Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich województwa pomorskiego.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów miast stanowi jeden z najważniejszych obszarów interwencji funduszy europejskich. Szczególna uwaga jaką skierowano na wyrównywanie warunków życia w miastach dotyczy jednak nie tylko sfery finansowej, jak też prawnej czy organizacyjnej. Przygotowanie do wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej we właściwy i efektywny sposób wymaga daleko idącego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego samorządów miast, również poprzez zapewnienie możliwości wsparcia finansowego podejmowanych przez miasta procesów przygotowawczych.


Na co można otrzymać dotację?

Przedmiotem Konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi
w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu oraz, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych RPO WP, z innymi wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO WP, określonymi w Wytycznych dotyczących programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

Termin, od którego można składać wnioski

13 listopada 2015 roku


Termin, do którego można składać wnioski

14 grudnia 2015 roku


Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2016 roku


Miejsce składania wniosków

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 lub Sekretariat Departamentu Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku albo wysłanie pocztą lub kurierem, wyłącznie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 

Sposób składania wniosków 

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

1) być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT";

2) zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek wraz z załącznikiem stanowiącym budżet projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. PDF, MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD/pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.

Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika
z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie.

Wnioski przesłane:

1) w inny sposób niż opisany powyżej (np. telefaksem
lub tylko pocztą elektroniczną),

2) dostarczone pod inny adres aniżeli wskazany,

3) złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu,

nie będą rozpatrywane.


Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina miejska lub miejsko-wiejska.


Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o przyznanie dotacji odbywa się zgodnie z Regulaminem prac Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%.

Całkowita wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków finansowych przeznaczonych dla całego Konkursu dla Województwa Pomorskiego wynosi 3 748 500 PLN (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych).


Regulamin konkursu

Regulamin konkursu


Wzór wniosku o dotacje

Wzór wniosku o dotację

Załącznik do wniosku o dotację


Wzór umowy o dotacje

Wzór umowy o dotację


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Stanowisko Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.


Minimalny wkład własny

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

 

Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie województwa pomorskiego

Prezentacja ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji (do pobrania).


Pytania i odpowiedzi

Zapytania można zgłaszać za pośrednictwem faksu na numer 58 32 68 134 lub pocztą elektroniczną na adres rewitalizacja@pomorskie.eu podając w temacie Programy rewitalizacji POPT.

W sprawach dotyczących niniejszego Konkursu informacji udziela również telefonicznie Pan Konrad Młynarczyk tel. 58 32 68 149. 

Zobacz również prezentację ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu dotacji.
 

 1. Kto może być wnioskodawcą w ogłoszonym konkursie dotacji na opracowanie programu rewitalizacji? Czy dopuszcza się możliwość złożenia wniosku partnerskiego?

Wnioskodawcą w konkursie może być wyłącznie pojedyncza gmina miejska lub miejsko-wiejska, która realizuje zadania w zakresie rewitalizacji. W ramach konkursu nie przewiduje się projektów partnerskich.

Udział innych podmiotów - interesariuszy procesu rewitalizacji - jest jednak w procesie przygotowania programów rewitalizacji niezbędny i powinien być przez samorządy miast inicjowany. Co do zasady formalne porozumienie na etapie opracowania programu rewitalizacji nie jest, dla potrzeb realizacji Projektu, niezbędne chyba, że wynika z przepisów odrębnych np. ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku poz. 1777)

 1. Czy Instytucja Zarządzająca RPO WP będzie weryfikować wyłącznie te programy rewitalizacji, które będą współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPO WP ma obowiązek weryfikacji wszystkich programów rewitalizacji, w oparciu o które lokalne samorządy będą ubiegać się o wsparcie funduszy europejskich na projekty rewitalizacyjne, niezależnie od źródła finansowania tych programów.

Ubieganie się o:

 • realizację zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach RPO WP przez miasta, które złożyły deklarację przystąpienia do procesu przygotowań zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych,
 • dodatkowe preferencje dla projektów rewitalizacyjnych* w ramach Krajowych Programów Operacyjnych (KPO) zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,

wymaga pozytywnej weryfikacji IZ RPO WP oraz wprowadzenia danego programu rewitalizacji do prowadzonego i monitorowanego przez IZ RPO WP wykazu programów rewitalizacji.

* Projekt rewitalizacyjny to projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 204-2020, wynikający z programu rewitalizacji tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.

 1. Zgodnie z punktem 11.2 Regulaminu konkursu dotacji istnieje możliwość sfinansowania kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji poniesionych przez gminę nie wcześniej niż od 1 maja 2015 roku. Co w ramach powyższego Projektu oznacza termin poniesienia wydatku?

Zgodnie z paragrafem 3 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu dotacji, przez poniesienie wydatków należy rozumieć rozchód środków pieniężnych (ujęcie kasowe).

 

 1. Kiedy zostanie uruchomiona Baza konkurencyjności w której, zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, upublicznione powinny zostać zapytania ofertowe dotyczące przedmiotu projektu?

Baza konkurencyjności zostanie uruchomiona prawdopodobnie na przełomie 2015 i 2016 roku. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do bazy będą przekazywane między innymi za pośrednictwem portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz witrynie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków do czasu uruchomienia Bazy konkurencyjności, zasada konkurencyjności o której mowa w ww. wytycznych jest realizowana poprzez upublicznienie zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta.

 1. Czy w ramach konkursu kwalifikowane jest opracowania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Analizy zgodności opracowań planistycznych miasta z programem rewitalizacji?

Zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku poz. 1777) elementy takie jak podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji lub wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym wskazanie zakresu niezbędnych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany, lub wskazanie granic obszaru do objęcia miejscowym planem rewitalizacji – są kosztami kwalifikowalnymi w ramach projektu.

 1. Czy w ramach konkursu kwalifikowane jest przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Rewitalizacji, w tym sporządzenie Prognozy Oddziaływania Programu na Środowisko?

Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Rewitalizacji, w tym sporządzenie Prognozy Oddziaływania Programu na Środowisko, może być kosztem kwalifikowalnym w ramach Projektu, o ile organ opracowujący program rewitalizacji, w uzgodnieniu z właściwym organem opiniującym o którym mowa w art. 57 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzi, że  dokument ten wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Przekazano na stronę w dniu 1 grudnia 2015 roku          

 1. Jakie są zasady kwalifikowalności wynagrodzeń pracowników merytorycznych związanych z opracowaniem programu rewitalizacji?

Zgodnie z zapisami rozdziału 7.1 Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, podstawowym trybem kwalifikowalności wynagrodzeń pracowników merytorycznych jest określenie poziomu kwalifikowalności wynagrodzenia pracownika w oparciu o opis stanowiska pracy lub równoważny dokument, który potwierdza wykonywane zadania np. zakres czynności. Dokumenty te powinny określać co najmniej wymiar czasu pracy, zakres zadań oraz procentowy udział zadań kwalifikowalnych na stanowisku pracy (zwany poziomem kwalifikowalności stanowiska pracy) oraz datę, od której wykonywane są zadania wskazane w tym dokumencie. Dokument ten powinien również zostać oznakowany zgodnie z zasadami informacji i promocji dotyczącymi współfinansowania stanowiska pracy ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 1. Czy kwalifikowane będzie wynagrodzenie pracownika merytorycznego zatrudnionego w oparciu o umowę zlecenie?

Wydatki poniesione w związku z zawarciem umów cywilnoprawnych zawieranych przez daną instytucję z własnymi pracownikami są wydatkiem niekwalifikowalnym. Jeżeli osoba nie jest zatrudniona w danej instytucji w oparciu o umowę o pracę, to możliwe jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, jednak należy rozważyć czy osoba ta nie powinna zostać uznana za zewnętrznego eksperta wspierającego gminę w określonym zakresie.

 1. Czy w ramach konkursu kwalifikowane jest opracowanie wynikających z programu rewitalizacji, bądź związanych z jego sporządzeniem niezbędnych zmian/aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania, a także sporządzenie miejscowych planów rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji?

O ile analiza zgodności opracowań planistycznych z Gminnym Programem Rewitalizacji może być wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie (zob. punkt 5) to samo przeprowadzenie niezbędnych zmian tych opracowań, z uwagi na długość określonej właściwymi przepisami procedury, może wykraczać poza okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków, tym samym nie powinno być proponowane jako wydatek kwalifikowalny.

 1. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dotacja wypłacana będzie w transzach określonych odrębnie dla każdej umowy. Czy na etapie składania wniosku gmina powinna zaproponować liczbę i wartość transz?

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 5 umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu dotacji, wartość i liczba transz będzie wynikała z harmonogramu realizacji Projektu zawartego w szczegółowym budżecie projektu, stanowiącym Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji.

Na podstawie określonych przez gminę kwartałów/miesięcy realizacji poszczególnych zadań w projekcie, gmina powinna zaproponować liczbę transz dotacji wraz z ich wartością w ww. załączniku.

Warunkiem wypłaty transzy jest przedstawienie w sprawozdaniu okresowym, składanym niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu rzeczowo-finansowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji, zrealizowanych wydatków.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.