Dowiedz się, w jakich dziedzinach można realizować projekty finansowane ze środków Programu.
Sprawdź, kto może skorzystać z Programu - bezpośrednio lub pośrednio.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT).
Dowiedz się, czy ze środków Programu będą dostępne pożyczki, poręczenia i inne formy finansowania zwrotnego.
Z jednego, wspólnego Programu wspierane będą projekty „miękkie" i „twarde".
Komitet Monitorujący i inne formy zaangażowania partnerów.
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach - w branżach o największym potencjale rozwoju.
Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.
Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstaną w związku z realizacją projektu w ramach RPO WP 2014-2020.
Procedura ocen oddziaływania na środowisko (ooś) jest regulowana na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym odpowiednimi aktami prawnym.
Informacje o zasadach wydatkowania środków w ramach RPO WP 2014-2020. Obowiązek publikacji zamówień w Bazie Konkurencyjności.
Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i oczekiwania, jednakże wobec prawa każdy z nas jest równy.