Bardzo dobre wiadomości przywędrowały prosto z Brukseli. Komisja Europejska zamknęła Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz dokonała płatności salda końcowego dla naszego Programu. Dzięki zaangażowaniu pomysłodawców projektów, beneficjentów, a także urzędników biorących udział w rozliczaniu projektów udało się wykorzystać alokację środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznaną przez Komisję Europejską na realizacje RPO WP 2007-2013 w 100%.

Wraz z informacją o dokonaniu płatności salda końcowego Komisja Europejska wskazała termin w jakim dokumenty będące podstawą rozliczania wydatków w Programie muszą być dostępne dla służb Komisji (w tym m.in. dla kontroli). W związku z powyższym na podstawie zapisów umów/ decyzji/ porozumień o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca wyznacza dzień 28 grudnia 2021 r. jako termin, do którego należy przechowywać dokumenty związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Natomiast w projektach objętych zasadami pomocy publicznej okres przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem wynosi co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy, tj. od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak termin ten nie może być krótszy niż do 28 grudnia 2021 r. Jeśli chodzi natomiast o rozliczenia podatku od towarów i usług to przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT, gdy uznano podatek VAT w projekcie za wydatek kwalifikowalny.

Jednocześnie informujemy, że wyżej wskazany termin zostanie przerwany w przypadku postępowania prawnego lub na uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.

Życzymy dalszych sukcesów w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów dofinansowanych ze środków funduszy europejskich!

Anna Lenczowska