Pożyczka na zatrudnienie to produkt adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego, z której środki mogą być przeznaczone na poszukiwanie, pozyskiwanie lub podniesienie kwalifikacji pracowników.

Maksymalna wartość jednostkowej Pożyczki na zatrudnienie wynosi 300 tys. PLN, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie jednostkowej pożyczki na pokrycie wydatków na rzecz 1 pracownika, nie może przekroczyć 100 tys. PLN.

Wsparcie udzielone w formie pożyczki na zatrudnienie powinno przyczyniać się w szczególności do:

 • pozyskania nowych pracowników, zwłaszcza z terenu spoza województwa pomorskiego, w celu zwiększenia, utrzymania wielkości lub podniesienia jakości zatrudnienia,
 • stworzenia nowych stanowisk pracy,
 • podniesienia kwalifikacji pracowników.

Jednostkowe pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków związanych w szczególności z:

 • poszukiwaniem i pozyskaniem pracowników, w tym: koszty usług firm rekrutacyjnych, agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, przygotowania i zamieszczenia ogłoszeń o pracę,
 • zatrudnieniem nowych pracowników i utworzeniem nowych stanowisk pracy, w tym: koszty badań wstępnych, szkoleń, wynagrodzeń wraz z narzutami, a także koszty wyposażenia, urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
 • organizacją płatnych praktyk/staży dla uczniów/studentów/absolwentów,
 • podniesieniem kwalifikacji pracowników, w tym: koszty szkoleń, kursów, studiów wyższych/podyplomowych,
 • organizacją kursów językowych dla pracowników (m. in. języka polskiego), w tym kursów dedykowanych,
 • relokacją pracowników, w tym: finansowanie w całości lub w części kosztów przeprowadzki, wynajmu mieszkania służbowego, zapewnienia żłobka lub przedszkola dla dzieci pracowników, czy też innych form opieki nad osobami zależnymi,
 • otrzymaniem przez zagranicznych pracowników prawa stałego pobytu w Polsce, w tym: opłata skarbowa za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały, koszty pomocy prawnej, tłumaczenia, nauki języka polskiego oraz inne koszty związane z zatrudnieniem cudzoziemców;
 • finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z opieką nad dziećmi pracowników lub osób od nich zależnych np. wydatki na żłobki, przedszkola, punkty lub inne formy opieki,
 • finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z wypoczynkiem pracowników i ich rodzin,
 • pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi dla pracowników, w tym: koszty opieki medycznej, kart rekreacyjno-sportowych i innych.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy i może obejmować karencję w spłacie kapitału Pożyczki, której maksymalny okres wynosi 6 miesięcy od dnia uruchomienia Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.


W związku w wybuchem epidemii COVID-19 i w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami, wprowadzono szereg zmian w parametrach produktu, tj. wprowadzono możliwość:

przeznaczenia środków, również na utrzymanie stanu zatrudnienia, tj. na wynagrodzenia (wraz z narzutami) pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
udokumentowania wydatkowania środków w zakresie wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki
ustalanie oprocentowania w okresie pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania umowy na poziomie 0%.
Ponadto podmioty, który otrzymały wspomniane pożyczki, mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.

 

Jednostkowe pożyczki są oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Na podstawie ogłoszonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrani zostali:

 • Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Dane kontaktowe ww. podmiotów oraz odesłania do stron internetowych, na których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się poniżej:

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Adres siedziby: ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy,

tel.: 58 746 34 94, e-mail: biuro@kaszubski-fundusz.pl

Oddział w Kościerzynie: ul. Przemysłowa 3,

tel.: 58 746 34 92, e-mail: biuro@kaszubski-fundusz.pl

 

Szczegóły oferty pod adresem: https://kaszubski-fundusz.pl/pozyczka-na-zatrudnienie/

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk,
tel.: 58 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl

Oddział Bytów: ul. Podzamcze 34, pok. 114, 77-100 Bytów (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości),
tel.: 609 818 301, e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

Oddział Kartuzy: ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy (Kartuskie Centrum Kultury),
tel.: 609 813 182, e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl

Oddział Słupsk: ul. Portowa 13B, lok. 140B, 76-200 Słupsk (Słupski Inkubator Technologiczny),
tel.: 601 512 131, e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

Oddział Tczew: ul. Obrońców Westerplatte 3, pok. 12, 83-110 Tczew (Dom Przedsiębiorcy),
tel.: 58 562 34 68, 607 927 167, e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl

Oddział Wejherowo: ul. 3 Maja 3 lok. 2, 84-200 Wejherowo,
tel.: 58 572 20 05, 607 377 767, e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl

Szczegóły oferty pod adresem: https://www.pfp.gda.pl/strona-91-pozyczka_na_zatrudnienie.html