Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru wykonawców w celu wdrożenia i zarządzania instrumentami finansowymi – Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa –wybrano trzech pośredników finansowych:

 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.,
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA oraz
 • Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy.

Oferowane przez ww. pośredników finansowych produkty, Mikropożyczka (do 100 tys. zł) oraz Pożyczka Rozwojowa (od 100 do 300 tys. zł), adresowane są do mikro i małych przedsiębiorstw (zatrudniających nie więcej niż 50 osób) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego i przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa pomorskiego, przyczyniających się do:

 • poprawy potencjału konkurencyjnego,
 • poprawy zdolności do rozszerzania działalności o nowe produkty i usługi,
 • zwiększenia produktywności.

Wyżej wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizacją środków produkcji,
 • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalność,
 • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Z Mikropożyczki oraz Pożyczki Rozwojowej możliwe jest finansowanie wydatków inwestycyjnycha także kapitału obrotowego bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego (maksymalnie do wysokości 50% kwoty udzielonej pożyczki). Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwy jest do wysokości 10% kwoty udzielonej pożyczki.

Wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany. Udział Mikropożyczki lub Pożyczki Rozwojowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego stanowić może do 100% jego wartości.

Maksymalny okres spłaty Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej wynosi 60 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie do sześciu miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa oprocentowane są na zasadach rynkowych, a w obszarach preferencji, tj. dla podmiotów działających na rynku nie dłużej niż dwa lata lub prowadzących działalność gospodarczą na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

 

W związku w wybuchem epidemii COVID-19 i w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami wprowadzono, dla podmiotów zamierzających skorzystać tej formy wsparcia, następujące zmiany parametrów produktu:
 • możliwość przeznaczenia do 100% kwoty pożyczki na utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności;
 • możliwość uzyskania zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych na okres do 12 miesięcy;
 • możliwość preferencyjnego oprocentowania na poziomie 0%. 
Ponadto podmioty, które otrzymały już wspomniane pożyczki, mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych lub o zmianę przeznaczenia części pożyczki na cele obrotowe. 

 

Pośrednicy finansowi nie pobierają opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Mikropożyczki oraz Pożyczki Rozwojowej.

Obecnie pośrednicy finansowi zakończyli nabór wniosków pożyczkowych ze względu na wyczerpanie dostępnej puli środków.