Poręczenie z Reporęczenie Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. stanowi instrument zabezpieczający spłatę zobowiązań. Produkt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego z tytułu udzielonych im przez instytucje finansowe kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe lub obrotowo-inwestycyjne. Jednostkowe poręczenia zostaną objęte Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia lub suma wartości jednostkowych poręczeń udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 mln zł. Jednostkowe poręczenie obejmuje maksymalnie do 80% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego.

Jednostkowe poręczenie obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań odbiorcy wsparcia związanych z udzielonym kredytem.

Na podstawie ogłoszonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. postępowania w zakresie wyboru pośrednika finansowego w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrany został Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Dane kontaktowe ww. podmiotu oraz odesłanie do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. oferty znajdują się poniżej:

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel.: 58 320 34 05 (06), e-mail: prfpk@prfpk.pl

Szczegóły oferty: http://prfpk.pl/