W dniu 31 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyły się pierwsze robocze konsultacje dotyczące wyboru obszarów do objęcia interwencją w zakresie kompleksowej rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu wziął udział powołany przez Zarząd Województwa Pomorskiego Zespół ds. rewitalizacji.

W spotkaniu z przedstawicielami miasta Malborka uczestniczyli: Pan Marek Charzewski – Burmistrz Miasta, jak również pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku. Zrealizowane przez miasto prace w zakresie wyznaczenia obszaru do objęcia wsparciem w ramach kompleksowej rewitalizacji przybliżyła Pani Ewelina Tałałaj z Urzędu Miasta Malborka.

Na podstawie wielokryterialnej analizy podjętej dla całego miasta wskazane zostały obszary o relatywnie najgorszej sytuacji, które kwalifikują się do objęcia rewitalizacją w kształcie przewidzianym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie wskazane zostały obszary, w których tylko w pewnym zakresie ujawniły się sytuacje problemowe, które nie wymagają jednak tak kompleksowej i wielowymiarowej interwencji, lecz pewnych działań sektorowych, często już podejmowanych przez samorząd miasta Malborka.

Wybór obszaru do objęcia wsparciem w zakresie rewitalizacji stanowi najważniejszy etap dla powodzenia realizacji projektu. To właśnie z tego względu Zarząd Województwa Pomorskiego już w lipcu ubiegłego roku rozpoczął dyskusję dotyczącą przygotowań do ukierunkowania interwencji w zakresie rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W perspektywie finansowej 2014-2020 podstawą działań rewitalizacyjnych jest włączenie społeczne. Tym samym zasadniczą część projektu stanowić będzie interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego, która będzie determinować kształt interwencji infrastrukturalnej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Właściwy wybór obszaru, który zostanie objęty wsparciem w ramach Programu jest istotny zwłaszcza w kontekście właściwego doboru grup, do których adresowane będą projekty poszczególne działania w ramach Projektu.

– mówi Magdalena Kaniewska z Departamentu Programów Regionalnych.

W kolejnym spotkaniu z Zespołem ds. rewitalizacji udział wzięli przedstawiciele Miasta i Gminy Kartuzy – Burmistrz Mieczysław Gołuński, pracownicy Urzędu oraz przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach prezentacji zwrócono uwagę na znaczenie procesu rewitalizacji dla polityki miasta, w tym na powiązania zrealizowanych prac ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Kartuzy.

Interwencja w zakresie kompleksowej rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 skupia się przede wszystkim wspieraniu włączenia społecznego. Podejmowane w ramach Programu projekty w swym minimalnym zakresie integrują Priorytety Inwestycyjne:

- 9i Aktywna integracja, zwłaszcza w celu poprawy zatrudnienia (OP 6 Integracja)
- 9iv Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym (OP 6 Integracja)
- 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej (OP 8 Konwersja)
Zespół ds. rewitalizacji został powołany przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą z dnia 18 grudnia 2014 roku. W jego skład wchodzą pracownicy Departamentów: Europejskiego Funduszu Społecznego, Programów Regionalnych, Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Edukacji i Sportu, a także przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.