Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian – załącznik nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonano modyfikacji zapisów części głównej SzOOP RPO WP i jego Załącznika nr 8.6 – Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP w zakresie dotyczącym 7 typu projektów w Poddziałaniu 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP oraz wprowadzono nowy Załącznik nr 8.8 opisujący założenia realizacji projektu grantowego „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych" w ramach tego Poddziałania.

Ponadto w związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący RPO WP w dniu 19 czerwca 2019 roku zmiany Kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych 5. Zatrudnienie i 6. Integracja RPO WP oraz zakończeniem procesu identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WP kolejnych projektów w ramach trybu pozakonkursowego, zaistniała konieczność aktualizacji treści załączników nr 8.3 i 8.5 do SzOOP RPO WP w powyższym zakresie.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Część główna

pdf 4.26 MB

Kryteria wyboru projektów

pdf 6.28 MB

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego

pdf 2.41 MB

Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP

pdf 1.35 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 364 KB

Rejestr zmian

pdf 872 KB