Harmonijne połączenie działań w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej.

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach, na którą będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, musi mieć przede wszystkim charakter społeczny. Jej punktem wyjścia i podstawowym celem jest zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Działania rewitalizacyjne powinny być ukierunkowane przede wszystkim na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów. Inwestycje w infrastrukturę powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do działań społecznych. Wszystkie działania powinny wynikać ze spójnej koncepcji wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego, łączącej w sposób harmonijny różne typy i zakresy przedsięwzięć.

Przygotowanie projektów rewitalizacyjnych jest procesem trudnym i długotrwałym. Z tego względu Zarząd Województwa Pomorskiego już 1 lipca 2014 r., na długo przez zakończeniem negocjacji RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską, przyjął Założenia do projektu wytycznych dotyczących programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument ten określa podstawowe zasady, priorytety i kolejność działań, które powinny podjąć samorządy miast w celu przygotowania projektów z zakresu rewitalizacji do aplikowania o dofinansowanie.

Tekst uchwały Zarządu

Tekst Założeń

W dniu 7 lipca 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zorganizował spotkanie, na którym Założenia zostały zaprezentowane przedstawicielom miast.

Prezentacje ze spotkania

W dniach 15 i 16 września 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zorganizował dwa spotkania poświęcone przygotowaniu do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych w miastach.

Prezentacje ze spotkania
 

20 listopada 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie warsztatowe pt. „Społeczny wymiar rewitalizacji – w jakim zakresie i w jaki sposób skutecznie realizować działania na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej?".

Prezentacje ze spotkania

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/polityka-miejska/

http://www.miir.gov.pl/rozwoj-miast

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/
 

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (KIPPiM) (wcześniej Instytut Rozwoju Miast)

http://www.irm.krakow.pl/
 

Obserwatorium Polityki Miejskiej KIPPiM

http://obserwatorium.miasta.pl/
 

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

http://www.rewitalizacja.gov.pl

 

Ostateczna wersja Wytycznych dotyczących programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi Załącznik nr 13 do obowiązującej wersji Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.