Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem kompendium wiedzy o Funduszach Europejskich, informacje o programach krajowych i regionalnych, zwłaszcza dotyczących nowej perspektywy finansowej 2021-2027, bezpłatnych spotkaniach informacyjnych i szkoleniach oraz działań prowadzonych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Pomorzu zachęcamy do zapisania się do naszego Newslettera – Biuletynu Unijnego UMWP.

 

Informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 175.
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych (IOD): iod@pomorskie.eu.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera – Biuletynu Unijnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. umową) i art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. interesu publicznego) w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zleciliśmy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia strony internetowej bądź do zakończenia wydawania Newslettera bądź do momentu rezygnacji przez Panią/Pana z subskrypcji poprzez przesłanie e-maila na adres: inforpo@pomorskie.eu o treści „Wypis z Newslettera – Biuletynu Unijnego UMWP".
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.

 

Jak się zapisać?

Aby zapisać się do naszego Newslettera – Biuletynu Unijnego wystarczy wysłać swoją zgodę na adres: inforpo@pomorskie.eu o treści:

 

ZGODA NA PRZESYŁANIE NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie, na podany przeze mnie adres e-mail, przez Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 Newslettera Biuletynu Unijnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa poprzez przesłanie e-maila na adres: inforpo@pomorskie.eu o treści „Wypis z Newslettera – Biuletynu Unijnego UMWP.

*do wyboru

 

W przypadku wątpliwości lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Referatu Informacji w Departamencie Programów Regionalnych, Panią Martyną Sawicką, e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 175.