Powstająca w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju ustawa o rewitalizacji stworzy ramy prawne dla prowadzenia procesu rewitalizacji w Polsce, a także, poprzez zawarte w niej regulacje, zachęcać będzie lokalne samorządy do tego procesu. Projektowane zapisy uporządkują dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji. Powinna być ona dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Nie będzie jedynie remontem, modernizacją czy odbudową, a kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze zdegradowanym. Musi więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne, integrujące lokalną społeczność.

Ustawa o rewitalizacji jest jednym z filarów opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Narodowego Planu Rewitalizacji, stanowiącego krajowe ramy w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miastach i dzielnicach miast wymagających rewitalizacji, stanowiących zgodnie z Umową Partnerstwa jeden z najważniejszych obszarów strategicznej interwencji w okresie finansowym 2014-2020.

Projekt ustawy o rewitalizacji został przyjęty przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 23 lipca 2015 roku.

 

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku została Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 27 października 2015 roku i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym z 2015 roku poz. 1777.