W dniu 11 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego.

 

Sala obrad na której siedzą uczestnicy, osoby w prezydium. Jedna osoba prezentuje slajdy.
Fot. Marcin Twardokus

 

W posiedzeniu, w formie zdalnej, wzięły udział przedstawicielki Komisji Europejskiej – Pani Magdalena Horodyska (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) oraz Pani Dorota Korczyńska (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego).

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie podjął siedem uchwał dotyczących zatwierdzenia kolejnych zestawów kryteriów wyboru projektów, w ramach następujących działań FEP 2021-2027:

Podczas obrad Pan Marszałek Mieczysław Struk zaprezentował ponadto informację nt. wyboru operacji o znaczeniu strategicznym (tj. projektu dotyczącego zakupu wieloczłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich). Komitetowi przedstawiona została także informacja nt. wyników oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w FEP 2021- 2027.