Kontakt do Punktów Informacyjnych

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Poniżej dostępne są dane teleadresowe Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w województwie pomorskim! Jest też możliwość zadania pytania poprzez formularz kontaktowy.

 

Uprzejmie informujemy, że informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety na temat usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Augustyńskiego 1

80-819 Gdańsk

Telefony do konsultantów:

58 326 81 47

58 326 81 52

58 326 81 48

 

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

e-mail: pife.gdansk@pomorskie.eu

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: m.sawicka@pomorskie.eu, tel. (58) 32 68 175.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 62 518.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Punku Informacyjnego Funduszy Europejskich, w tym udzielania dedykowanych informacji, wyjaśnień oraz obsługi korespondencji mailowej, pisemnej, telefonicznej, konsultacji bezpośrednich; realizacji usługi Newslettera dotyczącej Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. interesu publicznego) w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  4. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zlecimy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji tj. 10 lat lub przez okres prowadzenia strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie powyższych usług. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych usług.

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku

Olivia Business Centre, bud. Olivia Six
al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
tel. 58 32 33 106, 58 32 33 158
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl
czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku

Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl
czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00

Godziny pracy punktu:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

poniedziałek: 8.00 - 18.00

wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Telefony do konsultantów:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

58 326 81 47

58 326 81 52

58 326 81 48