Działania w tematyce rewitalizacji stanowią wyjątkowo istotny obszar zainteresowań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR), stąd też poszczególne województwa w Polsce zostały zaproszone do wspólnej realizacji działań wspierających gminy w przygotowaniu programów rewitalizacji. Dotacja udzielana przez MIiR na ten cel, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.  Całe zadanie będzie finansowane przy 10% wsparciu środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego i gmin realizujących projekt. Okres trwania Zadania został przewidziany od października 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

W dniu 24 września 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji zadania dotyczącego przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji w gminach miejskich lub miejsko-wiejskich z obszaru województwa pomorskiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Realizacja zadania odbywać się będzie w oparciu o umowę na przekazanie dotacji celowej zawartą pomiędzy Województwem Pomorskim a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.