Wykaz ekspertów prowadzony jest przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027 na postawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zawiera on listę osób, spośród których wyznaczani będą eksperci do udziału wykonywaniu zadań Instytucji Zarządzającej FEP 2021-2027 związanych z wyborem projektów do dofinansowania, wynikających z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji o dofinansowaniu projektu oraz związanych z procedurą odwoławczą.

Wykaz ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 15 czerwca 2023 roku.