Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) jest spółką powstałą z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, w którym posiada on 100% udziałów. Głównym zadaniem spółki jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz projektów o charakterze infrastrukturalnym realizowanych w miastach poprzez ułatwienie dostępu do zwrotnego finansowania (w formie pożyczek i poręczeń) przy udziale pośredników finansowych. Spółka realizuje powyższe zadanie wykorzystując środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) do instrumentów inżynierii finansowej (powierzone jej w zarządzanie na mocy umowy z dnia 16 lutego 2016 r. ze zm. zawartej z Województwem Pomorskim).
 
Ponadto w dniu 25 marca 2022 r. Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. podpisał umowę o finansowaniu Projektu „Poprawa dostępu pomorskich MŚP do finansowania inwestycji poprzez wsparcie zwrotne ukierunkowane na kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków (Pomorski Fundusz Rozwoju – REACT-EU)". Na jej podstawie pełni on rolę Menadżera Funduszu Funduszy będącego podmiotem wdrażającym instrumenty finansowe, w ramach Osi Priorytetowej 13 - Odbudowa i odporność (REACT-EU) RPO WP 2014-2020, mające na celu wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie gospodarki do ekologicznej i cyfrowej odbudowy zwiększającej jej odporność.
 
Częścią wspomnianej umowy jest „Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar C", stanowiąca element procesu oceny ex-ante instrumentów finansowych.
 
Wybór Pośredników Finansowych oraz oferta produktów finansowych
 
Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. procedury wyboru pośredników finansowych dla następujących instrumentów finansowych:
 
1. w ramach środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w ramach RPO WP 2007-2013
 
 
 
Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące ogłoszonych przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. postępowań związanych z wyborem pośredników finansowych lub o produktach wdrażanych bezpośrednio przez spółkę:
 

Produkt

Data podpisania umowy z pośrednikiem finansowym

Wybrany pośrednik finansowy

Dostępność produktu

Mała Pożyczka

22.03.2018 r.

20.03.2018 r.

22.03.2018 r.

20.03.2018 r.

26.03.2018 r.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

niedostępny

Pożyczka Turystyczna

20.03.2018 r.

22.03.2018 r.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

niedostępny


Pożyczka na zatrudnienie

29.06.2018 r.

29.06.2018 r.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

niedostępny

Pożyczka eksportowa

31.12.2018 r.

Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

niedostępny

Pożyczka Nieruchomość dla biznesu

31.12.2018 r.

Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

niedostępny

Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

07.03.2019 r.
(dwie umowy)

20.02.2020 r.
(jedna umowa)

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

dostępny

Pożyczka Ogólnorozwojowa

26.02.2020 r.

05.03.2020 r.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 

 

dostępny

Pożyczka Płynnościowa 

22.04.2020 r.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

niedostępny

Pożyczka na rozwój działalności poręczeniowej

21.12.2020 r.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

niedostępny

Pożyczka na Wsparcie Edukacji Przedszkolnej nie dotyczy Produkt obsługiwany bezpośrednio przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. dostępny

Pożyczka Ogólnorozwojowa II

27.05.2022 r.

27.05.2022 r.

01.06.2022 r.

29.06.2022 r.

01.07.2022 r.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o

dostępny

Ogólny regulamin udzielania pożyczek Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. nie dotyczy Produkt obsługiwany bezpośrednio przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. dostępny
Reporęczenie PFR dla Instytucji Finansowych nie dotyczy Produkt obsługiwany bezpośrednio przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. dostępny

 

Dodatkowo na stronie Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. w zakładce Przeciwdziałanie Covid-19 znajdują się aktualne informacje dot. wprowadzanych zmian do bieżącej oferty produktów finansowych, umożliwiających utrzymanie płynności finansowej i ułatwiających spłatę zaciągniętych zobowiązań.  

 


2. w ramach środków z RPO WP 2014-2020

Pożyczka na Odbudowę Biznesu

 

Poniżej informacje dotyczące ogłoszonych przez PFR przetargów związanych z wyborem pośredników finansowych:

Produkt

Data podpisania umowy z pośrednikiem finansowym

Wybrany pośrednik finansowy

Dostępność produktu

Pożyczka na Odbudowę Biznesu

08.07.2022 r.
 

24.08.2022 r. 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

dostępny

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Pomorskiego Funduszu Rozwoju.