Pożyczka Inwestycyjna, o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł, adresowana jest do mikro- i małych przedsiębiorstw (zatrudniających nie więcej niż 50 osób) prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu:

 • poprawę potencjału konkurencyjnego,
 • poprawę zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
 • zwiększenie produktywności.

Ww. cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizacją środków produkcji,
 • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie nawet do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Pożyczki Inwestycyjne udzielane przez pośrednika finansowego mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe – wyłącznie w obszarach preferencji, tj. inwestycji:

 • ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu,
 • przyczyniających się do wzrostu o 20% netto nowych trwałych miejsc pracy w wyniku realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie.


W związku w wybuchem epidemii COVID-19 i w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami wprowadzono, dla podmiotów zamierzających skorzystać tej formy wsparcia, możliwość przeznaczenia do 25% kwoty pożyczki na utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności.

Ponadto podmioty, które otrzymały już wspomniane pożyczki, mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych. 

 

Pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki Inwestycyjnej.

Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrani zostali:

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
 • Bank Spółdzielczy w Czersku.

Dane kontaktowe ww. podmiotu oraz odesłanie do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się poniżej:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel.: 91 312 92 16, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Gdańsku: ul. Piwna 1/2, pok. 111,
tel.: 58 301 02 29, 784 317 998, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Gdyni: ul. Morska 509, pok. 5,
tel.: 58 62 09 609, 728 970 389, 784 318 052, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Słupsku: ul. Jana Pawła II 1, pok. 744 (budynek dawnego Urzędu Wojewódzkiego),
tel.: 59 84 68 447, 664 981 645, 784 318 037, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Lęborku: pl. Pokoju 8, pok. 6,
tel. 59 333 00 06, 539 972 295, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Szczegóły oferty: https://www.pfp.com.pl/08mbo_pozyczka_inwestycyjna.htm

Bank Spółdzielczy w Czersku

Bank Spółdzielczy w Czersku: ul. Dr. Zielińskiego 4, Czersk

tel.: 52 395 37 62 (obsługa kredytów gospodarczych); e-mail: info@bsczersk.pl

Oddział Banku w Karsinie: ul. Długa 50, Karsin

tel.: 58 680 18 84

Filia Banku w Chojnicach: ul. Mickiewicza 5, Chojnice

tel.: 52 395 05 00

Szczegóły oferty wkrótce na: https://www.bsczersk.pl/index.php/oferta-dla-firm/kredyty/kredyt-unijny-inwestycyjny/