Pożyczka Inwestycyjna, o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł, adresowana jest do mikro- i małych przedsiębiorstw (zatrudniających nie więcej niż 50 osób) prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu:

 • poprawę potencjału konkurencyjnego,
 • poprawę zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
 • zwiększenie produktywności.

Ww. cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizacją środków produkcji,
 • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie nawet do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Pożyczki Inwestycyjne udzielane przez pośrednika finansowego mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe – wyłącznie w obszarach preferencji, tj. inwestycji:

 • ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu,
 • przyczyniających się do wzrostu o 20% netto nowych trwałych miejsc pracy w wyniku realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie.


W związku w wybuchem epidemii COVID-19 i w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami wprowadzono, dla podmiotów zamierzających skorzystać tej formy wsparcia, możliwość przeznaczenia do 25% kwoty pożyczki na utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności.

Ponadto podmioty, które otrzymały już wspomniane pożyczki, mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych. 

 

Pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki Inwestycyjnej.

Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrani zostali:

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
 • Bank Spółdzielczy w Czersku.

Pośrednicy finansowi zakończyli nabór wniosków pożyczkowych ze względu na wyczerpanie dostępnej puli środków.