Przeczytaj sprawozdania z realizacji RPO WP 2014-2020
Przeczytaj raporty, opracowania i analizy bezpośrednio lub pośrednio dotyczące RPO WP 2014-2020
Zapoznaj się z wynikami badań ewaluacyjnych