30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu dla Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Wybrano projekt, który ma na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) poprzez wsparcie świadczenia specjalistycznych usług doradczych na rzecz pomorskich przedsiębiorców.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych." Złożony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Przedmiotem projektu jest stworzenie regionalnego kompleksowego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla pomorskich mikro, małych i średnich firm. System wsparcia opracowany został tak, aby odpowiadał na potrzeby przedsiębiorców, zarówno tych którzy mają jasno zdefiniowane potrzeby doradcze jak i tych, którzy nie potrafią ich samodzielnie określić. Kluczową rolę będzie tu pełniła usługa preaudytu prowadzona przez konsultantów zatrudnionych w projekcie. Zachętą do skorzystania z systemu będzie możliwość uzyskania grantu w postaci 50% dofinansowania kosztu specjalistycznej usługi doradczej. Aby uatrakcyjnić pozyskiwanie tych środków i odpowiedzieć na popyt pomorskich MŚP, organizowany konkurs grantowy będzie realizowany w trybie ciągłym (tj. z ciągłym naborem wniosków). Elementem dopełniającym całość systemu będzie również kampania informacyjno - edukacyjna (skierowana do Instytucji Otoczenia Biznesu IOB jak i do pomorskich MŚP) opierająca się zarówno na przekazie medialnym jak i spotkaniach i warsztatach.

W ramach projektu przedsiębiorcy (z sektora MŚP) uzyskają bezzwrotne wsparcie z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym, zgodnie z zapotrzebowaniem danego przedsiębiorstwa.

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności 150 pomorskich MŚP do roku 2023 jako efekt utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie. Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez realizację celów szczegółowych projektu, tj.:

  1. Wzrost dostępności specjalistycznych usług doradczych do 2023 roku poprzez stworzenie internetowej bazy IOB. Rezultatem będzie powstanie 1 internetowej bazy IOB posiadającej wygodną i intuicyjną wyszukiwarkę specjalistycznych usług doradczych oraz poszczególnych IOB. W efekcie realizacji tych działań zwiększona zostanie dostępność specjalistycznych usług doradczych dla MŚP.
  2. Wzrost zainteresowania pomorskich MŚP specjalistycznymi usługami doradczymi poprzez przeprowadzenie do roku 2023 kampanii informacyjno - edukacyjnej zwiększającej świadomość korzyści płynących ze specjalistycznego doradztwa. W efekcie realizacji działań, przedsiębiorstwa będą bardziej zainteresowane korzystaniem ze specjalistycznych usług doradczych co przełoży się na wzrost ich potencjału i konkurencyjności. Doprowadzi to również do upowszechnienia podejścia strategicznego wśród pomorskich MŚP
  3. Wzrost konkurencyjności 270 pomorskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie i zastosowanie przez konsultantów narzędzia do przeprowadzania preaudytów.

W efekcie realizacji tych działań wzrośnie konkurencyjność pomorskich MŚP, które będą profesjonalnie przebadane pod kątem swoich potrzeb i problemów a co za tym idzie będą mogły prawidłowo określić, jaka specjalistyczna usługa doradcza jest im potrzebna do dalszego rozwoju.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 27 mln zł., a dofinansowanie unijne wyniesie ponad 16 mln. zł.

 

Kamila Sowa–Niecko