Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 4 czerwca 2020 r.)

Dokument

pdf 4.39 MB

Załączniki do SzOOP RPO WP są dostępne na końcu dokumentu. Wyjątek stanowią niżej wymienione załączniki, które ze względu na dużą objętość, znajdują się w osobnych plikach. Stanowią one integralną część SzOOP RPO WP.

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego (zmieniająca dotychczasową wersję SZOOP RPO WP)

Rejestr zmian