Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

RPO WP 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020). Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP 2014-2020 zdeterminowane są także zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan), które są bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania zdiagnozowane w SRWP 2020.  Istotna będzie zgodność i realny wpływ każdego z finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 projektów na realizację zapisów SRWP 2020 oraz odpowiedniego RPS.

RPO WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z EFRR i 524,6 mln EUR z EFS. Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln EUR wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, będącym w dyspozycji władz regionalnych.

Na co można uzyskać wsparcie?

Dowiedz się, w jakich dziedzinach można realizować projekty finansowane ze środków Programu.

Dla kogo jest Program?

Sprawdź, kto może skorzystać z Programu - bezpośrednio lub pośrednio.

Specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT).

Instrumenty finansowe - alternatywa dla dotacji

Dowiedz się, czy ze środków Programu będą dostępne pożyczki, poręczenia i inne formy finansowania zwrotnego.

Program dwufunduszowy

Z jednego, wspólnego Programu wspierane będą projekty „miękkie" i „twarde".

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach

Harmonijne połączenie działań w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej.

Zasada Partnerstwa

Komitet Monitorujący i inne formy zaangażowania partnerów.

Inteligentne specjalizacje

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach - w branżach o największym potencjale rozwoju.

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

Projekty generujące dochód

Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstaną w związku z realizacją projektu w ramach RPO WP 2014-2020.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Procedura ocen oddziaływania na środowisko (ooś) jest regulowana na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym odpowiednimi aktami prawnym.

Zamówienia publiczne

Informacje o zasadach wydatkowania środków w ramach RPO WP 2014-2020. Obowiązek publikacji zamówień w Bazie Konkurencyjności.

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i oczekiwania, jednakże wobec prawa każdy z nas jest równy.