Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Zakończony 15.03.2016

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 - konkurs nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-001/16 (poprzednio nr RPPM.02.02.01-IZ.00-22-001/16 zgodnie z Regulaminem konkursu).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów

Lista wniosków po weryfikacji wymogów formalnych

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia


Informujemy, iż w związku z dużą ilością wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020, ocena wykonalności zostaje wydłużona o 30 dni tj. do 13 września 2016 r.
 

Informujemy, iż w związku z dużą ilością wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020 oraz dużą liczbą wymaganych dodatkowych wyjaśnień do wniosków, ocena wykonalności zostaje wydłużona do 10 października 2016 r. Jednocześnie informujemy, że ocena strategiczna jest dokonywana równolegle z oceną wykonalności.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01 lutego 2016 roku do 15 marca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są określone w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1., zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. w SzOOP RPO WP, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 63 946 500 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin obowiązujący od dnia 04.02.2016

Uchwała z dnia 04.02.2016 w sprawie zmiany Regulaminu

Informujemy o rozbieżności w numeracji konkursu wskazanej w Regulaminie Konkursu tj. RPPM.02.02.01-IZ.00-22-001/16 i w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych tj. RPPM.02.02.01-IP.02-22-001/16. Powyższe wynika z kwestii technicznych i nie wpływa na prawidłowość złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.


Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 2.1 - Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ
(Jeśli po kliknięciu w link plik nie wyświetla się prawidłowo, należy go zapisać i otworzyć na swoim komputerze)

Harmonogram dokonywania wydatków
Harmonogram dokonywania wydatków - projekt partnerski

 

Wersja archiwalna:
Regulamin obowiązujący do dnia 03.02.2016
Załączniki do Regulaminu konkursu obowiązujące do dnia 03.02.2016

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze

Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w dziale „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów" oraz na stronach internetowych www.rpo.pomorskie.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. 58 32 33 106, 58 32 33 139, e-mail: gdańsk.pife@pomorskie.eu

Katarzyna Laskowska, tel. 58 32 33 228, e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl


W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Justyna Walendziak, tel. 58 32 33 227, e-mail: justyna.walendziak@arp.gda.pl

Zuzanna Witek, tel. 58 32 33 158, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl


W sprawach technicznych dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. 58 32 68 113, e-mail:  d.pysko@pomorskie.eu

Andrzej Wrona, tel. 58 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu

Miłosz Mociewicz, tel. 58 32 33 221, e-mail: milosz.mociewicz@arp.gda.pl
 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania