W dniu 21 lipca 2023 r. Instytucja Zarządzająca zorganizowała kolejne warsztaty w formule online dla członków, zastępców oraz obserwatorów Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Warsztaty miały na celu m.in. przybliżenie uwarunkowań wsparcia z FEP 2021-2027 w obszarze wsparcia przedsiębiorstw (system wsparcia eksportu), gospodarki o obiegu zamkniętym oraz mobilności miejskiej w kontekście Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego 2030. Ponadto w ich trakcie odbyła się dyskusja nad projektami Kryteriów wyboru projektów dla następujących działań w ramach FEP 2021-2027:

  • Działanie 1.5. „Wsparcie przedsiębiorstw" w zakresie rozwoju systemu wsparcia eksportu
  • Działanie 2.13. „Gospodarka o obiegu zamkniętym"
  • Działanie 3.1. „Mobilność miejska"
  • Działanie 3.2. „Mobilność miejska – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego"
  • Działanie 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego"
  • Działanie 5.7. „Edukacja przedszkolna" w zakresie projektów zintegrowanych z projektami finansowanymi Działaniu 6.1
  • Działanie 6.1. „Infrastruktura edukacji przedszkolnej" w zakresie projektów zintegrowanych z projektami finansowanymi Działaniu 5.7