Podstawy prawne, Wytyczne, Poradniki
 

Procedura ocen oddziaływania na środowisko (ooś)  jest regulowana na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym odpowiednimi aktami prawnym. Ponadto istnieje szereg poradników, wytycznych, które dotyczą zagadnień związanych z procedurą ooś.

1. Na poziomie europejskim najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi zagadnienia ocen oddziaływania na środowisko są:

2. Na poziomie krajowym, obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie  ocen oddziaływania na środowisko są przede wszystkim:

3. W odniesieniu do postępowań ooś istnieje również wiele poradników:


Ocena oddziaływania na środowisko w RPO WP 2014 - 2020
 

Do dokumentowania postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby projektów składanych do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020 mają zastosowanie przede wszystkim:

  • Załącznik nr 2 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014 – 2020 (ZW RPO WP) Instrukcja przygotowania załączników do wniosku EFRR.
  • Załącznik nr 14 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 (ZW RPO WP) Warunki wezwania projektu współfinansowanego z EFRR w trybie pozakonkursowym w ramach mechanizmu ZIT RPO WP 2014-2020

w których szczegółówo opisano zakres wymaganej dokumentacji ooś przedkładanej dla projektu.

Poszczególne wersje Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 dostępne są TUTAJ

Ponadto, informacje o koniecznych do przedstawienia dokumentach dowodzących przeanalizowania wpływu projektu na środowisko są zamieszczane każdorazowo:

  • Dla projektów składanych w trybie konkursowym – w regulaminie konkursu;
  • Dla projektów składanych w trybie pozakonkursowym – w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś  - wzór formularza

Przykłady wypełniania załącznika 2.1.

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (dla przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym w całości lub części)

 

Zagadnienia zmian klimatu
 

Jednym z kluczowych obszarów dla UE z zakresu ochrony środowiska jest polityka klimatyczna. W celu przybliżenia tego zagadnienia opracowano szereg dokumentów na poziomie europejskim i krajowym dotyczących zmian klimatu. Komisja Europejska opublikowała 1 kwietnia 2009 r. Białą Księgę: Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania (COM(2009)147), której wynikiem jest ogłoszona drukiem w kwietniu 2013 r. Strategia adaptacji do zmian klimatu. Natomiast najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym w tym zakresie jest przyjęty dnia 29 października 2013 r. przez Radę Ministrów, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020).

Przydatne informacje można znaleźć na stronie: www.klimada.mos.gov.pl

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Biała Księga Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, 2013 

Poradnik adaptacji dla miast – wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, Ministerstwo Środowiska, 2015;

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Ministerstwo Środowiska, Październik 2015

Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 

Zgodność projektu z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW)
 

Wnioskodawca ma obowiązek udowodnienia, że składany przez niego projekt został przeanalizowany pod kątem ewentualnego wystąpienia negatywnego oddziaływania na stan / potencjał i cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (JCWP, JCWPd), a jego realizacja jest możliwa przy uwzględnieniu przepisów krajowych regulujących zagadnienia gospodarki wodnej oraz wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).

W przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym dokonanie analizy powinno być uwidocznione w treści uzyskanej dla projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU), dokumentacji ponownej OOŚ i / lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, o ile projekt wymagał przeprowadzenia którejkolwiek z wymienionych procedur. Formalny obowiązek uwzględniania w postępowaniach OOŚ wpływu planowanych przedsięwzięć na stan / potencjał JCW i osiągnięcie przez nie celów środowiskowych istnieje dopiero od 18 marca 2011 r., tj. od momentu wejścia w życie art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ dającego organowi ochrony środowiska podstawę do odmowy wydania DŚU z uwagi na znaczące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na zasoby wodne przy jednoczesnym braku możliwości zastosowania przesłanek derogacyjnych z art. 4 ust. 7 RDW. Postępowania w sprawie wydania DŚU lub w sprawie wydania innego rodzaju zgody administracyjnej wszczęte w dniu / po 18.03.2011 r. powinny zatem uwzględniać informacje o wpływie zamierzenia na stan wód i obszarów od nich zależnych.

Dla projektów składanych do dofinansowania, dla których uzyskana DSU, przeprowadzona ponowna OOŚ i / lub ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 nie odnosiła się do kwestii wpływu zamierzenia na konkretne JCW bądź dla projektów nie wymagających przeprowadzenia takich procedur, wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania w inny sposób, że analiza taka została przeprowadzona (obowiązkowo w sekcji A.5. formularza załącznika 2.1., fakultatywnie również przez inne dokumenty, np. operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenia / decyzje uzyskane na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, opracowania eksperckie i stanowiska organów właściwych ds. gospodarki wodnej).

Dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym wymogiem minimalnym jest przedstawienie stosownego opisu dotyczącego możliwego wpływu zamierzenia na stan / potencjał i cele środowiskowe JCW w sekcji A.5. formularza załącznika 2.1., a fakultatywnie również przez inne dokumenty, np. operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenia / decyzje uzyskane na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, opracowania eksperckie i stanowiska organów właściwych ds. gospodarki wodnej). 

Przydatne informacje dotyczące gospodarki wodnej można znaleźć na stronach:

Tekst podstawowych aktów prawnych regulujących gospodarowanie wodami:


Ochrona przyrody
 

Realizując projekt należy przeanalizować czy prace przewidziane do realizacji w ramach tego projektu nie wymagają uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów ustalonych w stosunku do gatunków chronionych. Podstawą uzyskania takiego zezwolenia jest  art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142, z późn. zm.). Stosowne zezwolenie wydaje, w zależności od rodzaju odstępstwa i statusu ochrony danego gatunku, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub właściwy terytorialnie regionalny dyrektor ochrony środowiska. Zgodnie z art. 56 ust. 4 ww. ustawy zezwolenie takie może zostać wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz gdy zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7, z zastrzeżeniem ust. 4a, 4b, 4c, 4d i 5.

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia Generalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych

W przypadku prowadzenia robót z zakresu gospodarki wodnej, określonych w art. 118 ust.1  ustawy o ochronie przyrody i w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym a także w obrębie cieków naturalnych, należy dokonać regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zgłoszenia prowadzenia działań.

Zgodnie z art. 118 ust. 5 ww. ustawy zgłoszenia takiego należy dokonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Jeżeli uzyskanie powyższych decyzji nie jest wymagane do zrealizowania inwestycji, wówczas zgłoszenie prac musi być wykonane przed rozpoczęciem działań.

Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia