Instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Po znakomitych doświadczeniach zdobytych podczas wdrażania Inicjatyw JESSICA i JEREMIE w okresie programowania 2007-2013, Województwo Pomorskie ponownie zdecydowało o przeznaczeniu części alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) na instrumenty zwrotne w obszarze przedsiębiorczości, rewitalizacji oraz energetyki.

Środki finansowe na ten cel w łącznej kwocie 743.973.568,40 zł (w tym 671.079.104,13 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 72.894.464,27 zł z budżetu państwa), zostały wyodrębnione w ramach czterech Osi Priorytetowych RPO WP. Dodatkowo wkład w wysokości co najmniej 45.531.262,59 zostanie zapewniony na poziomie pośredników finansowych.

Oś priorytetowa

Działanie/ Poddziałanie

Przedmiot wsparcia/ grupa docelowa

Rodzaj Instrumentu Finansowego

Alokacja EFRR (mln zł)

Alokacja
z budżetu państwa
(mln zł)

1

Komercjalizacja wiedzy

Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje/
Poddziałanie 1.1.2 Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne

Innowacyjność/ B+R

Firmy wdrażające wyniki prac B+R (w tym nowopowstałe)

Wejścia kapitałowe,
Pożyczki (Pożyczka na innowacje)

154,9

18,2

2

Przedsiębiorstwa

Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe i profilowane – wsparcie pozadotacyjne

Dostęp do finansowania

MŚP

Pożyczki (Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa, Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Profilowana, Pożyczka Płynnościowa),
Poręczenia

262,0

24,8

8

Konwersja

Działanie 8.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne

Projekty miejskie

Projekty infrastrukturalne z wyraźnym efektem społecznym

Pożyczki
(Pożyczka rewitalizacyjna)

73,3

8,6

10

Energia

Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii/
Poddziałanie 10.3.2 Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne

Odnawialne źródła energii

Instalacje wytwarzające energię elektryczną

Pożyczki
(Pożyczka OZE)

57,1

6,7

Działanie 10.5 Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne

Efektywność energetyczna i redukcja emisji

Sektor mieszkaniowy

Pożyczki
(Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych)

123,8

14,6

RAZEM

671,1

72,9

 

Na mocy umów o finansowaniu zawartych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 z Beneficjentami:

utworzono dwa Fundusze Funduszy, których celem jest zaangażowanie ww. środków we współpracy z instytucjami finansowymi, które będą występować w roli pośredników finansowych.

Pośrednicy finansować będą inwestycje wspierające potencjał rozwojowy przedsiębiorstw, rewitalizację obszarów miejskich, termomodernizację budynków mieszkalnych i rozwój odnawialnych źródeł energii. Finansowanie udzielane będzie w formie pożyczek, poręczeń oraz wejść kapitałowych.

Ponadto w zakresie środków pochodzących z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej, Zarząd Województwa Pomorskiego jako wyłączny ich dysponent podjął decyzję o przekazaniu zarządzania nimi podmiotowi wewnętrznemu, jakim jest spółka samorządu województwa pomorskiego – Pomorski Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową, która skupia informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia (w tym również za pośrednictwem instrumentów zwrotnych) dla przedsiębiorców i firm, które zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-1. Jest ona dostępna pod adresem: pomocdlafirm.pomorskie.eu