Zakończony 12.09.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Komunikat o odstąpieniu od oceny strategicznej II stopnia

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 6.3.2

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków skierowanych do negocjacji 

Wyniki naboru 15.11.2018

Lista członków KOP (pdf 496 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 27 sierpnia 2018 do 12 września 2018 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do listopada 2018 roku. 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 1 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 243)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.10 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W konkursie, jako wnioskodawcy, mogą ubiegać się podmioty lub partnerstwa prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie projektu podpisana zostanie wyłącznie z OWES posiadającymi akredytację dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. usług animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej i wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych na terenie województwa pomorskiego.

Wnioski składane na konkurs mogą dotyczyć wyłącznie subregionu nadwiślańskiego i obejmować wszystkie powiaty na tym terenie z wyłączeniem powiatu tczewskiego (malborski, kwidzyński, sztumski, starogardzki).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Można otrzymać dofinansowanie na:

projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb poprzez łączne zastosowanie następujących typów usług:

a)usługi animacji lokalnej, w tym w szczególności:

 1. usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,
 2. tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej,
 3. wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów w zakresie przedsiębiorczości społecznej,

b) usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym w szczególności:

 1. usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.),
 2. usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym),
 3. wsparcie w postaci bezzwrotnych środków (dotacji) na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 4. wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług  (m.in.  szkoleń, warsztatów, doradztwa, mentoringu, coachingu itp.), służące uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania po  zakończeniu procesu inkubacji,

c) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.:

 1. umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych,
 2. doradztwo, w tym doradztwo biznesowe,
 3. zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 2b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych  projektu wynosi:

- maksymalne współfinansowanie ze środków EFS – 85%

Ponadto:

a)w zakresie wydatków na dotację na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej:

15 % - stanowi krajowy wkład publiczny (budżet państwa), co oznacza finansowanie w całości tego typu wydatku z dofinansowania (85% środki EFS, 15 % budżet państwa),

b) w zakresie wydatków innych niż wydatki dotyczące dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej:

15 % - stanowi wkład własny wnoszony  przez beneficjenta.

Jednocześnie wnioskodawca ustalając wysokość wkładu własnego, powinien uwzględnić fakt, iż maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 95%, a minimalny wkład własny wnoszony przez beneficjenta wynosi 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 11 460 051,92 PLN2, w tym:

1)    środki EFS w wysokości 10 530 858,52 PLN,

2)    krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 929 193,40 PLN.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość 2 431 675,83 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia niniejszego regulaminu.

2Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,3307 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 13.11.2018 

Rejestr zmian z dnia 13.11.2018

Zmiana z dnia 13.11.2018 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 11 460 051,92 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu konkursu 

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 24.07.2018

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacje udzielane są za pomocą poczty elektronicznej: gwa.pomoc@pomorskie.eu.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbyło się 10.08.2018 r 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

Specyfika i cel konkursu

System wyboru projektów 

Kwalifikowalność wydatków