We wtorek 1 października br. Marszałek województwa pomorskiego - Mieczysław Struk oraz  Burmistrz Gminy Czersk – Przemysław Biesek-Talewski podpisali dwie umowy na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego Gminy Czersk.

 

fot. UMWP

 

Całkowita wartość zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego to ponad 7,3 mln zł, z czego ponad 4,5 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020.

  1. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk
    Przedmiotem projektu realizowanego dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego jest m.in. wsparcie i zajęcia usprawniające dla osób niesamodzielnych w utworzonym Centrum "Reaktywacja", zapewnienie dziennej pomocy osobom niesamodzielnym,  rehabilitacja, podtrzymanie aktywności intelektualnej i społecznej. Dzięki projektowi wsparcie indywidualne i grupowe otrzymają opiekunowie osób niesamodzielnych. Ponadto, osoby niesamodzielne otrzymają pomoc w postaci dwóch mieszkań treningowych. Rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi otrzymają pomoc w Centrum Wsparcia Rodziny, a osoby z niepełnosprawnościami – usługi asystenckie. W ramach projektu utworzona zostanie Placówka  Wsparcia Dziennego dla dzieci. Projektem objętych zostanie 94 osoby z obszaru rewitalizowanego. Projekt będzie realizowany do lipca 2021 roku.
  2. Rewitalizacja części miasta Czersk
    Przedmiotem projektu realizowanego dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest rewitalizacja obszaru Jednostka F. Prace obejmują m.in.: utworzenie Centrum "Reaktywacja", w ramach którego powstanie placówka wsparcia dziennego w budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 7, remont ulic na odcinku ok. 0,42 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowę wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Dworcowej 8. Przeprowadzony zostanie również remont elementów wspólnych budynku komunalnego przy ul. Transportowców 1. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynków mieszkalnych, w tym komunalnych (2 podwórka), spółdzielni mieszkaniowej (4 podwórka) i wspólnoty mieszkaniowej (1 podwórko). Dodatkowo, w instrumencie elastyczności planuje się działania integrujące lokalną społeczność poprzez nasadzenie zieleni, stworzenie przydomowych ogródków i wykonanie murali. Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 47 ha zamieszkały przez ok.  1 985 osób. Zakończenie projektu planowane jest w maju 2021 roku.

Monika Grochulska