Lista wniosków o przyznanie dotacji pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej


Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Minister Rozwoju i Finansów zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich województwa pomorskiego.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów miast stanowi jeden z najważniejszych obszarów interwencji funduszy europejskich. Szczególna uwaga jaką skierowano na wyrównywanie warunków życia w miastach dotyczy jednak nie tylko sfery finansowej, prawnej czy organizacyjnej, ale także i przede wszystkim społecznej. W związku z uruchomieniem wdrażania instrumentów finansowych, w ramach których udzielane będą pożyczki rewitalizacyjne na inwestycje wpisujące się w programy rewitalizacji, pojawiła się konieczność wsparcia kolejnych Miast w procesie przygotowania programów rewitalizacji.


Na co można otrzymać dotację?

Przedmiotem Konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu dotacji. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, które nie uczestniczyły bądź nie otrzymały wsparcia w ramach I naboru Konkursu ogłoszonego w dniu 12 listopada 2015 roku. 

 

Termin, od którego można składać wnioski

2 października 2017 roku


Termin, do którego można składać wnioski

15 grudnia 2017 roku


Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 roku


Miejsce składania wniosków

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 lub Sekretariat Departamentu Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku albo wysłanie pocztą lub kurierem, wyłącznie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 

Sposób składania wniosków 

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

1) być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT";

2) zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek wraz z załącznikiem stanowiącym budżet projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. PDF, MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD lub pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.

Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika
z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie.

Wnioski przesłane:

1) w inny sposób niż opisany powyżej (np. telefaksem
lub tylko pocztą elektroniczną),

2) dostarczone pod inny adres aniżeli wskazany,

3) złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu,

nie będą rozpatrywane.


Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina miejska lub miejsko-wiejska, która nie otrzymała wsparcia w ramach I naboru Konkursu ogłoszonego w dniu 12 listopada 2015 roku.


Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o przyznanie dotacji odbywa się zgodnie z Regulaminem prac Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%.

Całkowita wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków finansowych przeznaczonych dla całego Konkursu dla Województwa Pomorskiego wynosi 1 000 000 PLN (słownie: jeden miliony złotych).


Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wersje edytowalne załączników


Wzór wniosku o dotacje

Wzór wniosku o dotację z załącznikami


Wzór umowy o dotacje

Wzór umowy o dotację z załącznikami


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Stanowisko Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.


Minimalny wkład własny

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.


Pytania i odpowiedzi

Zapytania można zgłaszać faksem lub pocztą elektroniczną na poniżej podany numer i adres, podając w temacie Programy rewitalizacji POPT: e-mail: rewitalizacja@pomorskie.eu, faks: 0 58 32 68 134. W sprawach dotyczących niniejszego Konkursu informacji udziela również telefonicznie Pani Agnieszka Parkot  tel. 0 58 32 68 155.