Instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Po znakomitych doświadczeniach zdobytych podczas wdrażania Inicjatyw JESSICA i JEREMIE w okresie programowania 2007-2013, Województwo Pomorskie zdecydowało o przeznaczeniu części alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) na instrumenty zwrotne w obszarze przedsiębiorczości, rewitalizacji oraz energetyki.

Środki finansowe na ten cel w łącznej kwocie 758,7 mln zł (w tym 689,3 mln  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 69,4 mln zł z budżetu państwa), zostały wyodrębnione w ramach pięciu Osi Priorytetowych RPO WP. Dodatkowo wkład w wysokości co najmniej 45,0 mln zł zostanie zapewniony na poziomie pośredników finansowych.

 

Oś priorytetowa

Działanie/ Poddziałanie

Przedmiot wsparcia/ grupa docelowa

Rodzaj Instrumentu Finansowego

Alokacja EFRR (mln zł)

Alokacja
z budżetu państwa
(mln zł)

1

Komercjalizacja wiedzy

Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje/
Poddziałanie 1.1.2 Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne

Innowacyjność/ B+R

Firmy wdrażające wyniki prac B+R (w tym nowopowstałe)

Wejścia kapitałowe,
Pożyczki (Pożyczka na innowacje)

71,4

8,4

2

Przedsiębiorstwa

Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe i profilowane – wsparcie pozadotacyjne

Dostęp do finansowania

MŚP

Pożyczki (Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa, Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Profilowana, Pożyczka Płynnościowa, Pożyczka Inwestycyjna II),
Poręczenia

316,4

31,2

8

Konwersja

Działanie 8.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne

Miejskie projekty infrastrukturalne z wyraźnym efektem społecznym

 M.in. JST i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, NGO, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Pożyczki
(Pożyczka rewitalizacyjna)

73,7

8,6

10

Energia

Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii/
Poddziałanie 10.3.2 Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne

Odnawialne źródła energii

Inwestorzy (w tym przedsiębiorcy) chcący wybudować w woj. pomorskim instalację wytwarzającą energię z OZE

Pożyczki
(Pożyczka OZE)

123,7

11,8

Działanie 10.5 Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne

Efektywność energetyczna i redukcja emisji

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, JST i ich jednostki organizacyjne, szkoły wyższe, NGO, przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)

Pożyczki
(Pożyczka na modernizację energetyczną budynków)

80,2

9,4

13 Odbudowa i odporność (REACT-EU) Działanie 13.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU/ Poddziałanie 13.1.2. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU – wsparcie pozadotacyjne Kryzysowe działania naprawcze oraz zwiększanie odporności gospodarczej w kontekście COVID-19 MŚP

Pożyczka
(Pożyczka na Odbudowę Biznesu)

 

23,9 0,0

RAZEM

689,3

69,4

 

Na mocy umów o finansowaniu zawartych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 z Beneficjentami:

utworzono trzy Fundusze Funduszy, których celem jest zaangażowanie ww. środków we współpracy z instytucjami finansowymi, które będą występować w roli pośredników finansowych.

Dodatkowo Pomorski Funduszu Rozwoju Sp. z o.o . zarządza środkami pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej. Zarząd Województwa Pomorskiego jako wyłączny ich dysponent podjął decyzję o przekazaniu zarządzania nimi Spółce jako podmiotowi wewnętrznemu, który został powołany specjalnie w tym celu.

Pośrednicy finansować będą inwestycje wspierające potencjał rozwojowy przedsiębiorstw, rewitalizację obszarów miejskich, termomodernizację budynków i rozwój odnawialnych źródeł energii. Finansowanie udzielane będzie w formie pożyczek, poręczeń oraz wejść kapitałowych.

Ponadto w celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19 dla pomorskich przedsiębiorców, w ramach Osi Priorytetowej 13 - Odbudowa i odporność (REACT-EU) RPO WP 2014-2020, za pośrednictwem instrumentów finansowych wspierane będą inwestycję w MŚP ukierunkowane na odbudowywanie ich pozycji rynkowej, zwiększenie odporności i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych (m.in. poprzez działania na rzecz cyfrowej i zielonej transformacji firm). 

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił również stronę internetową, która skupia informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia (w tym również za pośrednictwem instrumentów zwrotnych) dla przedsiębiorców i firm, które zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Jest ona dostępna pod adresem: pomocdlafirm.pomorskie.eu