategorii cech powinno być indywidualnie rozpatrywane przez Wnioskodawcę i podyktowane niemożnością oddania specyfiki grupy i sformułowania jej problemu na podstawie kategorii cech zawartych w zamkniętej liście rozwijanej w GWA.

KRYTERIA

1. Jaki jest dopuszczalny koszt na UP w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa?

Odp.W Konkursie dot. Działania 5.7 nie wyznaczono maksymalnego kosztu przypadającego na uczestnika. Należy jednak pamiętać, że zaplanowane we wniosku wydatki powinny m.in. być racjonalne i efektywne. 

2. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienie kryteriów strategicznych specyficznego ukierunkowania projektu? Czy projekt musi czy może wpisywać się w poszczególne kryteria?

Odp. Ocena strategiczna I stopnia ma charakter punktowy – ocenę pozytywną otrzymają wnioski o dofinansowanie, które uzyskają minimum 50% maksymalnej liczby punktów. Zatem wniosek nie musi spełnić wszystkich kryteriów by uzyskać ocenę pozytywną.

3. Kryterium  strategiczne I stopia B2, odnoszące się do doświadczenia wnioskodawcy/partnera, wskazano, iż 1 pkt przyznany zostanie jeśli: wykazano co najmniej jeden projekt przedsięwzięcie (...), którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów: -grupa docelowa; -zadania merytoryczne; -obszar realizacji. Czy w sytuacji gdy wnioskodawca wskaże dwa projekty, z których jeden będzie wpisywał się w jeden obszar (np. grupę docelową), a drugi projekt w inny obszar (np. zadania merytoryczne), to czy również zostanie przyznany 1 pkt?

Odp. Zgodnie z treścią przedmiotowego kryterium  1 pkt zostaje przyznawany w sytuacji, gdy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie (…) którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:
• grupa docelowa,
• zadania merytoryczne,
• obszar realizacji (terytorium).
Mając powyższe na uwadze, w sytuacji gdy wnioskodawca wskaże dwa projekty, z których jeden będzie wpisywał się w jeden obszar (np. grupę docelową), a drugi projekt w inny obszar (np. zadania merytoryczne) w przedmiotowym obszarze nie zostaną przyznane punkty.

4.  Czy wsparcie ma być realizowane na terenie powiatów o najwyższym bezrobociu, aktywności, czy może być w innym mieście zapewniającym dojazd środkami komunikacji publicznej z każdego innego miejsca w województwie?

Odp. Zgodnie z treścią kryterium specyficznego ukierunkowania projektu C.1. (kryterium fakultatywne – dodatkowo punktowane) ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. Oznacza to, iż grupę docelową objętą wsparciem powinny stanowić osoby  mające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub obszarów o wysokiej stopie bezrobocia.
Jednocześnie Wnioskodawca powinien zapewnić jak najlepszą dostępność proponowanych form wsparcia dla uczestników projektów.

GRUPA DOCELOWA

1. Czy osoby bierne zawodowo (będące w KRUS-ie) mogą brać udział w projekcie?

Odp. Tak, jednak należy mieć na uwadze, iż Jednorazowa Dotacja Inwestycyjna, która stanowi pomoc de minimis nie może być udzielona na pokrycie wydatków kwalifikowalnych związanych z utworzeniem działalności gospodarczej , która miałaby funkcjonować w wykluczonych sektorach, o których mowa w aktualnie obowiązujących przepisach prawa regulujących zasady udzielania pomocy de minimis.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

1.  Czy koszty pośrednie w projekcie mogą być rozliczane wg stawki ryczałtowej?

Odp. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (podrozdział 8.4) koszty pośrednie rozliczane są tylko w według stawki ryczałtowej. Wysokość stawki ryczałtowej uzależniona jest od wartości projektu. 

2. Czy koszty pośrednie liczymy od udzielonych dotacji i wsparcia pomostowego (tzn. od wszystkich kosztów poniesionych w projekcie)?

Odp. Tak. Koszty pośrednie rozliczane są stawkami ryczałtowymi jako procent wszystkich kosztów bezpośrednich odpowiedni dla danej wartości projektu.

3.  Czy w ramach projektu można zaplanować wynagrodzenie dla członków komisji rekrutacyjnej oraz koszt wynajmu Sali na posiedzenie? Członkami komisji będą osoby stanowiące zarówno personel zarządzający projektem(ocena formularzy poza godzinami pracy wynikającymi z zaangażowania w obsługę projektu) jak i personel merytoryczny? Osoby te zostałyby zatrudnione na umowę cywilnoprawną.

Odp. Nie ma przeciwwskazań, aby w ramach budżetu projektu zaplanować wydatki związane z wynagrodzeniami członków Komisji Rekrutacyjnej oraz wynajmem sali na posiedzenia Komisji. Należy jednak pamiętać, aby koszty te były ujęte w pierwszym zadaniu merytorycznym (nie należy wyodrębniać Zadania „Rekrutacja"). W odniesieniu do możliwości zaangażowania kadry zarządzającej (której wynagrodzenie będzie ujęte w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem) oraz personelu merytorycznego do pełnienia funkcji członków Komisji Rekrutacyjnej, należy zastosować analogiczne zasady, jak w przypadku ewentualnego zaangażowania personelu projektu  do wykonywania czynności w ramach oceny wniosków o udzielenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tym samym, pracownicy Beneficjenta biorący udział w realizacji projektu i otrzymujący już z tego tytułu wynagrodzenie, nie otrzymują dodatkowych środków w związku z udziałem w pracach Komisji (podwójne wynagradzanie). Jednocześnie, angażowanie personelu na podstawie umów cywilnoprawnych powinno odbywać się zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.16.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Ponadto, koszty związane z wynagrodzeniem członków Komisji Rekrutacyjnej oraz wynajmem sali na posiedzenia  Komisji nie powinny przekraczać stawek ujętych w Załączniku Nr 6 do Regulaminu konkursu.

4. Czy można zaplanować wynagrodzenie dla osób prowadzących kontrole w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej?

Odp.Nie ma takiej możliwości. Czynności związane z kontrolą w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej powinny być przeprowadzone w ramach zakresu czynności kadry zaangażowanej do realizacji projektu (kadry zarządzającej, której wynagrodzenie będzie ujęte w ramach kosztów pośrednich rozliczonych ryczałtem). 

5. Na podstawie których danych należy określić wysokość środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Czy ma to być Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  10  lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2014-r-,273,2.html czy jednak Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia  10  listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r. http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-trzecim-kwartale-2015-r-,271,10.html . Obecnie spotykałam się z różną interpretacją instytucji, dlatego zwracam się z prośbą o konkretne wskazanie na podstawie którego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  powinnam dokonać oceny?

Odp. Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są do maksymalnej kwoty  nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. Na potrzeby sporządzania budżetu projektu, należy  przyjąć stawkę stanowiącą 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia  aktualnego na dzień sporządzania wniosku. 

6. Czy Beneficjent powinien dokonać weryfikacji Faktur VAT towarów i usług zakupionych przez Uczestnika projektu?

Odp. Zgodnie z Podrozdziałem 4.2.2 „Rozliczenie dotacji" Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, rozliczenie środków następuje poprzez złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem oraz szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. 

Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację spełniania warunków, o których mowa poniżej. Tym samym beneficjent weryfikuje przede wszystkim: fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu oraz wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem (beneficjent nie weryfikuje poszczególnych dokumentów księgowych potwierdzających zakup przez uczestnika projektu towarów i
usług). 

7. Czy w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować zwrot kosztu na wizyty monitoringowe/kontrolne? 

Odp. Istnieje możliwość zaplanowania wydatków związanych ze zwrotem kosztów dojazdu w celu odbycia wizyt monitoringowych/kontrolnych (koszty te  powinny być ujęte w ramach zadania dot. udzielenia środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej). 

8. Czy w ramach projektu można zaplanować w ramach kosztów bezpośrednich wynagrodzenie dla osoby weryfikującej rozliczenie wsparcia finansowego oraz pomostowego?

Odp. Nie ma takiej możliwości. Rozliczenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie dotacji powinno być jednym z obowiązków kadry zarządzającej projektem, której wynagrodzenie jest ujmowane w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. Natomiast, finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w systemie zaliczkowym. Tym samym, uczestnik projektu nie może być zobligowany do przedstawiania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego.  W związku z powyższym, nie ma konieczności weryfikowania rozliczenia środków otrzymanych w ramach wsparcia pomostowego.

9. Czy w kosztach bezpośrednich na pewno można wliczyć koszt komisji rekrutacyjnej i doradcy zawodowego (jest to w katalogu stawek)

Odp. W ramach kosztów bezpośrednich (jako część zadania merytorycznego) możliwe jest ujęcie wydatków związanych z wynagrodzeniami osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie rekrutacji uczestników (członkowie Komisji Rekrutacyjnej, w tym np. doradca zawodowy), rozumianej jako wybór grupy docelowej projektu spośród osób zgłaszających chęć przystąpienia  do projektu. Jednocześnie, należy pamiętać, że wysokość wynagrodzeń nie może przekraczać stawek przedstawionych w Taryfikatorze towarów i usług (Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu).

10. Czy na etapie monitorowania działalności można w kosztach bezpośrednich ująć tylko przejazdy, czy również wynagrodzenie osoby wykonującej monitoring.

Odp. Istnieje możliwość zaplanowania wydatków związanych ze zwrotem kosztów dojazdu w celu odbycia wizyt monitoringowych/kontrolnych (koszty te powinny być ujęte w ramach zadania dot. udzielenia środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Natomiast, czynności związane z kontrolą w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej powinny być przeprowadzone w ramach zakresu obowiązków kadry zaangażowanej do realizacji projektu (kadry zarządzającej, której wynagrodzenie będzie ujęte w ramach kosztów pośrednich rozliczonych ryczałtem). 

11. Czy w ramach przedmiotowego projektu kwalifikowane są stypendia szkoleniowe dla uczestników (szkolenia przed udzieleniem dotacji).

Odp. Co do zasady, w projektach realizowanych w ramach Działania 5.7, z uwagi na charakter wsparcia i cele konkursu, nie przewiduje się wystąpienia kosztu związanego z wypłatą stypendium szkoleniowego dla uczestników projektu. Wyjątkiem są projekty, które będą realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy, które są zobligowane do udzielenia wsparcia zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia. W takich projektach można zaplanować i kwalifikować koszt stypendiów szkoleniowych. 

WKŁAD WŁASNY

1. Czy jeśli Partner jest odpowiedzialny za zadanie Rekrutacji to oznacza to, że nie może wnieść wkładu finansowego/rzeczowego do tego zadania poprzez oddelegowanie swojego pracownika do tego zadania? W załączniku nr 10 do dokumentacji projektowej jest poniższy zapis i proszę o potwierdzenie, że zapis ten  nie wyklucza  wnoszenie wkładu przez Partnera do zadań realizowanych przez tego Partnera.

Odp. Cytowany zapis  dotyczy współpracy podmiotów uczestniczących w realizacji projektu (niekoniecznie będących formalnie Liderem lub Partnerem w projekcie) oraz jej możliwych form, w zależności od stopnia zaangażowania danej instytucji oraz etapu realizacji konkretnego przedsięwzięcia. W dalszej części dokumentu wskazano, iż za partnerstwo uważana będzie tylko taka współpraca podmiotów, która spełnia definicję partnerstwa, czyli zaangażowanie we wspólną realizację projektu co najmniej dwóch samodzielnych, niezależnych podmiotów, wymienionych we wniosku o dofinansowanie projektu, których udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny.  Przy czym wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich,  organizacyjnych, technicznych lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań. W związku z powyższym, zapis Załącznika nr 10, na który się powołano nie wyklucza możliwości wnoszenia wkładu finansowego/rzeczowego przez Partnera do zadań przez niego realizowanych.
Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, rekrutacja nie stanowi odrębnego zadania merytorycznego. Może ona natomiast stanowić element innego zadania merytorycznego (danej formy wsparcia) i wówczas jest wykazywana jako część tego zadania.  

2. Czy minimalny wkład własny beneficjenta wynoszący 10% wartości projektu pomniejsza się o wartość wypłaconych wsparć pomostowych uczestnikom projektu?

Odp. Minimalny wkład własny jaki jest zobowiązany wnieść Beneficjent, to 10% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe wypłacane uczestnikom projektu nie pomniejsza wartości projektu w celu wyliczenia wkładu własnego.

3.  Czy wkład własny finansowy wniesiony do projektu mogą stanowić kategorie wydatków  zaliczanych do kosztów pośrednich?

Odp. Tak, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowlaności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS  na lata 2014-2020 wkład finansowy może być wnoszony w ramach  kosztów pośrednich. 

4. Jak rozliczany będzie wkład własny wniesiony do projektu  w postaci  kosztów pośrednich rozliczanych wg stawki ryczałtowej?

Odp. Stawka ryczałtowa kosztów pośrednich jest wskazana w umowie o dofinansowanie. Rozliczając projekt we wniosku o płatność będą Państwo wskazywać obowiązujący limit kosztów pośrednich, poprzez wskazanie  w odpowiednich polach kategorie wydatku i obowiązujący limit. Generator automatycznie wyliczy odpowiednią wartość kosztów pośrednich (zgodnie ze wskazanym limitem), która będzie stanowić wartość kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent będzie musiał wskazać jaka część kosztów pośrednich w danym wniosku będzie objęta dofinansowaniem.  Różnica pomiędzy powyższymi wartościami stanowić będzie wkład własny Beneficjenta. 

5. Czy wsparcie pomostowe liczone jest do poziomu wniesienia wkładu własnego (tzn. czy od wsparcia pomostowego liczymy wysokość wkładu własnego?)

Odp. Nie. Zgodnie z Regulaminem konkursu minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 10% wartości projektu pomniejszonej tylko o wartość dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

6. Czy należy dokumentować wkład własny wniesiony do projektu w postaci kosztów pośrednich? Czy Instytucja Pośrednicząca będzie wymagała podczas kontroli okazania dokumentów dot. tych wydatków? Czy jedynym dokumentem dot. rozliczenia wkładu własnego będzie wniosek o płatność? 

Odp. Zgodnie z treścią Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014 – 2020, sekcji 6.6.2. pkt. 3 lit. c. weryfikacja wydatków zadeklarowanych według metod uproszczonych dokonywana jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki, przy czym w przypadku stawek ryczałtowych – weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej, wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek ryczałtowych. W związku z powyższym, podczas kontroli projektu nie będzie wymagane okazywanie dokumentów źródłowych potwierdzających poniesienie wydatków w ramach kosztów pośrednich stanowiących wkład własny w projekcie.  

7. Mam pytanie dotyczące wkładu własnego. Jesteśmy podmiotem prowadzącym inkubator. W ramach inkubatora wynajmujemy podmiotom zewnętrznym sale po ustalonych stawkach. Budynek inkubatora jednak nie jest nasz (płacimy opłatę do gminy w związku z prowadzeniem inkubatora). Pytanie brzmi: Planujemy realizować szkolenia i doradztwo w ramach projektu w salach inkubatora. Czy koszt udostępnienia sal po stawkach wynajmu możemy uwzględnić jako wkład własny?(no bo te sale w tym samym czasie moglibyśmy wynając innym podmiotom i mieć z tego zysk).

Odp. Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. udostępnionych lub użyczonych budynków, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia na potrzeby projektu. Budynki, w takim przypadku, nie muszą być własnością beneficjenta czy partnera. Mogą być np. udostępnione przez inne podmioty np. gminę. Należy jednak pamiętać, iż wkład związany z udostępnianiem pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia – jest kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej kosztom utrzymania danej infrastruktury lub jej wynajmu. Koszt najmu można uwzględnić w ramach niepieniężnego wkładu własnego w przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą m.in. na wyjmie sal dydaktycznych i posiada np. uchwałę gdzie wskazano stawki jakie może pobierać za ich wynajem. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że stawki jakie zamierza Wnioskodawca kwalifikować w ramach projektu nie mogą przekraczać stawek określonych przez IZ w Taryfikatorze. Jeżeli takiej działalności standardowo nie prowadzi, a w ramach wkładu własnego zamierza wykazać salę której na co dzień nie wynajmuje innym podmiotom to kwalifikowalne będą jedynie koszty utrzymania danej infrastruktury. Ponadto, jeżeli przedmiotowe sale są wyposażone  w sprzęt zakupiony ze środków EFS w perspektywie finansowej 2007- 2013 to niema możliwości wykazania go budżecie projektu (niemniej jednak – można go wykazać jako potencjał techniczny nie podlegający wycenie).

8. Czy  wkładem własnym może być m.in. wynagrodzenie pracowników Partnera zaangażowanych do projektu, jednak wynagradzanych ze środków  finansowych Partnera?

Odp. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 18 do Regulaminu konkursu „Zasady finansowania projektów EFS w ramach  RPO WP 2014-2020", Beneficjent/Partner ma możliwość wniesienia wkładu własnego także w postaci pieniężnej, m.in. w formie wynagrodzeń kadry merytorycznej zaangażowanej w realizację projektu, która nie jest finansowana ze środków projektu. W takim przypadku należy wykazać szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu (etat / liczba godzin) niezbędny do realizacji zadania/zadań; ponadto do rozliczania kwalifikowalności wynagrodzenia takiej osoby stosuje się zapisy wytycznych kwalifikowalności w zakresie personelu projektu.
 Jeżeli natomiast Wnioskodawca planuje jako wkład własny (lub jego część) wnieść wynagrodzenie osoby pełniącej w projekcie funkcję w ramach kadry zarządzającej lub jest to pracownik administracyjny, to powinien je uwzględnić w ramach kosztów pośrednich. W takiej sytuacji Wnioskodawca w Załączniku nr 1, w sekcji dotyczącej wkładu własnego pod budżetem szczegółowym wskaże, ze koszty pośrednie (lub ich odpowiednia część) stanowią wkład własny. 

PERSONEL PROJEKTU/KADRA ZARZĄDZAJĄCA

1. W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa zwracam sie z pytaniem czy koordynatorem projektu w ramach działania 5.7 może być pracownik gminy sporządzający wniosek o dofinansowanie i czy może otrzymywać z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia, bądź na jakich innych zasadach może być wynagradzany z tego tytułu (jeśli może)?

Odp. Nie ma przeciwskazań, aby koordynatorem projektu realizowanego w ramach Działania 5.7 był pracownik gminy sporządzający wniosek o dofinansowanie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koszty związane z zaangażowaniem koordynatora projektu należą do katalogu kosztów administracyjnych obsługi projektu stanowiących koszty pośrednie. Należy nadmienić, iż do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania podrozdział 6.16 Wytycznych, za wyjątkiem pkt 7.  W związku z powyższym, sposób zatrudnienia personelu projektu w ramach kosztów pośrednich leży w gestii Beneficjenta. Jednocześnie należy pamiętać, że przedmiotowe wydatki należy ponosić zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy oraz z Kodeksem cywilnym.  

2. Czy można zaplanować doradztwo prawnika, który będzie dostępny dla uczestników w czasie okresu trwania wsparcia szkoleniowo-doradczego podstawowego poprzez zatrudnienie go na ½ etatu?

Odp. W ramach projektu wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej(jako wsparcie uzupełniające do wsparcia finansowego, zwane dalej wsparciem doradczo - szkoleniowym), może obejmować m.in. pomoc prawną. Jednakże, w związku z faktem iż w ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego będzie prowadzone szkolenie z zakresu tzw. „ABC Przedsiębiorczości" (podczas szkolenia powinny być poruszone m. in. kwestie związane z rejestracją firmy), jak również indywidualne i grupowe doradztwo (np. z zakresu sporządzania biznesplanu), należałoby przeanalizować zasadność zaangażowania prawnika w wymiarze pół etatu na podstawie umowy o pracę. W opinii IZ, wskazane jest zaplanowanie we wniosku o dofinansowanie określonej liczby godzin porad prawnych dla każdego uczestnika projektu. W takiej sytuacji, zasadne byłoby zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za udzielanie porad prawnych na podstawie umowy cywilnoprawnej, na określoną ilość godzin. Wiele także zależeć będzie od planowanej wielkości grupy docelowej, a co za tym idzie, ogólnej ilości godzin porad prawnych jakie będą musiały zostać udzielone uczestnikom projektu. W przypadku bardzo dużej grupy docelowej, bardziej zasadnym kosztowo rozwiązaniem, może okazać się zatrudnienie danego specjalisty na określoną część etatu niż zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną. 

WSKAŹNIKI 

1. Czy w ramach projektu można stworzyć własne wskaźniki rezultatu i projektu? Czy należy ograniczyć się tylko do wskaźników ujętych na liście rozwijalnej?

Odp. Zgodnie z założeniami regulaminu konkursu dla Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa w przedmiotowym konkursie, z uwagi na jego założenia merytoryczne, w tym obowiązujące kryteria wyboru projektów, wnioskodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu jedynie wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego wymienionych w ramach pkt. 2.7 Monitorowanie postępu rzeczowego w projekcie, tj. wskaźnika produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie oraz wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Wnioskodawca, określając ww. obligatoryjne wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego oraz ich wartości docelowe we wniosku o dofinansowanie projektu, musi mieć na uwadze ich definicje i sposób pomiaru, zawarte w Zasadach pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z EFS w ramach RPO WP 2014 – 2020, stanowiących załącznik nr 19 do regulaminu. 
Należy również pamiętać o wskaźniku rezultatu długoterminowego Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego  uwzględnianego przy opisie trwałości rezultatu projektów, ocenianych na poziomie oceny strategicznej I stopnia.
Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wskaźników horyzontalnych odnoszących się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach, w przypadku realizacji w projekcie wsparcia adekwatnego do ich zakresu wskazanego w ramach pkt. 2.7 Monitorowanie postępu rzeczowego w projekcie regulaminu konkursu dla Działania 5.7.

2. Czy wnioskodawca musi założyć  w projekcie realizację jednego ze wskaźników horyzontalnych? 

Odp. Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany do określenia wskaźników horyzontalnych odnoszących się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach, w przypadku realizacji w projekcie wsparcia adekwatnego do ich zakresu. Dla każdego wybranego wskaźnika horyzontalnego należy określić jego wartość docelową. Wartość docelowa wskaźnika horyzontalnego powinna odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie i wskazywać wartość zmiany, jaką wnioskodawca chce osiągnąć dzięki realizacji projektu. W przypadku braku realizacji ww. wskaźników wnioskodawca określa dla nich wartość „0".
Podsumowując: we wniosku o dofinansowanie należy ująć wszystkie, określone w Regulaminie konkursu, wskaźniki horyzontalne. Jednakże, w przypadku gdy wniosek nie realizuje żadnego z nich należy przypisać im wartość „0".

3. Czy wnioskodawca w ramach realizacji wskaźnika długoterminowego musi podać l. utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia?

Odp, Wnioskodawca w sekcji E.3.4 Opis trwałości rezultatów projektu jest zobligowany opisać wpływ projektu na realizację celu szczegółowego dla Działania i wskaźnika rezultatu długoterminowego. Tzn., zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie powinien wskazać, na czym konkretnie polega/w czym się przejawia wpływ i wkład projektu w osiągniecie celu/rezultatu długoterminowego, w szczególności poprzez odniesienie do wskazanego we wniosku zakresu/specyfiki wsparcia oraz przyjętych wartości docelowych wskaźników produktu/rezultatu bezpośredniego. Opis w tym zakresie powinien odwoływać się m.in. do kwestii jakości merytorycznej planowanego wsparcia oraz wielkości i kategorii grupy docelowej i ich związku z danym celem/rezultatem długoterminowym.
Zatem w treści wniosku nie ma obowiązku określenia konkretnej liczby utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia.
Wskaźniki rezultatu długoterminowego monitorowane są przez IZ RPO WP 2014 – 2020 na potrzeby ewaluacji. 

ZADANIA

1. Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia pomostowego i czy jest określony cel na co te wsparcie musi być przeznaczone?

Odp. Maksymalna wysokość wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie uczestnikowi projektu jest nie większa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacania wsparcia bezzwrotnego. Wsparcie pomostowe w postaci finansowej stanowi wraz z usługami doradczo-szkoleniowymi wsparcie uzupełniające do uzyskanej pomocy finansowej. Uczestnicy projektu mogą przeznaczyć pomoc finansową ze na  pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia pomostowego uczestnikom projektu regulują zapisy w pkt. 4 Standardów.

2. Czy w ramach projektu uczestnik może założyć dowolną działalność gospodarczą wskazaną poniżej
• indywidualna działalność gospodarcza
• spółka cywilna
• spółka jawna
• spółka partnerska
• spółka komandytowa
• spółka akcyjna
• spółka komandytowo-akcyjna
• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Odp. W ramach Działania 5.7 RPO WP, uczestnicy projektu mogą otrzymać środki finansowe na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz ewentualnie na rozpoczęcie działalności w formie spółki cywilnej. 

3.  Jakie wydatki może ująć uczestnik projektu otrzymujący wsparcie pomostowego przedłużonego w ramach projektu?

Odp. Zgodnie z Rozdziałem 4.3 „Wsparcie pomostowe" Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, uczestnicy projektu uprawnieni są do przeznaczenia pomocy finansowej ze wsparcia pomostowego na  pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.
Powyższe dotyczy środków finansowych udzielonych w ramach podstawowego, jak i przedłużonego wsparcia pomostowego. Jednocześnie, należy pamiętać, iż uczestnik projektu nie może być zobligowany do przedstawiania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego.

4. Czy w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego na okres 6-12 m-cy należy założyć  w projekcie ponowną ocenę wniosków przez KOW czy wystarczy  aby weryfikacja dokumentów dokonana była przez personel projektu?

Odp. Zgodnie z Rozdziałem 4.3 „Wsparcie pomostowe" Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, w uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu istnieje możliwość przedłużenia udzielania wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej). Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego składanego do beneficjenta. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego składany jest przez uczestnika projektu do beneficjenta nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. 
Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny zostać ocenione ponownie przez KOW. Decyzja dotycząca jego składu należy do beneficjenta. Personel projektu może pełnić funkcje członka KOW z zastrzeżeniem, że pracownicy Beneficjenta biorący udział w realizacji projektu i otrzymujący już z tego tytułu wynagrodzenie, nie otrzymują dodatkowych środków w związku z udziałem w pracach Komisji (podwójne wynagradzanie). 
Przy zaplanowaniu oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe przez KOW, należy pamiętać, że wskazana w Taryfikatorze towarów i usług (Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu) stawka w wysokości 100,00 zł za komplet dokumentów dotyczy oceny wszystkich wniosków przedkładanych przez uczestników projektu, tj. wniosku o udzielenie dotacji, podstawowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego.  

5. Proszę o informację czy istnieją jakieś dodatkowe wytyczne do diagnozy, którą należy wykonać do konkursu 5.7 (chodzi o diagnozę uczestników projektu)

Odp. Zgodnie z Podrozdziałem 4.1 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, skierowane do uczestników projektu wsparcie szkoleniowo – doradcze obejmuje m. in. diagnozę potrzeb szkoleniowych. IZ RPO WP nie opracowała dodatkowych wytycznych, na podstawie których powinna być sporządzona diagnoza. Tym samym, możliwe jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestników projektu np. w formie Indywidualnego Planu Działania, zgodnie z §34a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

6. Ile razy w ciągu 12-miesiecy prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestników projektu Wnioskodawca powinien dokonać kontroli/monitoringu prowadzonej przez uczestnika działalności?

Odp. Zalecenia na temat liczby oraz częstotliwości wizyt kontrolnych/monitoringowych nie zostały określone przez IZ. Niemniej jednak (na podstawie doświadczenia IZ RPO WP), zaleca się maksymalnie 2 kontrole/wizyty monitoringowe w siedzibach przedsiębiorców w ciągu wymaganych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (np. jedna kontrola po wydatkowaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i druga kontrola tuż przed upływem 12 miesięcznego okresu prowadzenia firmy). 

7.  Czy działania związane z opracowaniem dokumentacji i akceptacją ich przez IZ powinny rozpocząć się w momencie rozpoczęcia realizacji projektu, czy przed jego rozpoczęciem (czas trwania średnio 2 miesiące)? Tym samym czy ten czas 2 miesięcy jest również wliczany do okresu realizacji projektu w konkursie, który wynosi 18 miesięcy?

Odp. Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, regulaminy rekrutacji uczestników oraz przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wraz z załącznikami) opracowane przez beneficjenta powinny być podane do publicznej wiadomości, w tym przede wszystkim zamieszczone na stronie internetowej beneficjenta (jeżeli taką posiada), a także w jego siedzibie. Dokumenty te podlegają obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez IZ RPO WP przed podaniem ich do publicznej wiadomości. Mając na uwadze czas potrzebny IZ RPO WP na przeanalizowanie dokumentów, o których mowa powyżej, zaleca się, aby beneficjent przedkładał dokumenty do zatwierdzenia przez IZ RPO WP na co najmniej 30 dni roboczych przed dniem ogłoszenia dokumentów do publicznej wiadomości. Beneficjent ma obowiązek podania do publicznej wiadomości ww. dokumentów na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 

Działania  związane z opracowywaniem Regulaminów rekrutacji oraz przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wraz z załącznikami) wliczają się do okresu realizacji projektu. Jednakże, mając na uwadze terminową realizację projektu, zaleca się, aby dokumenty związane z udzielaniem wsparcia dla uczestników projektu były opracowywane przez Wnioskodawców już od momentu otrzymania informacji o rekomendowaniu wniosku do dofinansowania (wyjątkowo, w takiej sytuacji, przygotowywanie dokumentów odbędzie się przed rozpoczęciem realizacji projektu).   

8. Czy zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020 - rozmowa z doradcą zawodowym ma odbyć się w ramach rekrutacji uczestników projektu, czy też może odbyć się po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej uczestników projektu a przed pierwszą formą wsparcia (str. 8 - rozmowa określona jest jako obowiązkowy element rekrutacji, str. 16 - rozmowa określona jest jako element wsparcia szkoleniowo-doradczego)?

Odp. Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem 2.4 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja umiejętności, sytuacji zawodowej oraz predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Należy mieć na uwadze, że osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna wykazywać się m.in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność. 
Ponadto, jednym z elementów wsparcia szkoleniowo – doradczego powinna być diagnoza potrzeb szkoleniowych opracowana przed rozpoczęciem szkoleń i doradztwa. W tym celu, może ponownie zostać zaangażowany doradca zawodowy, który np. w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania przeprowadzi proces identyfikacji i diagnozy potrzeb danego uczestnika projektu. 

9. Czy planując opis zadań we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć konkretny podział ze wskazaniem m.in. kryteriów pkt. oceny formularza rekrutacyjnego czy min. liczby pkt kwalifikujących Kandydata do udziału w projekcie? Czy jednak wszelka punktacja musi zostań poddana do wglądu IZ podczas weryfikacji dokumentów i nie należy jej wskazywać we wniosku?

Odp. W opisie rekrutacji uczestników zasadne jest wskazanie kryteriów rekrutacji, jakie będą brane pod uwagę na etapie oceny formularza rekrutacyjnego (mogą to być kryteria związane z krótkim opisem planowanej działalności gospodarczej: sektor, branża, posiadane zasoby w tym kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, planowany koszt inwestycji).  Możliwe jest także przypisanie im wag punktowych (na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie nie jest to wymagane, natomiast podanie tych danych będzie konieczne w momencie opracowywania Regulaminu rekrutacji). Jednakże, w treści wniosku należałoby zaznaczyć, że nie będzie możliwe przyjęcie do projektu osoby, której formularz rekrutacyjny uzyskał mniej  niż 60% punktów ogółem (bez uwzględnienia punktów za przynależność do grup preferowanych), o czym jest mowa w  Standardach realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020. 

10. Czy na etapie oceny formularzy rekrutacyjnych i obligatoryjnej ocenie doradcy zawodowego należy zaplanować odwołania? Czy jednak jest to zależne od samego wnioskodawcy?

Odp. Zgodnie z Podrozdziałem 3.1 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, Beneficjent  będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia do IZ RPO WP celem zatwierdzenia regulaminu rekrutacji uczestników projektu, który powinien zawierać m. in. procedurę odwoławczą na każdym etapie rekrutacji uczestników do projektu. W związku z powyższym, we wniosku o dofinansowanie, należy zaplanować możliwość wniesienia odwołań przez potencjalnych uczestników projektu. 

11. Czy ocena doradcy zawodowego powinna mieć przełożenie na punkty przyznawane Kandydatom? 

Odp. Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja umiejętności, sytuacji zawodowej oraz predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja, czy rozmową z doradcą będzie odrębnym etapem rekrutacji uczestników czy będzie przeprowadzana np. w ramach oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego, należy każdorazowo do Wnioskodawcy. Natomiast, zasadne jest aby rozmowa z doradcą zawodowym podlegała ocenie punktowej, co pozwoli na sporządzenie listy rankingowej uczestników do projektu, a tym samym uszeregowanie ich wg liczby zdobytych punktów.

12. W przypadku pomostowego wsparcia podstawowego i przedłużonego (finansowego) – czy istnieje konieczność rozliczania uczestników z poszczególnych pozycji kosztowych wskazanych przez nich we wniosku o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, czy też z wydatkowania kwoty przyznanego wsparcia jako całości tzn. przykładowo uczestnik zawnioskuje o 500 zł na ZUS, 400 zł na materiały biurowe i 600 zł na działania promocyjne, ogółem 1600 zł; okazuje się że wydał 1600 zł, jednak 500 zł na materiały biurowe i 500 zł na promocję – czy w tej sytuacji

a) 100 zł należy uznać za poniesione niezgodnie z wnioskiem i potraktować jako niekwalifikowalne, podlegające zwrotowi

b) Uczestnik przed poniesieniem większego wydatku na materiały biurowe powinien w tym zakresie złożyć wniosek o zmianę, a po akceptacji zasadności zmiany wydatek w pełni można zaakceptować

c) Bez konieczności wnioskowania o jakiekolwiek zmiany uczestnik może swobodnie dysponować kwotą 1600 zł – pod warunkiem, że spożytkuje ją jedynie na ZUS, materiały biurowe i promocję, ale bez znaczenia na proporcję między tymi kwotami We wniosku o wsparcie pomostowe uczestnik powinien wskazać sumaryczną kwotę wnioskowaną oraz rodzajowe pozycje (np. ZUS, materiały, promocja), ale nie musi podawać na którą pozycję jaką kwotę planuje wydać, co automatycznie upraszcza etap rozliczenia.

Odp. Zgodnie z Podrozdziałem 4.3 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w systemie zaliczkowym. Tym samym, uczestnik projektu nie może być zobligowany do przedstawiania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego.  W związku z powyższym, nie ma konieczności weryfikowania rozliczenia środków otrzymanych w ramach wsparcia pomostowego.

13. W zakresie utworzenia rezerwy środków na procedurę odwoławczą w ocenie biznesplanów:
Przykładowo 
- grupa liczy 15 osób, wszystkie osoby złożyły wnioski, pozytywnie oceniono 13 (spełniło minimum punktowe), 11 zakwalifikowano do dofinansowania ze względu na limit środków 
- w procedurze odwoławczej mają prawo wziąć udział 4 osoby (2 które nie spełniły minimum punktowego i 2 które były na końcu listy rankingowej)
- w wyniku procedury odwoławczej przykładowo wystąpi sytuacja, że odwołają się wszystkie osoby, a 2 w ramach dostępnych środków zostaną zakwalifikowane do otrzymania dotacji 
- tym samym przyznanych dotacji będzie 11 + 2 z procedury odwoławczej (w budżecie określamy to jako planowanych 11 wsparć + 20% rezerwy)
- natomiast jak wskazać sytuację w pozycji dot. podstawowego wsparcia pomostowego:
a) czy należy zagwarantować wsparcie tylko dla 11 osób (tych które zostały zakwalifikowane bezpośrednio z listy, przed procedurą odwoławczą)
b) czy należy zagwarantować wsparcie tylko dla 11 osób, ale wybrać je wg ustalonych kryteriów spośród wszystkich ostatecznie zakwalifikowanych do dotacji 13 osób
c) czy należy ująć analogicznie do dotacji, że będzie to 11 wsparć pomostowych + 20% na odwołania, tak by móc objąć wsparciem podstawowym wszystkie osoby, gdy spełnią warunki dostępu do tego wsparcia 

Odp. Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia rezerwy na odwołania w wysokości 20% środków przeznaczonych na udzielnie dotacji na poczet pozytywnie rozpatrzonych odwołań (rezerwę należy ująć we wniosku o dofinansowanie w ramach puli środków przeznaczonych na udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a nie w ramach odrębnej pozycji budżetowej). 
W związku z powyższym, procedura udzielania środków finansowych z zastosowaniem „rezerwy", powinna wyglądać następująco:
- grupa docelowa to 15 osób (osoby te zostaną objęte wsparciem szkoleniowo – doradczym przed rozpoczęciem działalności gospodarczej);
- na etapie sporządzania projektu, Wnioskodawca powinien zaplanować wypłatę środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej mniejszej grupie osób (gradacja grupy docelowej), 
z jednoczesnym uwzględnieniem 20% rezerwy na odwołania. Planuje się, że dotacja inwestycyjna będzie przewidziana dla max 13 osób (już po zakończeniu procedury odwoławczej) – w takiej sytuacji, po zakończeniu oceny biznesplanów przez KOW zostaje opublikowana wstępna lista rankingowa – 10 pierwszych osób już na tym etapie ma zagwarantowaną dotację, osoby z miejsc 11-13 oczekują na zakończenie procedury odwoławczej. W momencie zakończenia oceny wniosków w wyniku przedłożonych odwołań (lub gdy nie wpłynie żadne odwołanie), zostaje opublikowana ostateczna lista rankingowa, a środki finansowe zostają przydzielone również osobom z miejsc 11-13. 
Ocena wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego powinna przebiegać równolegle z oceną wniosków dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tym samym, po zakończeniu procedury odwoławczej, 13 osób, które otrzymało jednorazową dotację inwestycyjną, otrzymuje również wsparcie pomostowe podstawowe.  

14. Czy konieczne jest zastosowanie gradacji dla liczby osób, które otrzymają wsparcie pomostowe podstawowe względem liczby udzielonych dotacji?

Odp. Zgodnie z Podrozdziałem 2.1 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, w momencie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu, należy zwrócić uwagę na zachowanie gradacji grupy docelowej. Oznacza to, iż wsparcie poprzedzające rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj. doradczo - szkoleniowe, powinno obejmować wszystkich uczestników projektu, natomiast środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe powinny zostać przyznane mniejszej liczbie osób (np. o 20%).  Jednocześnie, przedłużone wsparcie pomostowe powinno zostać udzielone mniejszej  liczbie osób w stosunku do uczestników projektu, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną i podstawowe wsparcie pomostowe. W związku z powyższym, podstawowe wsparcie pomostowe powinno zostać udzielone wszystkim uczestnikom projektu, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

15. Wsparcie pomostowe może być przyznawane w postaci finansowej, wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę brutto czy netto?

Odp. Wsparcie pomostowe przyznawane jest w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacania wsparcia bezzwrotnego. Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto określana jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów, tym samym taką kwotę należy wziąć pod uwagę w momencie przyznawania wsparcia pomostowego finansowego.

16. Czy wsparcie pomostowe w postaci finansowej  może być przyznawane uczestnikom projektu w różnych wysokościach? Np. większa kwota wsparcia pomostowego dla osób, które planują zatrudnienie?

Odp. Istnieje możliwość przyznania wsparcia pomostowego dla uczestników projektu w różnych wysokościach, z zastrzeżeniem iż wysokość wsparcia pomostowego w postaci  pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie nie może przekroczyć  równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacania wsparcia bezzwrotnego.  Beneficjent może zaplanować wsparcie pomostowe w większej wysokości dla firm, które będą zatrudniać dodatkowych pracowników. Nie należy jednak formułować takiego kryterium wprost. Należy bowiem pamiętać, iż wysokość wsparcia pomostowego powinna być uzależniona od indywidualnych potrzeb uczestników projektu przedstawionych w treści wniosku o przyznanie tej formy wsparcia. Co za tym idzie, fakt zatrudnienia w danej firmie dodatkowego pracownika będzie mógł skutkować przyznaniem tej firmie finansowego wsparcia pomostowego w wyższej wysokości. Odpowiedni zapis wskazujący, iż KOW będzie miał prawo do indywidualnego ustalania wysokości wsparcia w odniesieniu do sytuacji poszczególnych firm, powinien zostać uwzględniony w Regulaminie przyznawania środków.  Ponadto należy pamiętać, iż pomoc finansowa w ramach wsparcia pomostowego powinna być przeznaczona na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

17. Czy w  Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu możemy założyć sobie dodatkowe kryteria oceny uczestników projektu, którym  na etapie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego przyznamy dodatkowe punkty np. za: 
- stworzenie przez uczestnika projektu dodatkowego miejsca pracy w nowoutworzonym mikroprzedsiębiorstwie.

Odp. Zgodnie z Podrozdziałem 3.1 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, Beneficjent zobowiązany będzie do sporządzenia regulaminu rekrutacji uczestników projektu, który powinien zawierać m. in. kryteria ocen formularzy zgłoszeniowych opracowanych przez uczestników projektu (elementy, które powinny być brane pod uwagę w trakcie przeprowadzonej oceny) czy też metodologię przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Mając na uwadze powyższe, o ile wynika to ze specyfiki danego projektu, możliwe jest założenie przyznania dodatkowych punktów na etapie oceny formularza rekrutacyjnego, w przypadku uczestników projektu, którzy zobowiążą się do utworzenia dodatkowego miejsca pracy w swoim przedsiębiorstwie. Zasadne jest, aby spełnienie powyższego kryterium nie było obligatoryjne w stosunku do wszystkich uczestników projektu, a tym samym podlegało weryfikacji jedynie jako kryterium premiujące.  

18. Czy IOK ma jakieś oczekiwania lub rekomendacje dot. przypisywania do każdego z zadań lub każdej formy wsparcia co najmniej po jednym ze wskaźników rezultatu i produktu?

Odp. Monitoring postępu rzeczowego projektu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych odbywa się za pomocą wyboru przez projektodawcę adekwatnych dla realizowanego typu projektu wskaźników produktu i rezultatu. Stąd wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz produktu określane są na poziomie całego projektu, a nie w odniesieniu do zadań lub form wsparcia przewidzianych do realizacji. 

19. Czy we wniosku o dofinansowanie można założyć, iż finansowe wsparcie pomostowe będzie realizowane wyłącznie przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez uczestników projektu (co oznacza brak założenia przedłożonego wsparcia pomostowego)? Czy też IOK rekomenduje, aby we wniosku założona była wypłata finansowego wsparcia pomostowego przez kolejne 6 miesięcy (czyli w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez uczestników projektu)? Jeśli należy założyć przedłużone wsparcie pomostowe w postaci finansowej, to jaki odsetek uczestników powinien otrzymać takie wsparcie?

Odp. Decyzja co do ewentualnego nieuwzględnienia w projekcie przedłużonego wsparcia pomostowego, czy tez zaplanowania go tylko dla części uczestników projektu należy do Wnioskodawcy. Jednocześnie IOK zaleca zastosowanie gradacji podczas planowania ilości uczestników, którym przyznane zostanie przedłużone wsparcie pomostowe. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 istnieje możliwość przedłużenia udzielania wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika projektu.  Stopień gradacji należy zatem do decyzji Wnioskodawcy przy uwzględnieniu powyższej zależności. Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do zapewnienia jak najdłuższej trwałości nowopowstałych przedsiębiorstw, a ewentualne wsparcie pomostowe może być czynnikiem, który do jej zachowania znacznie się przyczyni. 

PARTNERSTWO

1. Partnerstwo w projekcie - czy określone zostały w dokumentacji kryteria wyboru Partnera?

Odp. Ogólne wymogi dotyczące partnerstw w projektach realizowanych w ramach niniejszego konkursy wskazano w Regulaminie konkursu, w części 3.1. Kryteria dotyczące partnerstwa w projekcie szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu „Katalog kryteriów obowiązujących w konkursie".  Natomiast zasady realizacji projektów partnerskich opisano w Załączniku nr 10.

2. Zwracamy się z zapytaniem, czy w Konkursie nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16 na realizacje projektów w ramach Działania 5.7, Wnioskodawca może występować jako Partner w innym projekcie składanym równocześnie w tym samym konkursie?

Odp. W ramach jednego konkursu Lider projektu może wystąpić w innym/ych wniosku/ach o dofinansowanie jako partner. Należy jednak pamiętać, aby zawiązane partnerstwo było uzasadnione. W przypadku tworzenia partnerstw istotne jest, aby przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu partnerskiego miało taki charakter, że jego wykonanie przekracza możliwości jednego podmiotu ze względu na jego ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, instytucjonalny czy brak doświadczenia). Nie będzie oceniane jako projekt partnerski przedsięwzięcie, które mogłoby być zrealizowane równie skutecznie i efektywnie bez udziału partnerów. Zaznaczyć należy również, że udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania, adekwatne do wartości merytorycznej projektu. Wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań. Należy mieć na uwadze, iż powyższe zapisy stanowią podstawę oceny potencjału zarówno Lidera jak i Partnera/-ów projektu.

3. Czy Partnerem w projekcie może być Spółdzielnia Socjalna?

Odp. Tak

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

1.  Czy doświadczenie wnioskodawcy - B.2. projekty EFS liczone są dla podmiotu, czy muszą być realizowane na terenie województwa pomorskiego? 

Odp.  Swoje doświadczenie w realizacji projektów wykazuje wnioskodawca lub jego partner. Podobieństwo innych projektów/przedsięwzięć (zrealizowanych przez wnioskodawcę lub partnera) do projektu ujętego w bieżącym wniosku o dofinansowanie można wykazać w odniesieniu do grupy docelowej, zakresu zadań merytorycznych lub geograficznego obszaru realizacji zadań.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkania informacyjne odbędą się w dwóch terminach:  29 stycznia 2016 r. oraz 09 lutego 2016 r.  

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 29 stycznia 2016

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 09 lutego 2016