OZNACZANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
 

1. Jakim funduszem należy oznaczać materiały/działania informacyjno-promocyjne przypadku programów dwufunduszowych?

W przypadku programów dwufunduszowych materiały/działania informacyjne i promocyjne oznaczamy nazwą funduszu, z którego dofinansowano projekt, o którym informujemy lub który promujemy oraz nazwą funduszu, z którego dofinansowano produkcję danego materiału (np. publikacje, prezentacje, materiały audiowizualne, itd.). Zatem oznaczenie materiału/działania informacyjnego i promocyjnego jest następstwem zarówno jego tematyki (tzn. tego, czego dotyczy dane działanie), jak i źródła finansowania danego materiału/działania promocyjnego.

W przypadku, gdy treść materiału/działania informacyjnego i promocyjnego dotyczy projektów dofinansowanych z dwóch różnych funduszy, wówczas w oznaczeniu można zastosować nazwę Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI). Dodatkowo należy umieścić również informację słowną (w treści materiału lub pod logotypami) z którego funduszu dofinansowany jest dany materiał/działanie.


2. Czy w perspektywie 2014-2020 samo zestawienie logo jest wystarczającym źródłem informacji o finansowaniu?

Zestaw znaków składający się z logo Funduszy Europejskich i nazwy programu, barw Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.), znaku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz logo Unii Europejskiej i nazwy funduszu jest oznaczeniem wystarczającym, z wyjątkiem sytuacji opisanej w odpowiedzi na pytania nr 1.

 

3. W jaki sposób należy oznaczyć spot radiowy?

Oznaczenie informacji audio, np. spotu radiowego, zależy od czasu jego trwania. Materiały audio o długości:

  • do 30 sekund włącznie zawierają informację „Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej"
  • powyżej 30 sekund zwierają minimum tekst „Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej ze środków [nazwa właściwego funduszu]"

Dodatkowo sugerujemy, że w miarę możliwości każdy spot powinien zawierać odesłanie do strony internetowej, gdzie znajduje się więcej informacji na temat danego projektu/działania.


4. Co to znaczy w praktyce, że „jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej"? Czy logo kampanii albo jakiegoś obiektu kultury, który jest promowany, może być większe niż znak UE?

Zasada ta ma zastosowanie w stosunku do logo o charakterze administracyjnym/instytucjonalnym, logo beneficjenta. W przypadku logo niemającego bezpośredniego instytucjonalnego, politycznego lub gospodarczego odniesienia, które stanowi jedynie element dekoracyjny, będący np. elementem działania komunikacyjnego, może być ono większe niż symbol UE. Logo takie nie może występować w ciągu znaków.

 

OZNACZANIE MIEJSC REALIZACJI PROJEKTU – PLAKATY
 

1. Jeśli projekt polega na zakupie środków trwałych i uzyskał dofinansowanie powyżej 500 tys. euro, to czy w trakcie realizacji projektu trzeba w siedzibie beneficjenta wywiesić plakat z informacjami o projekcie?

Jeśli projekt polega na zakupie środków trwałych, a całkowite dofinansowanie przekracza 500 tys. euro, to beneficjenta obowiązuje wystawienie tablicy pamiątkowej w miejscu łatwo dostępnym po zakończeniu projektu. Plakaty nie są obowiązkowe dla beneficjentów, którzy są zobowiązani do umieszczania tablic pamiątkowych.

Jednak oznaczenie plakatem lub w inny sposób miejsca realizacji projektu w trakcie jego trwania będzie dobrą praktyką. Beneficjent może zaproponować jakąś formę oznaczenia (jest to jednak jego dobra wola, chyba, że tego typu działanie uwzględnił we wniosku aplikacyjnym i się do niego zobowiązał).
 

2. Czy istnieje możliwość zamiast umieszczenia plakatu lub kilku plakatów zamontowania ekranu – wyświetlacza cyfrowego, na którym będą pojawiać się wymagane informacje na temat projektów?

Wyświetlacz/ekran może stanowić dodatek, nie może natomiast zastąpić plakatu. Informacja może być natomiast przedstawiona na innym materiale niż papier (np. plastyk, szkło) z zachowaniem minimalnego rozmiaru A3, pod warunkiem trzymania się zasady, że informacja ma formę pisemną i trwałą.


3. Czy wystarczy, jeśli plakat będzie wyeksponowany w głównej siedzibie beneficjenta?

Jeśli działania w ramach projektu są realizowane w kilku lokalizacjach, plakat należy umieścić w każdej z nich. W związku z powyższym:

  • plakat należy umieścić w głównej siedzibie beneficjenta, a także w miejscach, w których realizuje działania stanowiące integralną część projektu, np. szkolenia;
  • plakat należy umieścić również w siedzibach pracodawców organizujących np. staże lub prace interwencyjne, czyli tych podmiotów, które poprzez zawarcie umowy realizują zadania zlecone przez beneficjenta.

Nie ma natomiast obowiązku umieszczania plakatu w każdym miejscu, pomieszczeniu, obiekcie itp., w którym przebywa uczestnik biorący udział np. w stażu, pracach interwencyjnych itd., jedynie w głównej siedzibie pracodawcy.

 

OZNACZANIE MIEJSC REALIZACJI PROJEKTU – TABLICE
 

1. Czy wystarczy, jeśli tablica pamiątkowa po zakończeniu realizacji będzie postawiona przed siedzibą beneficjenta? Np. w przypadku projektu polegającego na zakupie pojazdów szynowych, które będą się poruszać po całym województwie wskazać konkretne miejsce realizacji projektu, gdzie są widoczne efekty zrealizowanego przedsięwzięcia.

Tablica pamiątkowa powinna zostać umieszczona w miejscu widocznym i ogólnodostępnym. Jeśli kryteria te spełnia siedziba beneficjenta, to wystarczy, jeśli tablica pamiątkowa będzie wystawiona przed tą siedzibą. Ale w tym konkretnym przypadku warto raczej zaproponować inne, bardziej uczęszczane miejsca i umieścić tablicę pamiątkową np. na dworcu, w jakimś głównym punkcie komunikacyjnym, gdzie zobaczy ją znacznie więcej osób, niż przy siedzibie zarządu beneficjenta. Można również umieścić taką tablicę pamiątkową w widocznym miejscu w/na każdym z pojazdów.
 

2. Czy obligatoryjne jest umieszczanie tablicy pamiątkowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 500 tys. euro współfinansowanych z EFRR, w projektach, w których zakup środków trwałych stanowi jedynie część operacji?

Tak, konieczne jest umieszczenie tablicy pamiątkowej w przypadku projektów, których całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza 500 tys. euro oraz które dotyczą zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.


3. Czy można umieścić tablicę informacyjną w formie grafiki naklejonej na przeszklonej ścianie realizowanego projektu?

Tablica/billboard w formie grafiki naklejonej na szklanej fasadzie budynku nie spełnia kryteriów wymaganych przez unijne Rozporządzenie nr 1303/2013. Taka naklejka dużego formatu umieszczona na przeszklonej ścianie bliższa jest plakatowi.

 

OZNACZANIE MIEJSC REALIZACJI PROJEKTU – INNE
 

1. Beneficjent planuje zakup drogiego wyposażenia do swojego projektu. Jakie informacje powinny się znaleźć na naklejkach?

W okresie 2014-2020 oznaczanie zakupionych w ramach projektu sprzętów, wyposażenia, urządzeń etc. nie jest obowiązkowe. Wystarczy, jeśli beneficjent umieści plakat informacyjny lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową (zgodnie z zasadami oznaczania miejsca realizacji projektu).

Beneficjent może dobrowolnie oznaczyć zakupione urządzenia. Stanowi to dobra praktykę. Może np. wskazać taki dodatkowy sposób promocji we wniosku o dofinansowanie. Nie ma jednak standardowego „obowiązkowego" zestawu informacji, jaki powinien się znajdować na naklejkach.

 

OZNACZANIE DOKUMENTÓW


1. W jaki sposób należy oznaczać dokumenty w przypadku programów dwufunduszowych?

Każdy dokument związany z projektem podawany do wiadomości publicznej lub przeznaczony dla uczestników projektu musi zawierać właściwe oznaczenie świadczące o tym, że program operacyjny był wspierany z danego funduszu lub funduszy polityki spójności. Zatem w przypadku dokumentów oznaczenie jest następstwem źródła finansowania projektu, w ramach którego powstał dokument.

Jeśli jednak zdecydujesz się oznaczyć dokument za pomocą znaku UE z EFSI (Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne), wówczas należy dopisać pod zestawieniem znaków (lub w innej części dokumentu), że projekt jest współfinansowany z danego funduszu.

Właściwe oznaczenia to:

Program

Opcja 1:

Opcja 2:

RPO

znak FE Program Regionalny + barwy Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.) + logo/herb województwa + znak UE EFRR

(jeśli projekt, w ramach którego powstał dokument, jest współfinansowany przez EFRR)

 

znak FE Program Regionalny + barwy Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.) + logo/herb województwa + znak UE EFS

(jeśli projekt, w ramach którego powstał dokument, jest współfinansowany przez EFS)

znak FE Program Regionalny + barwy Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.) + logo/herb województwa + znak UE EFSI

z dopiskiem pod logotypami lub w treści dokumentu:

Projekt/program współfinansowany z (nazwa konkretnego funduszu lub funduszy)

 

2. Czy trzeba oznaczać zestawieniem logo dokumenty finansowo-księgowe?

Nie trzeba oznaczać zestawieniem znaków dokumentów finansowo-księgowych (faktur, potwierdzeń, poleceń księgowania). Nie są to dokumenty przeznaczone do podawania informacji publicznej. Dokumenty finansowo-księgowe, takie jak faktury, przelewy, potwierdzenia księgowania, są wystawiane na podstawie umów lub zleceń, które powinny być oznakowane, zatem wykonawca jest już poinformowany o pochodzeniu środków.


3. Jeśli wynagrodzenie jest współfinasowane z Funduszy Europejskich, to czy trzeba oznaczać dokumenty kadrowe zestawieniem znaków?

Dokumenty kadrowe/pracownicze takie jak zakresy zadań lub opisy stanowisk finansowanych/współfinansowanych z Funduszy Europejskich powinny być w perspektywie 2014-2020 oznakowane, ponieważ w ten sposób informują pracownika, że jego płaca jest współfinansowana z Unii Europejskiej. Nie ma natomiast potrzeby oznaczania innych dokumentów kadrowych takich jak np. polecenia wyjazdu służbowego.