Celem finansowania produktu Reporęczenie Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. dla Instytucji Finansowych jest docelowo wsparcie MŚP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.

Reporęczenie będzie obejmowało takie zobowiązania MŚP poręczane przez Instytucje Finansowe, jak:

  • kaucja najmu, czynszu lub dzierżawy
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • wadium
  • usunięcie wad i usterek
  • umowa kredytowa lub pożyczkowa
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
  • umowa leasingowa lub faktoringowa
  • inne (zaakceptowane przez PFR)

Wartość minimalna limitu instrumentu to 10 mln zł, a maksymalna nie może przekroczyć 50 mln zł. Reporęczenie stanowi nie więcej niż 50% wartości Jednostkowego Poręczenia.

Maksymalny okres obowiązywania Reporęczenia to:

  • 6 lat dla 4-letniego Okresu Budowy Portfela
  • 7 lat dla 3-letniego Okresu Budowy Portfela

Za udzielenie, udostępnienie i wykorzystanie Limitu Reporęczenia, Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. będzie pobierać opłatę roczną oraz opłatę za szkodowość.

Dane kontaktowe  oraz odesłanie do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się poniżej: 

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Straganiarska 24-27

80-837 Gdańsk

e-mail: if@pfr.pomorskie.eu

 tel.: 58 58 58 950

strona www TUTAJ