Produkt skierowany jest do podmiotów, które pełnić będą rolę Pośredników Finansowych. Powyższe podmioty, wybrane na podstawie postępowania, otrzymają produkt finansowy w postaci pożyczki przeznaczonej na udzielanie Poręczeń mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom pod nazwą Pożyczka na rozwój działalności poręczeniowej.

Jednostkowe Poręczenie dedykowane jest produktom obciążonym ryzykiem finansowym, przyczyniającym się do rozwoju działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa prowadzonej na terenie województwa pomorskiego.

Produkt poręczeniowy w postaci Jednostkowego Poręczenia będzie miał zastosowanie do:

  • umowy kredytowej i pożyczkowej;
  • gwarancja należytego wykonania umowy;
  • wadium przetargowego;
  • usunięcia wad i usterek;
  • kaucji najmu, czynszu lub dzierżawy;
  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
  • umowy leasingowej lub faktoringowej;
  • inne (uprzednio zaakceptowane przez PFR).

Suma kwot Jednostkowych Poręczeń udzielonych przez Pośrednika Finansowego danemu Odbiorcy Wsparcia nie może przekroczyć 2 mln zł i jednocześnie nie więcej niż 20% przyznanego Limitu.

Za udzielenie i obsługę Jednostkowego Poręczenia Pośrednik Finansowy może pobrać od Odbiorcy Wsparcia prowizję. Pośrednik Finansowy może ustalić dodatkowe prowizje i opłaty związane z czynnościami windykacyjnymi.

W ramach przeprowadzonego postępowania Pożyczka na rozwój działalności poręczeniowej została udzielona Pomorskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Powyższy podmiot, którego dane znajdują się poniżej, na postawie środków pochodzących z pożyczki udziela Poręczeń:

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel.: 58 320 34 05 (06), e-mail: prfpk@prfpk.pl

Szczegóły oferty na stronie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.