W dniu 24 maja 2023 r. Instytucja Zarządzająca zorganizowała kolejne warsztaty dla członków, zastępców oraz obserwatorów Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Warsztaty miały na celu m.in. przybliżenie założeń Regionalnej polityki edukacyjnej z wykorzystaniem FEP 2021-2027. Ponadto w trakcie warsztatów odbyła się dyskusja nad:

 • projektem Metodyki wyboru projektów dla projektów zintegrowanych,
 • projektami Kryteriów wyboru projektów dla następujących działań w ramach FEP 2021-2027:
  • Działanie 5.7 „Edukacja przedszkolna"
  • Działanie 5.8 „Edukacja ogólna i zawodowa"
  • Działanie 5.11 „Aktywne włączenie społeczne"
  • Działanie 5.13 „Rozwój ekonomii społecznej"
  • Działanie 6.2 „Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej"
  • Działanie 6.10 „Infrastruktura kultury"
  • Działanie 8.1 „Pomoc Techniczna EFS+"
  • Działanie 9.1 „Pomoc Techniczna EFRR"