I posiedzenie Komitetu – odbyło się 13 marca 2015 roku w Gdańsku

Porządek obrad

Prezentacja nt. regulaminu działania KM

Prezentacja nt. RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. harmonogramu prac KM (planowane terminy posiedzeń KM podane w prezentacji mogą ulec zmianie)

 

II posiedzenie Komitetu – odbyło się 28-29 kwietnia 2015 roku w Cedrach Wielkich

Porządek obrad

Prezentacja nt. projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SzOOP)

Prezentacja nt. harmonogramu prac KM (planowane terminy podane w prezentacji mogą ulec zmianie)

Prezentacja nt. powołania Grupy Roboczej organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy"

 

III posiedzenie Komitetu – odbyło się 26 czerwca 2015 roku w Gdańsku

Porządek obrad

Prezentacja nt. wdrażania perspektywy (Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju)

Prezentacja nt. strategii ZIT (Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot)

Prezentacja nt. systemu wyboru projektów w ramach mechanizmu ZIT

Prezentacja nt. projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. Strategii Komunikacji Polityki Spójności

 

IV posiedzenie Komitetu – odbyło się 1-2 grudnia 2015 roku w Gdyni

Porządek obrad

Prezentacja nt. strategii ZIT (Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot)

Prezentacja nt. warunków ex-ante RPO WP

Prezentacja nt. Strategii Komunikacji RPO WP 2014-2020 oraz informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na rok 2016

Prezentacja nt. kryteriów wyboru managera zarządzającego funduszem powierniczym w ramach instrumentów finansowych oraz strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych 3, 5 i 6 RPO WP 2014-2020

 

V posiedzenie Komitetu – odbyło się 12 lutego 2016 roku w Gdańsku

Porządek obrad

Prezentacja nt. Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych 2, 3, 4, 6 i 10 RPO WP 2014-2020

 

VI posiedzenie Komitetu - odbyło się 20 maja 2016 roku w Gdańsku

Porządek obrad

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów Osi Priorytetowych 1,2,11 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów Osi Priorytetowych 5,7 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów Osi Priorytetowych 6,8 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. Opinii Wojewody o celowości realizacji inwestycji przez podmioty lecznicze

Prezentacja nt. Przebiegu prac nad wdrażaniem Strategii ZIT

Prezentacja nt. Sprawozdania rocznego za 2015 rok z wdrażania RPO WP 2014-2020

 

VII posiedzenie Komitetu  – odbyło się 13 października 2016 roku w Gdańsku

Porządek obrad

Prezentacja nt. Strategii ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia – Sopot do 2020 roku

Prezentacja nt. Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WP na lata 2014-2020

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów w zakresie zdrowia w ramach RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. Realizacji rekomendacji DG Employment dla KM RPO WP 2014-2020 w zakresie wdrażania EFS

Prezentacja nt. Planowanych dyskusji panelowych poświęconych efektywności funduszy UE


VIII posiedzenie Komitetu – odbyło się 24 lutego 2017 roku w Gdańsku:

Porządek obrad

Prezentacja nt. Strategii ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia – Sopot do 2020 roku

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów ramach Osi Priorytetowej 6 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WP na lata 2014-2020

Prezentacja nt. Informacji dot. wyników dyskusji panelowej KM RPO WP 2014-2020 poświęconej efektywności funduszy UE

 

IX posiedzenie Komitetu – odbyło się 21 czerwca 2017 roku w Gdańsku:

Porządek obrad

Prezentacja nt. Informacji na temat przedsięwzięć kolejowych w RPO WP 2014-2020 (Działanie 9.2);

Prezentacja nt. Strategii ZiT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot;

Prezentacja nt. European Pillar of Social Rights;

Prezentacja nt.Sprawozdania rocznego za 2016 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

Prezentacja nt. Głównych wniosków ze Sprawozdania Krajowego dla Polski 2017

 

X posiedzenie Komitetu – odbyło się 25 października 2017 roku w Gdańsku:

Porządek obrad

Prezentacja nt. Zmian kryteriów

Prezentacja nt. Zmiany RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. Realizacji Strategii ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

 

XI posiedzenie Komitetu – odbyło się 18 kwietnia 2018 roku w Gdańsku:

Porządek obrad

Prezentacja nt. stanu wdrażania RPO WP 2014-2020 i perspektywy osiągnięcia rezerwy wykonania

Prezentacja nt. zmiany RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. zmiany Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. funduszu kapitałowego Alfabeat

Prezentacja nt. doświadczeń udziału województwa pomorskiego w Polityce Spójności UE w kontekście perspektywy finansowej 2020+

Prezentacja nt. roli organizacji pozarządowych we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

XII posiedzenie Komitetu – odbyło się 16 listopada 2018 roku w Gdańsku:

Porządek obrad

Prezentacja nt. projektów realizowanych w Centrum Hewelianum w ramach Polityki Spójności w latach 2004-2020

Prezentacja nt. stanu wdrażania Strategii ZIT

Prezentacja nt. przedsięwzięcia strategicznego "Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania"

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej 3, 5 i 6 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. kampanii informacyjnej RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. stanu wdrażania RPO WP 2014-2020 i perspektywy osiągnięcia rezerwy wykonania

Prezentacja nt. aktualizacji strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020 w 2018 roku

Prezentacja nt. wyników badania ewaluacyjnego pt. "Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 20104-2020"

 

XIII posiedzenie Komitetu – odbyło się 8 marca 2019 roku w Gdyni:

Porządek obrad

Prezentacja nt. Muzeum Emigracji w Gdyni

Prezentacja projektu Invest in Pomerania 2020

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 2 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. działań informacyjnych i komunikacyjnych w RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. stanu wdrażania strategii ZIT

 

XIV posiedzenie Komitetu – odbyło się 19 czerwca 2019 r. w Sopocie:

Porządek obrad

Prezentacja nt. stanu wdrażania Strategii ZIT

Prezentacja nt. wniosków z analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej woj. pomorskiego w obszarach oddziaływania EFS

Prezentacja nt. stanu wdrażania RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. wniosków z ewaluacji przeprowadzonych na potrzeby przeglądu śródokresowego RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. wybranych wyników badania pt. „Aktualizacja oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020"

Prezentacja nt. kierunków proponowanych zmian RPO WP 2014-2020 w ramach przeglądu śródokresowego

 

XV posiedzenie Komitetu – odbyło się 9 stycznia 2020 r. w Sopocie:

Porządek obrad

Prezentacja nt. zmiany kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. projektu zmiany RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. efektów działań informacyjnych i komunikacyjnych w RPO WP 2014-2020 w roku 2019

Prezentacja nt. terytorialnego rozkładu wsparcia z RPO WP 2014-2020