Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT).

Wymiar terytorialny wsparcia UE oznacza specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych przyczyniające się do lepszego wykorzystania ich potencjałów. Finansowanie ukierunkowane będzie na projekty zdiagnozowane w ramach porozumień jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego, a następnie wynegocjowane z Instytucją Zarządzającą RPO WP 2014-2020, czyli Zarządem Województwa Pomorskiego. Tak realizowana identyfikacja inwestycji na obszarach miejskich ma na celu:

 • realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
 • partnerski model współpracy różnych jednostek administracyjnych i podmiotów na terenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF);
 • zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach Polityki Spójności.

Na obszarze województwa pomorskiego wyróżniamy dwa rodzaje tego typu partnerstw:

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – dotyczą Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 na mocy zawartego 14 września 2015 r. porozumienia z Województwem Pomorskim pełni Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot występujące jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT). Alokacja dla trzynastu poddziałań wyodrębnionych na potrzeby ZIT w RPO WP 2014-2020 wynosi 253,3 mln EUR i stanowi 13,8% wartości RPO WP 2014-2020. W ramach mechanizmu ZIT w województwie pomorskim ma zastosowanie wyłącznie tryb pozakonkursowy, zgodnie z przyjętym modelem realizacji, w którym całość interwencji przewidywanej w ramach ZIT powinna mieć wymiar strategiczny, wynikając ze Strategii ZIT i wprowadzając kompleksowe i spójne dla całego obszaru ZIT rozwiązania. Projekty realizowane w formule ZIT są w większości dużymi przedsięwzięciami strategicznymi ze znaczną liczbą partnerów oraz wysokim stopniem kompleksowości.

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) – dla pozostałych ośmiu Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: Słupska, Chojnic-Człuchowa, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny i Bytowa.

Projekty zdiagnozowane w ramach ZIT i ZPT mają, co do zasady, preferencyjny dostęp do środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020.

Projekty ZIT dotyczą:

 • rozwoju przedsiębiorczości,
 • przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu,
 • ochrony zdrowia,
 • rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
 • rozwoju transportu publicznego (m.in. istotnych dla mieszkańców węzłów integrujących różnego rodzaju środki transportu zbiorowego, np. tramwaj, autobus lub kolej, w drodze do pracy, szkoły lub poza miasto),
 • efektywności energetycznej.

Poddziałania i działanie RPO WP 2014-2020 realizowane w ramach mechanizmu ZIT:

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa

 • Poddziałanie 2.4.2. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie

 • Poddziałanie 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
 • Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
 • Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 6 Integracja

 • Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT
 • Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
 • Poddziałanie 6.3.1. Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 7 Zdrowie

 • Poddziałanie 7.1.1. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

 • Poddziałanie 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 9 Mobilność

 • Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT
 • Poddziałanie 9.2.1. Regionalna infrastruktura kolejowa – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 10 Energia

 • Działanie 10.1. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT

 

OBSZARY FUNKCJONALNE
 

Mapa przedstawiająca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) na obszarze województwa pomorskiego