Pożyczka Nieruchomość dla biznesu to produkt adresowany do mikro i małych przedsiębiorstw, który jest przeznaczony na finansowanie celów inwestycyjnych związanych  zakupem nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego lub jej przystosowaniem do potrzeb rozwoju własnej działalności gospodarczej, tj. na finansowanie:

  • zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale związanych z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
  • kosztów robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) tj. budowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego, wykonywanych na terenie nieruchomości,
  • kosztów prac konserwatorskich, prac restauratorskich wykonywanych na terenie nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.),
  • wydatków związanych z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości (np. koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty z tytułu pozwoleń, zgód lub opinii, koszt nadzoru).

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki lub suma wartości jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu odbiorcy wsparcia wynosi 1,5 mln PLN. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy i może obejmować karencję w spłacie kapitału Pożyczki, której maksymalny okres wynosi 12 miesięcy od dnia uruchomienia Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki. 

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami epidemii COVID-19, którzy otrzymali wspomniane pożyczki, mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych. 

Oprocentowanie udzielanych dla nowych pożyczek udzielonych będzie wynosiło 0% przez okres pierwszych 6 miesięcy.

Na podstawie ogłoszonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrane zostało Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum w składzie :

  • Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
  • Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
  • Towarzystwo Rozwoju Powiśla.

Dane kontaktowe ww. podmiotów oraz odesłania do stron internetowych, na których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się poniżej:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

tel.: 55 276 25 70, e-mail: rti@dzierzgon.com.pl,

Szczegóły oferty pod adresem: http://www.rti.dzierzgon.com.pl/strona/165/pozyczka_na_nieruchomosc_dla_biznesu

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Adres siedziby: ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy,

tel.: 58 746 34 94, e-mail: biuro@kaszubski-fundusz.pl

Oddział w Kościerzynie: ul. Przemysłowa 3,

tel.: 58 746 34 92, e-mail: biuro@kaszubski-fundusz.pl

Szczegóły oferty wkrótce pod adresem: https://kaszubski-fundusz.pl/nieruchomosc-dla-biznesu/

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Adres siedziby: Aleja Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork

tel.: 55 261 73 27, e-mail: biuro@trpd.pl

Szczegóły oferty wkrótce pod adresem: http://www.trpd.pl/oferta/nieruchomosc-dla-biznesu/