Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 jest Minister Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 2/4.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Zadania pn: „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego".

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013";
   
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.poz.1146, z późn.zm.);
   
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
   
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);
   
 • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;
   
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych.